ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Souhrnné informace, statistika

Stav a vývoj vodního hospodářství v hl.m. Praze stručně - shrnutí

[ 2011 | 2010 | 2009 | 2008 ]


2011

Kvalita vody v povrchových tocích má dlouhodobě se zlepšující stav. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v roce 2011 voda klasifikována druhým až čtvrtým stupněm z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda mírně znečištěná až silně znečištěná. Kvalita vody drobných vodních toků je dlouhodobě sledována, v současnosti na 38 profilech po celém území Prahy, kvalita vody ve Vltavě a Berounce na území Prahy a v blízkém okolí se sleduje dlouhodobě na 4 profilech.

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 118,0 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2011 se vodní zdroj Želivka podílel 73 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá (v roce 2011 činila cca 112 l na osobu za den, v roce 2000 cca 143 l/osobu/den, oproti roku 2010 však nastal mírný nárůst). Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se okolo 21 % od roku 2007. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2011 bylo čištěno téměř 129,4 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod v Praze), z čehož 92,4 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2011 probíhaly práce v rámci etapy 0007 – Troja, která ale od konce roku 2010 již plní ochranu na požadovanou úroveň. Pro dokončení kompletního systému zbývá část 22 Velká Chuchle, etapy 0006 Zbraslav – Radotín. Po dokončení (předpoklad do 2013) bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm (s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezervou +30 cm).

 

2010

Kvalita vody v povrchových tocích se v dlouhodobém trendu zlepšuje. Pro většinu sledovaných skupinukazatelů byla v roce 2010 voda klasifi kována prvními třemi z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná či mírně až středně znečištěná.

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 121,5 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2010 se vodní zdroj Želivka podílel 74 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě dlouhodobě klesá, v roce 2010 činila cca 104 l na osobu za den (v roce 2009 to bylo cca 114 l/osobu/den). Trvale se daří snižovat ztráty vody úniky ze sítě (ze 46 % v roce 1996 klesly na cca 22 % v roce 2010). Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2010 bylo čištěno téměř 136 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod v Praze), z čehož 92 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2010 probíhaly práce v rámci etapy 0007 – Troja, která ke konci roku již plnila ochranu na požadovanou úroveň. Pro dokončení kompletního systému zbývá část 22 Velká Chuchle, etapy 0006 Zbraslav – Radotín.

Po dokončení (předpoklad do 2013) bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm (s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezervou +30 cm).

 

2009

Kvalita vody v povrchových tocích se rovněž výrazně zlepšila. Pro většinu sledovaných skupin ukazatelů je voda klasifikována prvními třemi z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná či mírně až středně znečištěná (spíše v případě drobných vodních toků). Vyšší hodnoty znečištění jsou registrovány u některých obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů (např. organický uhlík, vodivost, chemická spotřeba kyslíku a celkový fosfor).

Zásobování obyvatel pitnou vodou je dlouhodobě na vysoké úrovni. Cenným zdrojem vody pro Prahu je vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna unikátním 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Z celkového objemu 123 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2009 bylo zhruba 74 % pokryto právě z vodního zdroje Želivka. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny všechny domácnosti, daří se efektivní hospodaření s vodou. Snižuje se specifická spotřeba vody (v roce 2009 činila 114 l na osobu za den). Jsou úspěšně snižovány dříve kritické ztráty vody úniky ze sítě (ze 46 % v roce 1996 klesly na cca 21 % v roce 2009). Kvalita pitné vody je pravidelně kontrolována a vyhovuje přísným limitům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2009 bylo čištěno 123 mil. m3 odpadních vod. Z toho 93,5 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a průběžně je snižován. Připravuje se modernizace ÚČOV.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana centra města. Intenzivní výstavba protipovodňové ochrany na území města nadále pokračuje, v roce 2009 probíhala v lokalitách Zbraslav, Radotín a Troja. Po dokončení (předpoklad 2012) bude Praha chráněna proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni přepočtené hladiny povodně z roku 2002 s rezervou +30 cm, s výjimkou Zbraslavi, jejíž ochrana je navržena na povodeň stoletou se stejnou rezervou.

 

2008

Kvalita vody v povrchových tocích se rovněž výrazně zlepšila. Pro většinu sledovaných skupin ukazatelů je voda klasifikována prvními třemi z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná či mírně až středně znečištěná (spíše v případě potoků). Vyšší hodnoty znečištění jsou registrovány u některých obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů (např. biochemická spotřeba kyslíku, organický uhlík a celkový fosfor).

Zásobování obyvatel pitnou vodou je dlouhodobě na vysoké úrovni. Cenným zdrojem vody pro Prahu je vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna unikátním 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Z celkové výroby 125 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2008 bylo zhruba 75 % pokryto právě z vodního zdroje Želivka. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny všechny domácnosti, daří se efektivní hospodaření s vodou. Snižuje se specifická spotřeba vody (v roce 2008 činila 122 l na osobu). Dříve kritické ztráty vody ze sítě jsou úspěšně snižovány (ze 46 % v roce 1996 klesly na 20 % v roce 2008). Kvalita pitné vody je systematicky kontrolována a vyhovuje přísným limitům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno téměř 100 % domácností. Za rok 2008 bylo čištěno 120 mil. m3 odpadních vod. Z toho 93,8 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající podíl na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a průběžně je snižován. Připravuje se modernizace ÚČOV.

Po zkušenostech z roku 2002 Praha pokračuje v intenzivním budování systému protipovodňových opatření.

Tisk 11.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 39455 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru