ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Koncepční dokumenty

Plány oblastí povodí - konečné návrhy

Proces plánování v oblasti vod byl Evropským společenstvím iniciován se základním cílem zabránit dalšímu zhoršení stavu vodních útvarů a chránit a zlepšit jejich stav a stav vodních ekosystémů při současné podpoře udržitelného užívání vod a zmírnění následků záplav a suchých období.

Prvořadým cílem je dosažení „dobrého stavu“ všech povrchových a podzemních vod. Tohoto cíle se dosáhne prostřednictvím programů opatření.

Zásady plánování v oblasti vod byly zavedeny do právního řádu České republiky zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, a Plánem hlavních povodí České republiky.
Plány oblastí povodí schválené příslušnými kraji nahrazují do té doby platný základní dokument vodního hospodářství, a to Směrný vodohospodářský plán ČR.

 

Ve správním území Hlavního města Prahy se zpracovávají plány pro následující oblasti povodí:

  • oblast povodí Dolní Vltavy
  • oblast povodí Berounky
  • oblast povodí Horního a středního Labe

 

Pořizovateli plánů oblastí povodí pro správní území Hlavního města Prahy jsou státní podniky Povodí Vltavy a Povodí Labe.

Konečné návrhy plánů oblastí povodí Dolní Vltavy, Berounky a Horního a středního Labe schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy dne 15. 12. 2009 usnesením č. 1964.

 

Kompletní dokumentace (html, MS-word, PDF):

 Plán oblasti povodí Dolní Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik

Plán oblasti povodí Berounky

Povodí Vltavy, státní podnik

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe

Povodí Labe, státní podnik

 

Tyto plány oblastí povodí lze dohledat také na webových stránkách státních podniků Povodí Vltavy (http://www.pvl.cz/) a Povodí Labe (http://www.pla.cz/).

Tisk 4.6.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 68283 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru