ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro firmy > Využívání systému města živnostníky

Informace o využívání systému města

Veškeré informace o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl.m. Praha získáte na adrese:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Oddělení odpadů
Jungmannova 35/29
110 00    Praha 1

Kontaktní osoba - paní Vojířová, tel. 236 00 4229, Kvetuse.Vojirova@praha.eu


Vzor žádosti o zapojení do systému města je možno stáhnout na tomto místě a po vyplnění zaslat na uvedenou adresu.


Zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl.m. Praha se můžete i prostřednictvím kontaktních míst svozových společností.


Ceník za využívání systému města pro rok 2014 (vč. 21% DPH), ceny jsou uvedeny v Kč/rok.


Zapojení se do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha

Původce odpadů skupiny 20 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (dále jen „Katalog odpadů“) charakteru komunálního odpadu může zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha a to formou písemné smlouvy s městem. Smlouva musí obsahovat výši sjednané ceny (§17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), při volbě této varianty je původce povinen svůj  odpad třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným hl. m. Prahou. Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Dále si může původce zajistit nakládání a odstranění produkovaného odpadu samostatně, smluvně přímo s osobou oprávněnou k převzetí tohoto odpadu dle § 12 odst. 3 zákona.

Pokud ovšem původce není zapojen do systému hl. m. Prahy dle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., musí z vyprodukovaného komunálního odpadu vytřídit jeho nebezpečné a využitelné složky a zbylou směs nevyužitelných odpadů zařadit pro účely evidence pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

Touto formou může zajistit plnění povinnosti i několik původců sdruženě, prostřednictvím vlastníka objektu (nemovitosti), s tím, že vlastník se původcům smluvně zaváže zajistit oprávněnou osobu pro všechny původce shodnou, dostatečný počet nádob na jednotlivé nebezpečné a využitelné složky odpadu a zbylou nevyužitelnou směs v případě, že původci nejsou zapojeni do systému města a zajistí vhodné místo v objektu pro tyto nádoby. Původci ovšem předávají svůj  odpad osobě oprávněné k převzetí ve smyslu zákona nikoli vlastníkovi objektu, ten je pouze zprostředkovatelem služby. Původcům pak zůstávají všechny povinnosti, stanovené v § 16 zákona. Tuto skutečnost by měla zohledňovat smlouva mezi vlastníkem (správcem) nemovitosti a původcem – nájemcem nebytových prostor.

Nakonec je nutné upozornit, že původci jsou povinni zajistit řádné nakládání se všemi druhy odpadů, které produkují (tedy nejenom s odpadem skupiny 20 Katalogu odpadů) a ani uzavření smlouvy s hl. m. Prahou nebo zprostředkování prostřednictvím vlastníka objektu nezbavuje původce povinnosti plnit všechny povinnosti uložené původcům odpadů v § 16 zákona (příloha č.1) – tedy zejména vést průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost, zajistit přednostní využití odpadů, odpady převádět do vlastnictví pouze osobám oprávněným k jejich převzetí dle zákona, shromažďovat odpady utříděné dle druhů a kategorií, zabezpečit odpady před jejich nežádoucím únikem, nakládat s nebezpečnými odpady pouze se souhlasem OŽP MHMP pokud již nemá na tuto činnost souhlas dle § 14 zákona.

Při porušení povinností původce může uložit orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, pokutu do výše 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 zákona).


Příloha č. 1

§ 16

Povinnosti původců odpadů

(1)  Původce odpadů je povinen

a)  odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b)  zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c)  odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,22)
d)  ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f)  zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g)  vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
h)  umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
i)  zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,
j)  vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
k)  ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
l)  platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

(2)  Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit.

(3)  S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích.

(4)  Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce, s výjimkou povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j).

(5)  Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.


22) Například zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Tisk 24.3.2006 | Miloš Cihelka | Přečteno: 143033 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru