ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda

Voda v Praze

vltava v praze

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu.
Kvalita povrchových vod na území Prahy je dlouhodobě a pravidelně sledována (na čtyřech profilech na řece Vltavě a Berounce v rámci celostátní sítě a dále na profilech vybraných pražských potoků).
Veřejná vodovodní síť v Praze a příslušející úpravny pitné vody jsou ve správě akciové společnosti Pražská vodohospodářská společnost, hlavními zdroji pitné vody jsou v současnosti vodárna Želivka, vodárna v Káraném a jako rezervní zdroj vodárna Podolí. Výroba a spotřeba pitné vody od roku 1990 klesá.
Centrální kanalizační síť byla v Praze vybudována jako jednotná, sídliště vystavěná na okrajích Prahy mají kanalizační síť oddílnou, která odvádí splaškové a dešťové vody odděleně. Odpadní vody jsou odváděny převážně do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze Troje (ÚČOV), v provozu či výstavbě jsou i další pobočné čistírny odpadních vod. V současné době nesplňuje ÚČOV požadavky platné právní úpravy a připravuje se její rozsáhlá rekonstrukce a intenzifikace.
Prioritními úkoly v oblasti vodního hospodářství v Praze jsou v současnosti dobudování protipovodňové ochrany; dořešení intenzifikace Ústřední čistírny odpadních vod včetně likvidace kalů a dokončení rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě; hlavními problémy pak přetrvávající znečištění povrchových i podzemních vod a zhoršování odtokových poměrů města v důsledku úbytku nezastavěných a nezpevněných ploch.
Základním koncepčním dokumentem města Prahy v oblasti vodního hospodářství jsou Generel odvodnění hl.m. Prahy, Generel zásobování vodou hl.m. Prahy a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.


!!! UPOZORNĚNÍ, NAŠE TIPY !!!

  • -


Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013

Na konci roku 2010 Valné shromážděné OSN vyhlásilo rok 2013 Mezinárodním rokem vodní spolupráce. Tomuto tématu budou věnovány i každoroční oslavy Světového dne vody připadajícího na 22. březen. více

8.03.2013  
 

Opatření obecné povahy

Zákonem č. 150/2010 Sb., účinným od 1.8.2010, byl novelizován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon zavedl povinnost příslušného vodoprávního úřadu vydávat některá opatření formou opatření obecné povahy v souladu s ust. §115a vodního zákona. Aktuálně VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Stanovení záplavového území Libušského potoka. více

10.10.2012  
 

Revitalizace retenční nádrže R6 Chodovecký

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině sedmdesátých let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině sedmdesátých let. Zhoršující se stav betonových konstrukcí nádrže vyvolal potřebu rekonstrukce celé nádrže. více

13.03.2012  
 

Revitalizace retenční nádrže Říčanka

Protože retenční nádrž byla postavena jako čistě technické vodní dílo, což je patrné zejména na monstrózních betonových objektech nádrže, nebylo řešeno její zapojení do okolní krajiny. Časem sice došlo k částečnému zpřírodnění a zapojení do okolí, ale i tak nádrž nesplňuje současné požadavky na vodní plochy v Praze. více

9.03.2012  
 

Revitalizace Hořejšího rybníka

V rámci revitalizace Hořejšího rybníka a přilehlé části Rokytky bude provedeno odtěžení 25 000 m3 sedimentu. Poškozené betonové opevnění břehů bude v celé délce odstraněno a nahrazeno těžkým kamenným záhozem. více

2.03.2012  
 

Revitalizace rybníků Jordán a Sladkovský

Rybník Sladkovský, menší z obou rybníků je historickým rybníkem, který je zanesen již na mapách z roku 1848. Větší rybník Jordán byl vybudován v 60. letech dvacátého století na přítoku Kunratického potoka. Od té doby nebyla na rybnících prováděna žádná údržba a rybníky postupně chátraly. V rámci celkové revitalizace budou oba rybníky postupně odbahněny, břehy budou na několika místech zpozvolněny a budou opraveny hráze a vypouštěcí zařízení. Oba rybníky dostanou nové dřevěné požeráky a hráze budou opevněny kamennou dlažbou uloženou do štěrku. více

8.02.2012  
 

Revitalizace RN R5 Chodovecká

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině 70. let vybudována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Retenční nádrž R5 Chodovecká je v současné době využívána především k udržení nárazových děšťových srážek na území Jižního Města – Chodov. Revitalizace retenční nádrže byla vyvolána zhoršujícím se stavem betonových konstrukcí nádrže a dále nevyhovujícím řešením sdruženého objektu přelivu, díky kterému není možné využít maximálního retenčního objemu nádrže. Z těchto důvodů přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP k celkové revitalizaci soustavy Chodoveckých nádrží s ohledem na maximální využití jejich retenční schopnosti a rekreačního potenciálu. více

1.02.2012  
 

Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem

Rybník Pod Vlkem vznikl někdy ve 40.letech minulého století na levostranném přítoku Prokopského potoka jako zdroj vody pro případ požáru. Potok již z větší části zmizel, ale rybník se téměř v nezměněné podobě dochoval až do dnešní doby. V roce 2009 převzal rybník odbor ochrany prostředí MHMP a v rámci celopražského projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ začala příprava celkové revitalizace rybníka. Projekt řeší celkové odbahnění rybníka, výstavbu vypouštěcího a záložního napouštěcího zařízení, opravu a zpřírodnění břehů a vegetační úpravy. více

1.02.2012  
 

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni

Projekt revitalizace navazuje na již realizovaný projekt otevření Litovicko-Šáreckého potoka u Obory Hvězda a řeší úpravu další části potoka v délce 125 m. více

1.02.2012  
 

Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě.

Základní článek Hnutí Brontosaurus, Klub přátel Lukova, společně se žáky základní školy Karla Čapka a dalšími dobrovolníky osázely 14. května 2011 části břehů rybníků Aloisov a Martiňák vrbovými proutky. Celkem došlo k vysazení cca 100 ks vrbových řízků. Cílem akce bylo zpevnění svahů, do budoucna vytvoření úkrytů pro ptactvo a jiné živočichy a zvýšení biodiverzity lokalit. více

3.06.2011  
 

NOVÉ RYBÁŘSKÉ REVÍRY ČRS Územního svazu města Prahy

Nové nádrže s režimem lovu ryb – rybářské revíry vzniklé převodem z rybochovných zařízení s účinností od soboty 30.4. 2011. více

21.04.2011  
 

Revitalizace okolí Hostivařské přehrady

Odbor ochrany prostředí MHMP od roku 2009 revitalizuje okolí Hostivařské přehrady a Hostivařského lesoparku. V roce 2009 byla realizována celková rekonstrukce retenční nádrže R1 Hájecká na Hájeckém potoce, v roce 2010 pak proběhlo vypouštění Hostivařské přehrady kvůli plánovanému odbahnění a revitalizaci a bylly zahájeny práce na obnově retenční nádrže R2 Hájecká (nyní před dokončením), práce na opravě poškozené komunikace kolem Hostivařské přehrady a vegetační úpravy pravého břehu a práce na obnově historického sadu nacházejícího se nad retenční nádrží R3 Hájecká. Plánována je také úprava hráze retenční nádrže R3 Hájecká. více

5.04.2011  
 

Světový den vody 2011

Počínaje rokem 1993 se každoročně 22. března slaví Světový den vody. Heslo pro rok 2011 zní: Voda pro města: Reakce na rozvoj urbanizace. více

22.03.2011  
 

Připravena revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká

V roce 2011 proběhne celková revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, která zahrne odstranění sedimentů, úpravy hráze a břehů, úpravy vyústění dešťové kanalizace a úpravy přelivu a vyústění. více

22.03.2011  
 

Revitalizace Kostoprdského rybníka

V březnu 2011 zahájilo hl.m. Praha práce na revitalizaci Kostoprdského rybníka. Ukončeny by měly být v červnu 2011. Součástí prací je mj. odbahnění rybníka a oprava hráze a dalších objektů. více

17.03.2011  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru