ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Parky a zahrady

Park na vrchu Vítkově

[ Úvodní popis Základní charakteristika Orientační mapa Ostatní mapy ZajímavostiFotogalerie další ]
 

 Ilustrační foto - odpolední sportování na Vítkově

Vrch Vítkov patří k významným městským parkům. V dávných dobách pokrývaly vrch husté lesy, které byly postupně při osidlování mýceny. Za vlády Karla IV. byly na svazích, později i na náhorní planině, zakládány vinice. Většina vinic náležela k duchovenským statkům, ostatní patřily německým a českým měšťanům, k nimž patřil i pražský konšel Vítek z Hory, po němž nese kopec své jméno. Koncem 19. století byl pověřen František Thomayer k přeměně západní roviny vrchu na městský sad. V meziválečném období bylo rozhodnuto vybudovat na nejvyšším bodě vrchu Národní památník, s jehož stavbou se započalo v roce 1929. Tento památník je od roku 1962 Národní kulturní památkou. Na severnim úpatí svahu se nachází Vojenský historický ústav a vojenské muzeum. Vrch Vítkov se rozkládá na ploše 31 ha.


Aktuality:

(probíhající a plánované práce v parku, akce pro veřejnost)

- oprava schodů cesty z Karlína (prudké stoupání) z ulice U Invalidovny

Základní údaje:

Park náležející do skupiny ploch celopražského významu dle Koncepce péče o zeleň v hl.m. Praze
Na území MČ: MČ Praha 3
Katastrální území: Žižkov
Výměra (dle pasportu zeleně, 2009): 31,3 ha
Nadmořská výška: 210 - 260 m.n.m.
Vlastník: Hlavní město Praha
Správce parku: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Údržba parku: GARTENSTA (tel. 274 781 307)

 

orientační mapka (poloha v Praze) - park na vrchu Vítkově

 

Přístupnost pro veřejnost:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení

Nejužívanější vstupy do parku, spojení MHD:

 • ulicí Pražačka (Pod Krejcárkem) – ze zastávky „Biskupcova“ tramvají č. 9, 10, 16 nebo zastávky „Ohrada“ autobusů č. 133, 136, 207,
 • z ulice Husitská – ze zastávky „Tachovské náměstí“ nebo „Černínova“ autobusů č. 133, 175, 207 přes Tachovské náměstí,
 • z ulice Husitská - zastávka „U Památníku“ (autobusy č. 133, 175, 207) a dále kolem Vojenského historického ústavu,
 • z ulice Husitská - ulicemi Domažlická nebo Hájkova,
 • dále alternativně vstupy z Karlína:
  • karlínským tunelem (cca 200 m do kopce) na Tachovské nám.,
  • schody z Karlína (prudké stoupání) z ulice U Invalidovny
   !!! AKTUÁLNĚ NEPRUCHODNÉ - probíhá zde oprava schodů !!!
 • Návaznost na trasy metra:
  • trasa A – stanice Flora (Strašnická) – bus 175, ze stanice Želivského - uvedené tram linky,
  • trasa B – stanice Florenc (dále bus 133, 175 a 207),  stanice Křižíkova - pro vstup Karlínským tunelem

 

Informace, kontakt:

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství,
Ing. Marie Šleglová,
tel.: 23600 5832, Marie.Sleglova@praha.eu 


Orientační mapa (2013):

1 Památník národního osvobození, 2 parterový prostor před památníkem s jezdeckou sochou Jana Žišky, 3 vyhlídka, 4 Vojenský historický ústav + Armádní muzeum Žižkov, vstupy do parku

park na Vrchu Vítkově, orietační mapka (náhled, 650 pxl)
park na vrchu Vítkově, legenda k orientační mapce


Zajímavosti

Národní památník na Žižkově (1)

Národní památník vybudovaný podle projektu arch. Jana Zázvorky byl stavěn na počest legionářů a vzniku republiky. První symbolický výkop pro položení základního kamene provedl Tomáš Garigue Masaryk 8. listopadu 1928 a stavba byla dokončena v roce 1932. Do roku 1938 pak pokračovaly práce na výzdobě interiéru. Práce na téměř dokončeném památníku přerušila německá okupace, kdy zde bylo skladiště wehrmachtu a prostory byly značně zdevastovány. V červenci 1949 sem byly přeneseny ostatky neznámého bojovníka padlého v bojích na Dukle a uloženy do sarkofágu před památníkem. V červnu 1954 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda, k jehož zrušení došlo v březnu 1962. Před památníkem byla v roce 1950 odhalena jedna z největších bronzových jezdeckých soch na světě - pomník Jana Žižky od Bohumila Kafky. V roce 1962 byl Národní památník na Žižkově vyhlášen Národní kulturní památkou. Počátkem 21. století prošel rekonstrukcí, po jejíž dokončení v říjnu 2009 byl opět zpřístupněn veřejnosti.
Více na: www.praguewelcome.cz.

Foto: Jezdecká socha Jana Žižky
Národní památník na Žižkově  Jezdecká socha Jana Žižky

 


Vojenský historický ústav (4)

Vojenský historický ústavVHÚ Praha je vojenským, vědeckovýzkumným, muzejním a knihovním zařízením Ministerstva obrany ČR. Jeho posláním je, ve smyslu platných legislativních norem, soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky k dějinám našeho vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat a zpracovávat. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jsou to Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory.
Podrobnosti na: www.vhu.cz
GPS: (bude doplněno)


Armádní muzeum Žižkov (4)

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku národního osvobození. Expozice muzea je rozčleněna do tří velkých celků. První zachycuje období první světové války, druhá část je věnována meziválečné Československé republice a jejím ozbrojeným silám a třetí výstavní prostor zachycuje období druhé světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích na jejích frontách, v domácím odboji i na dalších akcích, které měly za cíl obnovu samostatnosti Československa. Čtvrtá část je věnována příležitostným výstavám. Vedle zbraní je zde vystavena řada unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na československé presidenty a přední představitele československé armády.
Více na: www.vhu.cz
GPS: 50°06'18.70"N, 14°25'39.70"E

 

Tipy na aktivity a místa zájmu v blízkém okolí:

Les Krejcárek, park Parukářka s cyklostezkou,  Kaizlovy sady (s dětským hřištěm), park Invalidovna, Vojenský historický archiv (bývalá „Invalidovna“), Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí, Karlínská synagoga, moderní ekologická kancelářská budova Main Point.
Sportovní aktivity: cyklostezka podél vrchu Vítkova (vede po tělese bývalé železniční trati přes původní železniční most nad Husitskou ulicí a tunelem pod Vítkovem, značení v systému A25 + A257).

Další informace a podrobnosti na stránkách města:


Zeleň parku na vrchu Vítkově

Na plošině kolem památníku je nízká vegetace z keřů a travnaté plochy, místy osázené cibulovinami. Monumentalitu hlavní páteřní cesty umocňuje alej z javoru stříbrného. Svahy celého vrchu Vítkova jsou pokryty masivními porosty listnatých stromů v podrostu s hustými nárosty, nálety a keři. Z taxonů stromů zde převládá trnovník akát, javor mléč, javor babyka, pajasan žláznatý, jasan ztepilý, ojediněle dub letní a zimní,jírovec maďal, mahalebka obecná a hrušeň obecná. Z keřů se zde vyskytují střemchy, šeříky, dříny, svídy, ptačí zob, růže šípková, pámelníky a lísky. Svahy k severní vyhlídkové cestě jsou osázeny půdokryvnými rostlinami. Nově rekonstruované části v parku jsou doplňovány novými výsadbami stromů a keřů, také půdopokryvnou révou vinnou a travo-bylinnými porosty.

Foto: nově upravené západní partie parku
nově upravené západní partie parku

 

Letecké snímky (otofotomapy)

Vrch Vítkov, ortofotomapa, anotační obr.

Pohyb psů v parku na vrchu Vítkově

Pohyb psů a vstup na trávníky a louky:
Volný pohyb psů je upraven v souladu s Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Psi v žádném případě nesmějí na dětská hřiště. V blízkosti dětských hřišť musejí být psi vždy na vodítku. Běhání psů bez vodítka je zakázáno i na cyklistických trasách a na některých dalších plochách. V místech, jako jsou např. rekreační louky, které lidé využívají k odpočinku, piknikům či ke hrám a kde je dovoleno vstupovat na trávu, by psi neměli kálet a měli by se pohybovat vždy v doprovodu pána. V ostatních částech mohou psi volně pobíhat pouze tam, kde je to označeno příslušným piktogramem zobrazeným na informační ceduli nebo namalovaným přímo na cestě.

mapa
(JPEG, 1000x770 pxl)
Obrázek bez popisku

 
WC pro veřejnost

Celoročně je veřejnosti k dispozici mobilní WC (viz orientační mapka)

Sportovní a volnočasové aktivity

Ilustrační foto - fitness prvky v areálu parku
ilustrační foto - Fitness prvky na Vítkově

 
Dětská hřiště a další rekreační a sportovní prvky:

Dětské hřiště Vítek
GPS: 50°5'26.992"N, 14°27'55.585"E
Hřiště pyramida (síťová pyramida)
GPS: 50°5'26.681"N, 14°27'54.066"E
Dětské hřiště Duna GPS: 50°5'26.072"N, 14°27'46.612"E
dětské hřiště Duna

Závěsné houpačky
:
č. 1 GPS: 50°5'24.918"N, 14°27'40.296"E
č. 2 GPS: 50°5'24.303"N, 14°27'37.756"E
č. 3 GPS: 50°5'23.456"N, 14°27'31.531"E
Fitness prvky
GPS: 50°5'22.197"N, 14°27'13.252"E

Pikniková místa:
„Žižkovské“ GPS: 50°5'15.502"N, 14°26'52.512"E
„Karlínské“ GPS: 50°5'27.982"N 14°27'52.819"E
piknikové místo (

Pítko:
GPS (bude doplněno):

Tisk 11.2.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 42738 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru