ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Archiv článků

Obnova vodohospodářských prvků Na Cibulce

Stavba:
Obnova vodohospodářských prvků Na Cibulce, k.ú. Košíře, hl. m. Praha

Investor:  
Hlavní město Praha  
Odbor ochrany prostředí MHMP  
Letenská 8, Praha 1
Zástupce investora:   
Ing. arch. Karel Ondroušek,
tel.: 236 005 816  
TDI: Ing. Jiří Karnecki

Dodavatel:  
Lesy hl. m. Prahy - středisko vodní toky  
Práčská 1885, Praha 10  
vedoucí střediska - Ing. Ondřej Palička  
stavbyvedoucí - Ing. Jan Hanuš

Doba realizace: září 2005 – červen 2006

 

PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÝ PARK NA CIBULCE

park na cibulce (foto ke zvětšení) Anglický krajinářský park Na Cibulce je součástí bývalé usedlosti Cibulka. Jeho výměra včetně vnitřních zahrad činí 20 ha, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí mezi 255 až 315 metry. Svůj název získala usedlost Cibulka podle rodu Cibulovských z Veleslavína, kteří v 15. století vlastnili místní vinice.
Nejstarší zmínky o původním hospodářském dvoře pocházejí ze 14. století. V té době se dvůr nacházel majetku Jindřicha Náze, písaře královské kuchyně Karla IV. V roce 1815 zakoupil Cibulku pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein, který dal v letech 1817-1826 celý areál upravit a doplnit řadou romantických staveb a soch do podoby anglického parku.
Po smrti svého zakladatele přecházela Cibulka na další majitele, pro které byl park  spíše přítěží. Na špatný stav celého areálu bylo upozorňováno již v 30. letech 19. století. Nepomohlo však ani dočasné uzavření parku a vstup na vstupenky. Areál Cibulky byl navíc v 70. letech 19. století zmenšen výstavbou železnice.
Ve dvacátých letech 20. století odkoupila Cibulku od tehdejšího majitele J. Hyrouse obec pražská za 1 milion korun. Lesní odbor pražské radnice pak provedl nové výsadby na volných plochách a zamokřené plochy nechal osázet jasany. V roce 1972 byly v areálu restaurovány některé sochy a v rámci lesnického obhospodařování byly upraveny cesty a vystavěn dřevěný altán.

 

 

OBNOVA PARKU NA CIBULCE

Obnova parku na Cibulce byla zahájena v roce 2000, kdy odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy (dříve městské zeleně) nechal zpracovat dokumentaci na obnovu stavebních prvků a sochařské výzdoby (ovšem bez budov statku a čínského pavilonu, které bohužel nejsou v majetku hl.m.Prahy). Zároveň byla zpracována krajinářská studie obnovy parku Na Cibulce, která řeší možnosti úprav jednotlivých přírodních partií s ohledem na jejich historický vývoj. Mimo jiné je zde řešena obnova sadu a malých luk.
V návaznosti na tyto dokumentace byl v roce 2002 zpracován projekt rekonstrukce vodohospodářských zařízení na toku Cibulka.
Dokončením restaurátorských prací v roce 2005 byla uzavřena první část celkové rekonstrukce parku a zároveň byla zahájena obnova vodohospodářských prvků v parku.

 

VODOHOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM

Projekt obnovy řeší rekonstrukci celého vodohospodářského systému na Cibulce v přírodním parku Košíře - Motol. Všechna vodohospodářská zařízení (stejně jako ostatní objekty v parku) nebyla delší dobu obnovována a udržována. V současnosti už většina objektů neslouží, řada z nich navíc působí velmi rušivě.
Hlavním cílem projektu je obnova jezírka pod sochou Diany a propustku pod lesní cestou níže po toku. Potok Cibulka pramení pod skalní stěnou přírodní památky Vidoule a za jeho počátek lze považovat částečně rozpadlou zděnou studánku v těsné blízkosti silnice. Od studánky pak potok pokračuje svažitým lesním terénem až k cestě, kterou podtéká zcela zaneseným a propadlým propustkem nad tratí ČD. Těsně pod železničním náspem se nachází další studánka, ke které kdysi vedl cihlový mostek. Od studánky směrem dolů dojdeme k malému lesnímu jezírku pod Dianou. Břehy a hráz jezírka jsou z kamenného značně poškozeného zdiva a jeho vypouštěcí zařízení je zchátralé a nefunkční.
Potok dále pokračuje přirozeným korytem až k lesní cestě, kterou podtéká dalším rozpadlým propustkem. V dolní části se pak potok rozděluje na dvě ramena a protéká podmáčenou olšinou kolem sochy Dia až do zatrubnění  pod příjezdovou silnicí. Do těchto míst rovněž ústí dešťová štola ze statku Cibulka, která je nad křižovatkou lesních cest zborcená. Voda zde proto vyvěrá na povrch a zamokřuje silnici, která se v zimních měsících stává nesjízdná.

 

Jezírko pod Dianou

Oprava lesního jezírka pod Dianou představuje celkovou rekonstrukci jezírka a výstavbu nové hráze včetně přelivu a stavidla. Jezírko dostane nový eliptický tvar 18/12m.
Břehy budou šikmé a do výše 15 cm nad stálou hladinou opevněny kamennou dlažbou. Tímto přetvarováním svahů dojde opět k provázání vodního prostředí s okolím, což ocení zejména obojživelníci. Jako hradící objekt jezírka je navržen půlkruhový kamenný přeliv, který bude navazovat na kamenný klenutý most přes odtok z rybníčku. Most bude opatřen mlatovou cestou a dřevěným zábradlím.
Toto řešení vyhoví estetickým požadavkům, navíc umožní optimální manipulaci při vypouštění a čištění jezírka. Okolí jezírka se upraví tak, aby byl obnoven původní průhled od altánku přes jezírko k soše Diany.
Součástí opravy jezírka je i oprava nedaleké studánky. Koryto potoka Cibulka se vrátí zpět pod cihlový mostek, který bude opraven a studánka se vyčistí. Vlastní stavební úpravy studánky budou provedeny v další etapě oprav.

jezírko pod dianou, rok 1820 (foto ke zvětšení) jezírko pod dianou před rekonstrukcí (foto ke zvětšení)

Jezírko pod Dianou – vlevo rok 1820, vpravo stav před rekonstrukcí

 

Propustky

Stávající zanesené a polorozpadlé propustky již nemá cenu opravovat a budou tedy postaveny nové, s větší kapacitou a potřebnou únosností. Čela propustků budou vyzděna z kamene do tvaru klenby. Stejným způsobem je řešeno také vyústění dešťové štoly od usedlosti Cibulka. Tato štola také nebude obnovována - voda poteče otevřeným korytem s propustkem pod cestou. Tím by se měl definitivně vyřešit problém vody stékající po cestách.

park na cibulce - propustky (foto ke zvětšení)
 
Propustky - původní stav


Veškeré kamenné konstrukce budou vystavěny z křemitého porfiru, což je kámen barvou i strukturou podobný pískovci, který je v této lokalitě původní.

 

 

 

Tisk 15.3.2006 | Jiří Stach | Přečteno: 24036 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru