Místní Agenda v ČR a Praze

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj > Místní Agenda v ČR a Praze

Místní Agenda 21 v ČR a v Praze

ma21

Česká republika přijala závazek uplatňovat MA 21 na konferenci UNCED v Riu v roce 1992 a následných konferencích. Implementace místních Agend 21 začala v ČR kolem roku 1997, v porovnání s okolními evropskými státy se značným zpožděním.
Místní Agendy 21 podporují v současné době některé oficiální dokumenty, jako např. Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí nebo Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Ministerstvem vnitra ČR je Místní Agenda 21 od roku 2006 zařazena mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě K institucionálnímu posílení MA 21 přispělo v roce 2004 zahájení činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), resp. její Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 (PS MA 21). Cílem bylo přispět k tomu, aby se MA 21 stala běžným nástrojem plánovaní v rámci veřejné správy v ČR. V roce 2005 PS MA 21 zpracovala a začala v praxi testovat kritéria MA 21, která umožňují srovnání kvality jednotlivých místních Agend 21 a jejich zařazení do databáze dle objektivních ukazatelů. Vytvořená sada je členěna do čtyř hlavních kategorií kvality (A - D) a zahrnuje také „startovací“ skupinu Zájemci. Každá z těchto kategorií má měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu MA21 v dané municipalitě

Koordinátorem pro tuto problematiku je v ČR pracoviště pro místní Agendu 21 CENIA, české informační agentury pro životní prostředí. To zprostředkovává informace a kontakty, zajišťuje konzultační činnost, poskytuje metodiku a provozuje databázi subjektů realizujících MA 21 (na adrese ma21.cenia.cz), která zahrnuje obce, města, mikroregiony, kraje, nevládní organizace i firmy.

Ke konci roku 2011 bylo v Databázi MA 21 oficiálně zaregistrováno 143 municipalit a ostatních subjektů, z toho 130 obcí (2 statutární města, 80 obcí, 48 malých obcí), 6 krajů a 7 mikroregionů, které realizují místní Agendy 21, místní Akce 21 a podobné projekty.

Celostátně významné jsou dvě sítě měst a obcí podporujících MA 21 – Národní síť Zdravých měst ČR (www.nzsm.cz) a o.s. TIMUR (www.timur.cz) zaměřené na sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. 

Finanční podporu aktivit MA 21 v ČR bylo v roce 2011 možné získat především z Revolvingového fondu MŽP, částečně pak ze Státního fondu životního prostředí, programu dotací Evropské unie, Strukturálních fondů EU a některých dalších zdrojů


HLAVNÍ AKTUALITY, TIPY:

  • -

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A MÍSTNÍ AGENDA 21

Na celopražské úrovni v současné době proces místní Agendy 21 neprobíhá. Z podnětu radního pro ŽP v Praze byly v roce 2008 osloveny všechny MČ v hl.m. Praze s výzvou k zapojení se do aktivity v oblasti MA21 v rámci existujících sítí a byly obeslány informačními a metodickými materiály.

K MA 21 se oficiálně hlásily (stav k prosinci 2011 dle databáze MA21 spravované CENIA) Městská část Praha–Libuš (evidována v kat. B), v kategorii C městské části Praha-Běchovice, Praha - Dolní Počernice, Praha 14, Praha 18 a Praha 7, v kategorii D pak městské části Praha-Kunratice, Praha-Nebušice, Praha-Slivenec, Praha-Troja, Praha 12, Praha 13 a Praha 20 a v kategorii Zájemci byly evidovány městské části Praha-Petrovice, Praha 19 a Praha 21.
V kategorii A nebyly v roce 2011 registrovány žádné městské části hl. m. Prahy.
Pozn.: V roce 2012 postoupily do kategorie C městské části Praha 12, Praha 13 a Praha 21, MČ Praha-Libuš byla přeřazena zpět z kategorie B do kategorie C.

Tab. 1: MČ zaregistrované v databázi CENIA (ma21.cenia.cz) v členění dle metodiky Pracovní skupiny pro MA21 v ČR (stav k prosinci 2011). V kategorii A nejsou v současné době registrovány žádné městské části hl. m. Prahy.

Kategorie B

Praha-Libuš

Aktivity v oblasti MA21 zahájeny v roce 2005. Od r. 2006 registrována v kategorii D, v roce 2008 splnění podmínek pro kategorii C, od prosince 2009 v kategorii B. Člen NSZM ČR od r. 2005. Za rok 2008 udělena cena Ministerstva vnitra ČR „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za metodu místní Agendy 21.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2008: zahájení projektu Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš, mezinárodní projekt MODEL, projekty žákovského zastupitelstva zaměřené na mobilitu aj.  Další informace

Kategorie C
Praha 7

MČ se oficiálně přihlásila k MA21 v roce 2003. V kategorii Zájemci registrována od roku 2007, od listopadu 2009 v kategorii C. Vstup do NSZM ČR v roce 2008.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2008: setkání Pracovní skupiny občanů v rámci projektu „Budoucí podoba Letné“, projekt Studentského zastupitelstva „Great Expectations“ aj.  Další informace

Praha 14
Praha 18 V kategorii Zájemci zaregistrována v roce 2009, od prosince 2009 v kategorii D.

Praha-Běchovice

Aktivity v oblasti MA21 zahájeny v roce 2008. Od prosince roku 2008 registrována v kategorii Zájemci.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2008: Zahájeno zpracování Strategického plánu MČ Praha-Běchovice

Praha-Dolní Počernice

Aktivity v oblasti MA21 zahájeny v roce 2008. Od dubna 2008 registrována v kategorii Zájemci, v červnu 2009 získala potvrzení o splnění podmínek pro kategorii D. Člen NSZM ČR od roku 2008.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2008: zpracovaný územní plán, plán rozvoje, generel cyklostezek . Zahájeny první akce k informování veřejnosti o tom, co je MA21 a NSZM a proč se městská část rozhodla pro členství. Uspořádán seminář pro starosty měst a obcí s prezentací NSZM ČR a principů MA21.
Další informace

Kategorie D
Praha 12

 

Praha 13

Aktivity v oblasti MA21 zahájeny v roce 2007. Od května 2007 registrována v kategorii Zájemci
Praha 20
Praha-Kunratice

 

Praha-Nebušice

Praha-Slivenec

Aktivity odpovídající MA21 zahájeny v roce 2007. Člen NSZM ČR od léta r. 2008. V kategorii Zájemci zaregistrována v červnu 2009.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2008: projekt Revitalizace centra Slivence, Pěší Slivenec, výsadba stromů, různé akce pro veřejnost aj.
Další informace

Praha-Troja

 

Zájemci
Praha 19
Praha 21
Praha-Petrovice

Podrobné aktuální informace jsou publikovány na stránkách jednotlivých MČ, resp. na stránkách CENIA k MA21 (ma21.cenia.cz).

Tisk 7.7.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 131444 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru