ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Souhrnné informace, statistika

Produkce, využívání a odstraňování odpadů v Praze v roce 2007 a letech předešlých (v členění dle OECD)

Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Data o odpadech za roky 2005, 2006 a 2007  byla získána z   hlášení o produkci a nakládání s odpady , zaslaných  Magistrátu , hl. m. Prahy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,    vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady,  všechny v platném znění

Komunálními odpady se v této ročence rozumí celá skupina 20  dle Katalogu odpadů.

Produkce odpadů v Praze za roky 2005, 2006 a 2007 v členění z hlediska původu podle OECD je uvedena v tabulce 1a.

Tab. 1a  Produkce odpadů v členění dle OECD (t . rok-1)

Odpady 2005 2006 2007

Odpady ze zemědělství a lesnictví

15 381

13 517

35 535

Odpady z dolování a těžby

2 228

3 968

2 463

Průmyslové odpady

128 135

93 595

146 936

Odpad z energetiky (mimo radioaktiv.)

89 529

29 711

30 785

Odpady ze stavebnictví

2 003 187

1 575 307

2 891 842

Odpady ze zdravotnictví

5 494

6 467

5 443

Komunální odpady

502 001

521 097

566 723

Jiné odpady

789 173

1 223 516

837 214

CELKEM

3 535 128

3 467 178

4 516 941

Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

 

V tabulce 1b. je uvedena produkce dle kategorie odpadů v letech 2005, 2006

Tab. 1b  Produkce odpadů v roce 2005, 2006 v členění dle kategorie (t . rok-1)

2006 2007
Kategorie odpadu Celkem Kategorie odpadu Celkem
nebezpečné ostatní nebezpečné ostatní

156 453

3 310 725

3 467 178

115 559

4 401 382

4 516 941


Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

Nakládání s odpady v Praze  v roce 2006 v členění z hlediska původu podle OECD je uvedeno
v tab. 2a, b, c. a v členění dle kategorie odpadů v tab. 3a, b, c.

 


Tab. 2a  Využívání odpadů v členění dle OECD v roce 2007 (t . rok-1)

  Odpady z odvětví
OKEČ 01 - 02 zeměděl.
a lesnictví
10 - 14 dolov.
 a těžba
15 - 37 průmysl 40 energetika 45 stavebnictví komunální odpady jiné Celkem
Způsoby využívání odpadů

R1 Využití odpadu obdobným způsobem jako paliva

27

 

26

 

72

212 039

1 659

213 823

R2  Získání /regenerace  rozpuštědel

 

 

 

 

 

 

 

 

R3  Získání /regenerace  organických látek

443

 

 

 

 

 

469

 

4 905

5 817

R4  Recyklace /znovuzískání kovů

 

 

 

 

 

582

111

693

R5  Recyklace/ znovuzískání ostatních anorganických materiálů

 

58 991

187 987

 

13 778

1 024

490 667

752 447

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění

 

 

 

 

 

 

 

 

R9  Rafinace použitých olejů, opětovné použití olejů

 

 

3

 

 

 

 

3

R10 Aplikace do půdy

385

 

 

 

 

528

107

1 020

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací z postupů uvedených pod R1až R10

 

 

 

 

880

1

17

898

N1 Využití odpadů na rekultivace

174

 

 

 

519 418

162

109 735

629 489

N2  Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

 

 

 

 

31

50

547

628

N8  Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

 

 

63

 

22

66

90

241

N10 Prodej odpadu jako suroviny (druhotné suroviny)

 

 

111 470

 

40

161

311 768

423 439

N11 Využití odpadu na rekultivace skládek

 

 

 

 

65 000

 

8 273

73 273

N12  Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

 

 

 

 

 

 

1 421

1 421

N13  Kompostování

 

 

 

 

 

 

50

50

Celkem

1 029

58 991

299 549

 

599 241

215 082

929 350

2 103 242

Pozn.: 0 znamená, že evidovaná hodnota je menší než 1 tuna

Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

 

Tab. 2b  Odstraňování odpadů v členění dle OECD v roce 2007 (t . rok-1)

  Odpady z odvětví
OKEČ 01 - 02 zeměděl.
a lesnictví
10 - 14 dolov.
 a těžba
15 - 37 průmysl 40 energetika 45 stavebnictví komunální odpady jiné Celkem
Způsoby odstraňování odpadů

D1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovni terénu

950

 

 

 

 

175 463

181 637

358 050

D3 Hlubinná injektáž

 

 

 

 

 

 

 

 

D5 Ukládání do spec. tech.provedených skládek

 

 

 

 

 

5

 

5

D10 Spalování na pevnině

 

 

1 897

 

 

90

1 895

3 882

D12 Konečné či trvalé uložení

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

950

 

1897

 

 

175 558

183 532

361 937

Pozn.: 0 znamená, že evidovaná hodnota je menší než 1 tuna

Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

 

 

Tab. 2c  Předúprava odpadů v členění dle OECD v roce 2007 (t . rok-1)

  Odpady z odvětví
OKEČ 01 - 02 zeměděl.
a lesnictví
10 - 14 dolov.
 a těžba
15 - 37 průmysl 40 energetika 45 stavebnictví komunální odpady jiné Celkem
Přeúprava odpadů

R12 Předúprava

 

 

8 132

 

 

45 576

96 808

150 516

D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná

 

 

 

 

 

 

258

258

D9  Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná

 

 

 

 

 

20

18 831

18 851

D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním

 

 

625

 

 

6 754

3 942

11 321

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13)

 

 

 

 

 

569

50

619

N9 Zpracování autovraku

 

 

1 643

 

 

 

529

2 172

N18 Zpracování elektrodpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

10 400

 

 

52 919

120 418

183 737

Pozn.: 0 znamená, že evidovaná hodnota je menší než 1 tuna

Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

 

Tab. 3a  Využívání odpadů v členění dle kategorií v roce 2007 (t . rok-1)

Způsoby využívání odpadů Kategorie odpadu Celkem
nebezpečný ostatní

R1 Využití odpadu obdobným způsobem jako paliva

 

213 823

213 823

R2 Získání/regenerace rozpouštědel

 

 

 

R3  Získání /regenerace  organických látek

 

5 817

5 817

R4  Recyklace /znovuzískání kovů

76

617

693

R5  Recyklace/ znovuzískání ostatních anorganických materiálů

15 873

736 575

752 448

R6 Regenerace kyselin a zásad

 

3

3

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění

 

 

 

R9  Rafinace použitých olejů, opětovné použití olejů

3

 

3

R10 Aplikace do půdy

 

1 021

1 021

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací z postupů uvedených pod R1až R10

2

896

898

N1 Využití odpadů na rekultivace

 

629 490

629 490

N2  Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

 

600

600

N8  Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

114

127

241

N9 Zpracování autovraků

2 172

 

2 172

N10 Prodej odpadu jako suroviny (druhotné suroviny)

15 623

407 817

423 440

N11 Využití odpadu na rekultivace skládek

 

73 273

73 273

N12  Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

 

1 421

1 421

N13  Kompostování

 

50

50

Celkem

33 863

2 071 530

2 105 393

Pozn.: 0 znamená, že evidovaná hodnota je menší než 1 tuna

Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

 

 

Tab. 3b  Odstraňování odpadů v členění dle kategorií v roce 2006 (t . rok-1)

Způsoby odstraňování odpadů Kategorie odpadu Celkem
nebezpečný ostatní

D1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovni terénu

 

358 050

358 050

D3  Hlubinná injektáž

 

 

 

D5 Ukládání do spec. tech.provedených skládek

 

5

5

D10 Spalování na pevnině

2 127

 1 756

3 883

D12 Konečné či trvalé uložení

 

 

 

Celkem

2 127

359 811

361 938

Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

 

 

Tab. 3c  Předúprava odpadů v členění dle kategorií v roce 2007 (t . rok-1)

Předúprava odpadů Kategorie odpadu Celkem
nebezpečný ostatní

R12 Předúprava

518

149 998

150 516

D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná

258

 

258

D9  Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná

18 081

770

18851

D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním

1

11 320

11 321

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13)

50

569

619

N9 Zpracování autovraku

2 172

 

2172

Celkem

21 080

162 657

183 737

Pozn.: 0 znamená, že evidovaná hodnota je menší než 1 tuna

Zdroj: CENIA (ISOH) , MHMP

 

 

Technická vybavenost pro úpravu, využívání a odstraňování  odpadů

Přehled provozovaných zařízení  pro úpravu, využívání  a odstraňování odpadů v Praze v roce 2006 je uveden v tabulce 4. Data o provozovaných zařízeních pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů v Praze byla získána z doručených hlášení dle příloh č. 22 a 23 vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a z vydaných rozhodnutí OOP MHMP (počty zařízení).

 

Tab.4. Přehled zařízení k úpravě, využití  a odstranění odpadů v hl. m Praze (2007)

Zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů Počet Projektovaná kapacita / t.r-1

R1 Zařízení na energetické využívání odpadů

1

310 000

R2 – R11 Zařízení na materiálové  využívání odpadů

19

*1 751 150

R12 Zařízení na předúpravu odpadů +

Z1 Třídění, paketace, stříhání apod. 

*50

*1 564 236

D9 Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu

*4

 *19 955

D10 Spalovny

 *2

 *3 360

D1 Skládky

1

** 374 000 m3

Pozn. projektovaná kapacita není známa u všech zařízení
* zdroj: ISOH
**Zbývající kapacita k  31.12. 2007, zdroj: A.S.A.

Zdroj: ISOH - CENIA, MHMP

Tisk 21.4.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 4901 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru