ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace potoka Cibulka

potok Cibulka Potok Cibulka, který je pravostranným přítokem Motolského potoka, pramení ve studánce pod skalními výchozy přírodní památky Vidoule. Dále protéká zalesněným územím lesoparku na Cibulce pod železniční tratí až do nově opraveného jezírka Pod Dianou. Z něj pak pokračuje podél cesty do mokřadu pod třešňovým sadem a u sochy sv. Jana Nepomuského mizí v zatrubnění. Zatrubnění je vedeno dále v prostoru suché retenční nádrže Homolka až do Motolského potoka.

 

Tento projekt řeší revitalizaci území Cibulka a to koryt vodních toků, vodních ploch a mokřadů a navazuje na první etapu revitalizace, ve které bylo zrekonstruováno jezírko Pod Dianou a upraveny již značně zchátralé propustky pod cestami.

Revitalizací tohoto území s navrácením vody na povrch a obnovou původních vodních ploch a přirozených mokřadů lze vytvořit hezký park, ve kterém obnovená přírodní koryta a vodní plochy budou dotvářet kulturní přírodní prostředí.

Technicky je projekt rozdělen do čtyřech základních částí:

  • stabilizace koryta pod železniční tratí
  • vytvoření mokřadu nad propustkem pod lesní cestou
  • vytvoření tůně nad sochou sv. Jana Nepomuského
  • otevření zatrubněné části potoka Cibulka

 

V místech, kde se potok Cibulka příliš zahlubuje, bude dno koryta lokálně stabilizováno buď kamennými stupni nebo stupni vytvořenými částmi kmenů umístěnými napříč korytem. Tato opatření stabilizují břehy a zabraňují jejich vymílání, a tak i ochraňují stabilitu parkových chodníků. Funkčnost této úpravy byla prověřena na již vybudovaném opevnění pod opraveným jezírkem. Trasa koryt se nezmění.

Území před propustkem, které je ze dvou stran ohraničeno lesními cestami bylo vytipováno pro vytvoření mokřadu. Prostor budoucího mokřadu bude postupně vyčištěn a dle potřeby místy zahlouben, pro získání vhodné hloubky vody.

Před propustek bude vyzděn z lomového kamene malý vzdouvací objekt napojený na stávající propustek, ve kterém bude možno hradit hladinu vody na různé úrovně a při vyhrazení bude možno mokřad kdykoli vypustit. Nad sochou sv. Jana Nepomuckého byl podle historických podkladů malý rybníček. V rámci projektu bude tato historická vodní plocha obnovena formou malé tůně s přelivnou hrázkou vymodelovanou jako terénní vlna.

Stávající zatrubnění před sochou sv. Jana Nepomuckého se částečně využije, pročistí se a v místě sedimentační jímky bude vybudována lomová šachta. Z lomové šachty se povede nové potrubí DN 600, které vyřeší podchod pod cestou a kolem pomníku sv. Jana Nepomuckého, aby nebyl narušen vzhled monumentu ani přístup k němu. Zatrubnění bude ukončeno za pomníkem čelem vyzděným z lomového kamene.

Dále bude následovat nově vybudované koryto přírodního charakteru přes celou plochu suché retenční nádrže Homolka. Nové koryto potoka bude hluboké 20-30 cm a široké max. 50 cm. V blízkosti koryta se vybudují dvě menší tůňky.

Celkově dojde projektem k prodloužení koryta potoka Cibulka a zatraktivnění málo rekreačně využívané plochy suché retenční nádrže Homolka. Dále pak dojde k zadržení vody v městské krajině, což je velmi důležité zejména pro regulaci teploty přehřátého městského prostředí a také ke snížení prašnosti.

Článek byl převzat ze stránek organizace Lesy hlavního města Prahy.


Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Projektant: Ekotechnik-inženýrig s.r.o., Ing. Jiří Jílek
Dodavatel: Lesy hl.m. Prahy, Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička
Doba realizace: duben 2009 – červenec 2009


potok Cibulka, situační mapa

Tisk 13.8.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 30409 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru