ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Souhrnné informace, statistika

Odpadové hospodářství v hl.m. Praze - stručné shrnutí

[ 2011 | 2010 | 2009 | 2008 ]


2011

V Praze je v dlouhodobém horizontu evidován stálý nárůst produkce odpadů. V roce 2011 však byl zaznamenán razantní pokles jejich celkové produkce, a to o cca 30 % oproti roku 2010 (4,6 mil. tun v roce 2011, 6,6 mil. tun v roce 2010). Uvedený pokles byl způsoben výrazným poklesem produkce ve skupině stavebních a demoličních odpadů (cca 2,2 mil. tun).

Z celkového množství produkovaného odpadu bylo cca 36 % využito na území hlavního města Prahy, z čehož např. energetické využití činilo 14,6, %, 11 % bylo použito na terénní úpravy a 18,3 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním na území města činilo cca 1,6 % z celkové produkce odpadů. Spalování odpadů bez energetického využití se již od roku 2005 daří udržet na necelé desetině procenta z celkové produkce odpadů. S větší částí vyprodukovaného odpadu se nakládá mimo území kraje Praha.

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů dosáhlo v roce 2011 395,9 tis. tun, což činí cca 312 kg na obyvatele a oproti roku 2010 nárůst 2,8 %, pokračuje tedy dlouhodobý trend mírného nárůstu. Nadále je rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady Praze. Podíl využitého odpadu přesáhl v roce 2011 již 86,5 %, 54 % přitom činilo energetické využití. V roce 2011 byl zaznamenán pokles v delším časovém horizontu doposud rostoucího objemu vytříděných využitelných složek odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadů) – celkové množství činilo cca 60,9 tis. tun (meziroční pokles cca 1,9 % zapříčiněný poklesem objemu vytříděného papíru). Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny NO, mobilní sběr aj.). V roce 2011 narostl na 15 počet sběrných dvorů hl. m. Prahy (ze 13 v roce 2010). Vysoký zůstal také počet stanovišť tříděného sběru odpadů (cca 3 270 veřejných sběrných míst a více než 1 090 přímo v objektech na území Pražské památkové rezervace). Důležité postavení v rámci systému má také sběr bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a sběrných dvorů HMP) a sběr objemného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy.


2010

V Praze je dlouhodobě evidován nárůst produkce odpadů (6,8 mil. tun v roce 2010, 6,1 mil. tun v roce 2009), související především s rostoucí stavební činností.

Z celkového množství produkovaného odpadu bylo cca 43 % využito na území hlavního města Prahy, z čehož např. energetické využití činilo 9,0 %, 21 % bylo použito na terénní úpravy a 21,3 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním na území města činilo cca 1,5 % z celkové produkce odpadů. Spalování odpadů bez energetického využití se již od roku 2005 daří udržet na necelé desetině procenta z celkové produkce odpadů.

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů dosáhlo v roce 2010 386 tis. tun, což činí cca 308 kg na obyvatele a oproti roku 2009 nárůst 0,7 %, pokračuje tedy dlouhodobý trend mírného nárůstu. I nadále je rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady Praze. Podíl využitého odpadu přesáhl v roce 2010 již 82 %, z toho 52 % činilo energetické využití. V roce 2010 mírně poklesl oproti roku 2009 doposud rostoucí objem využitelných složek odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu, celkem činil cca 55 tis. tun, meziroční pokles cca 0,6 %). Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny NO, mobilní sběr aj.). V roce 2010 narostl již na 13 počet sběrných dvorů hl. m. Prahy (z původních 12 z roku 2009) a vzrostl i počet stanovišť tříděného sběru odpadů (cca 3300 veřejných sběrných míst a až 1060 přímo v objektech na území Pražské památkové rezervace). Důležité postavení v rámci systému má také sběr bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a sběrných dvorů HMP) a sběr objemného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavených v ulicích na území hl. m. Prahy.

 

2009

Cílená pozornost je věnována i problematice odpadového hospodářství. Přestože je v Praze evidován nárůst produkce odpadů související především s rostoucí stavební činností (6,1 mil. tun v roce 2009, 5,2 mil. tun v roce 2008), daří se úspěšně navyšovat využívání odpadů před jejich konečným skládkováním. Z celkové produkce odpadu bylo v roce 2009 podílově využito 53 % odpadu, z toho energeticky využito 3,6 %, dále 61 % bylo použito na terénní úpravy a 23 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním bylo sníženo na cca 3 %. Spalování odpadů bez energetického využití se již od roku 2005 daří udržet na necelé desetině procenta z celkového podílu nakládání s odpady.

V roce 2009 bylo vyprodukováno 383 tis. tun komunálního odpadu od občanů (tj. cca 308 kg na obyvatele, proti roku 2008 nárůst 6,2 %). Pokračuje úspěšný rozvoj komplexního systému nakládání s komunálními odpady. Podíl využitého odpadu činil v roce 2009 již 80 %, energetické využití představovalo 50 %. Narůstá dlouhodobě objem vytříditelných složek odpadu, zejména papíru, skla, plastů a nápojových kartonů (cca 61 tis. tun v roce 2009 včetně bioodpadu, meziroční nárůst cca 4%). Je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a narůstá množství zpětně odebraných výrobků, zejména vyřazených elektrozařízení (cca 2927 tun). Roste počet sběrných dvorů hl. m. Prahy (12 v roce 2009, oproti 9 v roce 2005) i počet stanovišť tříděného sběru odpadů (3224 sběrných míst a sběrné nádoby v 1060 objektech). Významné místo v rámci systému zaujímá také sběr bioodpadu (sezonní prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů – VOK, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 - Malešicích) a sběr objemného odpadu, prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy a VOK přistavených v ulicích na území hl. m. Prahy.

 

2008

Cílená pozornost je věnována i problematice odpadového hospodářství. Město úspěšně rozvíjí komplexní systém nakládání s komunálními odpady. Narůstá objem tříděného odpadu (51 tis. tun v roce 2008), je zajišťován sběr nebezpečných odpadů a zpětný odběr některých výrobků, zejména elektrozařízení. Přibývá počet sběrných dvorů (12 v roce 2008) i míst s nádobami pro separovaný sběr (3200 míst). Jsou realizovány další aktivity a projekty, např. sběr objemného odpadu, sběr bioodpadu, úklid černých skládek apod.

Přestože je v Praze evidován pozvolný nárůst produkce odpadů – cca 4 tuny na obyvatele v roce 2008, daří se prosazovat šetrné způsoby nakládání s odpadem. Radikálně se snížil podíl odpadu likvidovaného spalováním (z 5,4 % v roce 2000 na necelou desetinu procenta v roce 2008), snižuje se i podíl likvidace skládkováním (pod 10 %). Zvyšuje se podíl využívaného odpadu (71 %, z toho energetické využití 4,1 %).

Tisk 12.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 48052 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru