ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady

Odpady v Praze

odpady-ilustrační obrProdukce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech (zejména velkých) obcí ve světě.
Celková produkce odpadů v Praze v roce 2012 činila 4 941 kt. Nejvíce byl produkován (v členění dle katalogu odpadů) stavební a demoliční odpad (3 734,3 kt) a komunální odpad (od občanů) a odpad podobný komunálnímu (od firem) (celkem 725,6 kt). V kategorii nebezpečných odpadů bylo vykázáno 132 kt (více informací o produkci odpadů v Praze).
Od roku 1998  hl. m. Praha jako původce odpadu (za fyzické osoby – nikoli za původce produkující odpad podobný komunálnímu) provozuje celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu (podrobné informace o systému). V roce 2012 bylo z celkového množství KO od občanů (385,1 kt) vytříděno celkem 120,9 kt máteriálově využitelných složek z komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad, nebezpečný odpad atp.), účinnost tohoto třídění (materiálové využití) tak představuje 31,4 % hmotnosti odpadu. Energeticky bylo využito 228,5 kt směsného komunálního odpadu. Na skládce bylo uloženo 35,7 kt směsného komunálního odpadu (více informací o statistice třídění v Praze).
Základními koncepčními dokumenty hl. m. Prahy pro oblast odpadového hospodářství jsou krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy a Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy jako původce odpadů (více informací).
Město vyvíjí také aktivity na poli ekologické osvěty v oblasti odpadů, a to jak u veřejnosti obecně, tak i vybraných skupin (zejména dětí a mládeže) a zároveň finančně podporuje aktivity dalších organizací, zejména nezávislých nevládních organizací.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.


UPOZORNĚNÍ, TIPY

  • Změna telefonických kontaktů u sběrného dvora hlavního města Prahy, Generála Šišky, Praha 12 – Modřany - M: 739 477 964, 603 539 171

  • V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů si Vás dovolujeme upozornit, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení § 16 odst. 3 výše uvedeného zákona se od 1. 10. 2013 nadále nevztahuje na shromažďování nebezpečného odpadu v místě jeho vzniku a na přepravu nebezpečného odpadu.
    Dále upozorňujeme, že identifikační čísla zařízení (CZA …) přidělená Krajským úřadem zařízením k nakládání s odpady provozovaným na základě souhlasu OZP MHMP dle ustanovení § 14 odst.1 výše uvedeného zákona před 01.10.2013 jsou zveřejňována na webových stránkách MHMP: http://193.35.103.21/odpady/souhlasy/index.asp?akce=all

  • manuál k vyplňování hlášení o produkci a nakládání s odpady, verze 2014
    elektronická verze manuálu (PDF formát, vel. 1,4 Mbyte)

  • Příručka pro provozovatele ohlašující do integrovaného registru znečišťování (IRZ) k dohledání na: http://www.irz.cz/node/6


Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2014 více

14.04.2014  
 

Pražané vytvořili rekord ve sběru starých počítačů

Celkem 1291 starých počítačů odevzdali Pražané ve sběrové soutěži Praha plná počítačů. více

8.04.2014  
 

Otevření nového sběrného dvora hl. m. Prahy

Nový krytý sběrný dvůr v MČ Praha-Satalice spádově pokryje území severovýchodní části Prahy více

8.04.2014  
 

Češi loni poprvé odevzdali k recyklaci více než 1 000 tun použitých baterií ! Praha se podílela 43 procenty.

Podle společnosti ECOBAT se v roce 2013 vybralo v České republice rekordních 1 031 tun použitých baterií a akumulátorů, což je meziroční nárůst o téměř 12 procent. více

8.04.2014  
 

Ukliďme Česko

Úklid černých skládek proběhne ve dnech 16.-17.5.2014, vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!".  více

5.02.2014  
 

Soutěž úřadů 2013/2014 - Věnuj mobil

Projekt probíhal od 1.listopadu 2013 do 15.ledna 2014 ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy s neziskovou organizací ASEKOL, s.r.o. více

5.02.2014  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru