Kunratický potok - informace o stezce

Základní charakteristika
Popis trasy
Zajímavosti
Použitelnost trasy jako cyklostezky

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA


Kunratický potok vzniká z několika menších pramenů v oblasti mezi obcí Vestec a m.č. Hrnčíře a m.č. Šeberov. Hlavní pramen vytéká ze soustavy rybníků, tvořící přírodní památku Hrnčířské louky. Celý jeho tok vede po území Prahy, kde protéká jedním z největších pražských lesoparků – Kunratickým a Michelským lesem. Celková délka toku je 14,8 km a plocha v povodí je 31,6 km2.

Dopravní funkce pro cyklisty:
Trasa podél Kunratického potoka je v současné době (léto 2003) snad nejlépe průjezdnou a i technicky vybudovanou CS podél potoka v Praze.
Trasa spojuje následující významná místa: sídliště Jižní Město (stanice metra Opatov a Chodov), oblíbený rekreační rybník Šeberák, Kunratický les a významné cyklistické rozcestí – Barrandovský most, kde se nabízí mnoho dalších možností. Od Barrandovského mostu lze pokračovat přes most do Prokopského údolí, proti proudu Vltavy k Sázavě a Berounce, po proudu pak do centra města.

Poznávací funkce:
Kunratický potok plní tuto funkci pouze okrajově. Za největší zajímavosti lze počítat přírodní památku Hrnčířské louky, přírodní památku Údolí Kunratického potoka, kde je zřícenina Nový hrad.

Rekreační funkce:
Tato funkce je pro Kunratický potok velmi důležitá, protože spojuje několik významných rekreačních zón: rybník Šeberák s několika koupališti, Kunratický a Michelský les s mnoha vycházkovými cestami, restauracemi a mni zoo. Kunratický potok zároveň umožňuje napojení na další rekreační oblasti, například na pravobřežní nábřeží Vltavy nebo Prokopské údolí.

POPIS TRASY

 

Začátek pro pěší:
Nejvhodnějším začátkem je zastávka „V ladech“ autobusů MHD číslo: 165, 226, 325, 327.

Začátek pro cyklisty:
Jako začátek cesty podél Kunratického potoka je vhodné využít metra a vystoupit na stanici Opatov. Od stanice metra Opatov se jede krátký úsek po CT: ÚJ – BR (na kterou se později opět vrátíte), směrem na Šeberov, který je vzdálen od metra 1,7 km, kde se napojuje cyklistická varianta na variantu pěší u ulice V ladech.

0 km – Kovářský rybník v Šeberově, zde je i stanice autobusu a úřadovna městské policie. Dále do ulice V ladech, po ní stále rovně, přes hlavní Kunratickou spojku. Na jihozápad od Šeberova začíná přír. pam. Hrnčířské louky (K1).
0,25 km – Vlevo možnost odbočky.

ODBOČKA

Odbočka k Hrnčířským loukám a rybníkům.
0,25 km – K přírodní památce lze odbočit z ul. V ladech u základní školy vlevo do ulice Mezi rybníky, asi po 300 metrech je první rybník Brůdek, po jeho břehu vede slepá cesta k samotě, na jejím začátku je informační tabule. Další rybníky přírodní památky jsou mezi m. č. Hrnčíře a Šeberov rozesety na velké podmáčené louce. Mezi rybníky vede několik úzkých pěšinek, které však netvoří ucelený systém a mnohdy jsou slepé.

TRASA

0,25 km – Pokračování trasy po klidné ulici V ladech (K1).
0,9 km – Konec ulice V ladech. Rovně přes křižovatku Kunratické spojky rovně do ulice Nad Šeberákem, po ní nad rybníkem Šeberákem až k jeho stavidlu (K1/2). Zde je rovněž zastávka autobusové linky číslo 197 Na proutcích.
Přímo k rybníku Šeberáku vede od Kunratické spojky prošlapaná pěšinka (K3).
1,8 km – Stavidlo Šeberáku, zde je konečná autobusu MHD a také vstup na koupaliště. Odtud se jde ulicí K Šeberáku.

ODBOČKA

2,05 km – Uhnout vlevo z hlavní ulice K Šeberovu do ulice K bažantnici. Dále se projíždí bývalou zámeckou bažantnicí po asfaltové pěšince (K2), uprostřed bažantnice vpravo stále po asfaltové pěšince až na konec v ulici K Betání. Zde je zámecký park. Cestou vpravo ulicí Golčovou se dá dostat ke Kunratickému zámku, nedaleko je Kostelní náměstí s kostelem sv. Jakuba Většího.
Cesta od začátku odbočky k zámku je dlouhá 1,1 km.

TRASA

2,05 km - První ul. Strouhalova vpravo dolů k ul. Labské a na její konec. Cesta po pravém břehu potoka není možná, protože končí na soukromých pozemcích, zdánlivě se nabízí ulice K jelenám, která končí u brány komerčního objektu (K1).
2,55 km – Konec ul. Labské, přes mostek a za ním vlevo na pěšinku (K2/3) po pravém břehu Kunratického potoka.
3,1 km – Výjezd na ulici K Verneráku. Vlevo Hornomlýnský rybník, zde stával Horní mlýn v Kunraticích. Dojde se k Hornomlýnskému rybníku, zde rovně přes přechod do ulice Za rybníkem. Tato ulice se posléze mění v panelovou cestu (K2), vedoucí po pravém břehu.
3,9 km – Dolnomlýnský rybník a Dolnomlýnský mlýn. Zde se zleva přidává žlutá turistická značka, začínající u nedalekého Kunratického zámku a kostela sv. Jakuba Většího, po žluté se jede až na konec lesoparku (K2). Začátek chráněného území Údolí Kunratického potoka.
4,6 km – Vpravo do kopce je odbočka po modré značce k zřícenině Nový hrad (někdy též Novému hrádku), 200 m. Pro cyklisty je tato cesta v podstatě pro velmi prudké stoupání po kamenité pěšince (K5).

VARIANTA

Varianta cesty pro cyklisty od stanice metra Chodov k Novému hradu.
K Novému hradu je pro cyklisty vhodnější cesta po modré od východu, tedy od stanice metra Chodov. To znamená vyjet od metra ulicemi Hráského, Šustova, Klírova a přejet hlavní ul. U Kunratického lesa. Na druhé straně již začíná lesopark a vede zde modrá značka, po ní vlevo ke zřícenině Nového hradu. Cesta mezi domy (K1), v lesoparku (K2/3).
Varianta se napojuje na trasu na jejím 4,6 km.

TRASA

5,1 km – Restaurace „U krále Václava IV.“ a mini zoo. Stále po žluté tur. značce (K2).
5,8 km – Restaurace „Na tý louce zelený“. Zde na levém břehu potoka začíná oplocení areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice.
7,8 km – Rybník Labuť u ulice Vídeňské. Zde se u stavidla opět přidává CT: ÚJ – BR a naopak vpravo ke stanici metra Roztyly odbočuje žlutá turistická značka. Po překonání hlavní Vídeňské ulice vede trasa za železničním mostem vlevo do parku (K2).
8,6 km - Zámeček v Dolní Krči. Kolem něj k nádraží Praha – Krč, zde trasa vede po asfaltové parkové cestičce (K2). Na jejím konci začíná perfektní CS s vyznačenou CT: ÚJ - BR (K2), směřující k Braníku.
9,0 km – Velká světelná křižovatka sjezdu z Jižní spojky a ulice V podzámčí, nedaleko železničního nádraží Praha - Krč. Zde je speciální semafor a přechod pro cyklisty. Po podjetí mostu Jižní spojky se pokračuje po CS vlevo, podél sportovišť (K2).

VARIANTA

Varianta pokračující po trase CT: ÚJ – BR, ale vedoucí dále od toku Kunratického potoka, ale především vede po ulicích automobilovým provozem.
10,7 km – CT: ÚJ – BR u sportovního areálu ABC odbočuje vpravo do ulice Za mlýnem, po které vede do ulice Vrbově a po ní do ulice Na Mlejnku, kde je konec trasy a rozcestí několika CT.

TRASA

10,7 km - U sportovního areálu ABC lze pokračovat rovně po pěšince (K3/4) vedoucí mezi plotem a náspem Jižní spojky.
11,3 km – Pěšinka ústí do ulice Vrbovi. Po jejím překonání lze pokračovat jak po levém, tak i pravém břehu. Obě varianty protínají neupravenou volnou plochu mezi ulicemi Vrbovou, Bezovou a Jižní spojkou a končí u otočky autobusu MHD č.: 192, kde začíná ulice Na Mlejnku. Asi po 100 metrech je rozcestí několika CT.
12,1 km – konec trasy podél Kunratického potoku na ploše ulice Na Mlejnku. Zde je rozcestí CT: MO - BR, ÚJ – BR, č.: 3 a nájezd na Barrandovský most.

ODBOČKA

Odbočka k bývalému dominikánskému dvoru.
Odbočka ulicí Jiskrovou, její pravou stranu mezi ulicemi Ke Krči a Branickou tvoří bývalý dominikánský dvůr v ulici. Bývalá usedlost je vzdálená od rozcestí CT zhruba 300 metrů.

DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:
v blízkosti předmostí Barrandovského mostu jezdí několik linek tramvají a autobusů MHD.
K další chůzi lze využít i komunikaci podél Vltavy.
Po přejití Barrandovského mostu je možné pokračovat do Dalejského a Prokopského údolí.

Pro cyklisty:
pravobřežní předmostí Barrandovského mostu představuje významnou křižovatku několika CT: ÚJ – BR, MO – BR a CT číslo: 3.
Podél Vltavy vede významná CT č.: 3 a MO – BR. Tato CT vede po CS.
Další CT jsou na levém břehu Vltavy.

ZAJÍMAVOSTI


Hrnčíře
Obec poprvé připomínána roku 1352. Kostel sv. Prokopa je ze 13. století.

0,25 km - Hrnčířské louky
Přírodní památka. Od roku 1988 chráněné území o rozloze 29,53 ha. Soustava rybníků s vlhkými loukami ve svém okolí, je zde lokalita vodního ptactva. Často se zde zdržuje volavka popelavá.

Kunratice
Poprvé připomínány roku 1287. Později bývaly samostatným panským sídlem. K velkému rozvoji Kunratic došlo v 18. století v souvislosti se zájmem o výlety do přírody, pro které byly ideálním cílem. Kunratice byly připojeny k Praze roku 1968.
Kostel sv. Jakuba většího je z roku 1848.

Šeberov
Městská část Praha – Šeberov zahrnuje dvě původní obce Šeberov a Hrnčíře. Nejstarší písemné zpráva je z roku 1382, kdy zde sídlil Michal, syn Všebora ze Všeborova. V roce 1648 byl Šeberov a okolí obsazeno švédskými vojsky.

1,8 km - rybník Šeberák
Oblíbené rekreační místo Pražanů.

3,1 km - Horní mlýn
Mlýn u Hornomlýnského rybníka v Kunraticích. Mlýn je zmiňován již v 16. století. Poté často měnil majitele.

3,9 km - Kunratický mlýn
Mlýn zvaný též Dolní mlýn nebo zvaný též Bartůňkův. Stojí u Dolnomlýnského rybníku v Kunraticích. Doba jeho vzniku není známá, ale je mladší než Horní mlýn. Je známo, že v 18. století se zde již mlelo a rovněž zde se často měnily majitelé.

Kunratický zámek
Zámek stojí na místě tvrze doložené roku 1336. Výstavba barokního, trojkřídlého zámku byla započata v roce 1687. Společně s častým střídáním majitelů se budova postupně rozrůstala. poslední a největší přestavba proběhla v roce 1830. K zámku patří původně barokní zámecký park, který má rozlohu 6 ha. K zámku patřial též obora typu bažantnice o rozloze 11,3 ha. V současnosti jsou v zámku umístěna vědecká pracoviště Národního muzea a depozitář jeho entomologického oddělení. Zámek je tak pro veřejnost nepřístupný. Lze navštívit zámecký park a bývalou bažantnici. Od hráze Šeberáku je vstup do zámeckého parku vzdálen asi 1,2 km.

Kostel sv. Jakuba Většího
Vznikl zřejmě před rokem 1357, kdy již byla v Kunraticích fara a tím i kostel, hřbitov a škola. V letech 1730 – 36 byl kostel barokně přestavěn, a to nákladem Jana Arnošta Václava z Golče. Střed kostela vyplňuje prosklená skříň s voskovou figurínou, v které jsou uchovány ostatky mučedníka z Diokleciánovy doby sv. Jana Římského.

3,9 km - Údolí Kunratického potoka
Přírodní rezervace. Od roku 1988 chráněné území o rozloze 151,99 ha. Je zde zachována údolní niva s lesními porosty přirozeného charakteru. Dubové a dubohabrové porosty, zbytky společenstva skalní stepi. Celé údolí má tři odlišné přírodopisné rázy: niva potoka, lesní partie a skály.

4,6 km - Nový hrad
Zřícenina hradu založeného Václavem IV., výstavba byla započata v roce 1411. Král zde pobýval již v roce 1412 a roku 1419 zde i zemřel. V roce 1421 byl hrad dobyt husity a vypálen. Zříceniny byly dobře zachovány až do 19. století, kdy byly v roce 1881 zbořeny.

5,7 km - Fakultní Thomayerova nemocnice
Současná nemocnice byla původně vybudována jako komplex budov bývalých Sociálních ústavů hl. města Prahy byl postaven v letech 1928 – 1941 podle projektu B. Kozáka.

Krč
Název je odvozen od staročeského označení pařezu. První písemná zmínka z roku 1212, kdy zde již existovaly dvě osady Horní a Dolní Krč. Krč byla roku 1434 vypálena husity. Koncem 18. století byly obě obce spojeny a roku 1922 byla Krč připojena k Velké Praze.

7,7 km – U labutě, na těchto místech stával již odpradávna zájezdní hostinec při zemské silnici. Písemný záznam je z roku 1654.

8,5 km - Zámeček v Dolní Krči
Stojí na místě středověké tvrze poprvé doložena roku 1467, která byla jako pustá prodána roku 1628 karmelitánům u sv. Havla na Starém Městě pražském, kteří zde vybudovali letní sídlo. Současný novogotický zámeček byl vybudován až v roce 1860. V průběhu roku 2003 prodělal objekt rekonstrukci. K zámku přiléhá zámecký park, nyní Krčský park. V současnosti jde o torzo někdejší podoby parku, celková rozloha je přibližně 6 ha.

Dominikánský dvůr
Branická ul. 44, čp. 44. Vznik tohoto dvoru se datuje do období 1610 – 1750. Původně se v Braníku vařilo pivo právě zde, a to až do vzniku nedalekého nového velkokapacitního pivovaru, který je v provozu dodnes. Od roku 1964 je objekt památkově chráněn a v současnosti je v majetku Městské části Praha 4.

Cyklostezka podél Jižní spojky
Na území Prahy ojediněle kvalitní CS s vyznačenou CT: ÚJ – BR (Újezd – Braník), vedoucí zcela odděleně od ostatní dopravy, u křižovatky ulic V podzámčí a Před nádražím dokonce zajištěná vlastním světelným semaforem.

 

  POUŽITELNOST TRASY JAKO CYKLOSTEZKY


Současný stav:
Trasa podél Kunratického potoka představuje na území Prahy jednu z nejkvalitnějších CT vedoucích většinou po skutečných CS, a to zvláště ve své druhé polovině.
V první části lze k jízdě podél Kunratického potoka využít málo frekventované boční ulice v městských částích Šeberov a Kunratice. Z Kunratic lze dále bezproblémově pokračovat po kvalitních pěšinkách podél vlastního potoku, a to až k Vídeňské ulici a přes Kunratický park. Na konci parku, na úrovni žel. stanice Praha – Krč opět pokračuje výše zmiňovaná CS.
Od rybníku Labuť na rozhraní Kunratického lesa se s trasou podél Kunratického potoka přidává CT: ÚJ – BR, která vede podél potoka až na konec.

Návrhy:
Vzhledem ke kvalitnímu povrchu i vhodnému směru popsané trasy, by pro jejich přeměnu na CT podél jmenovaného potoka byly zapotřebí jen drobnější úpravy, jako doplnění značení a vybudování nájezdů na málo frekventované chodníky, které jsou například v úseku od stanice metra Opatov směrem k m.č. Šeberov.
Vhodnou CS by bylo propojení stanice metra Opatov s rybníkem Šeberákem. K tomuto účelu by se daly využít nepoužívané chodníky podél dálničního přivaděče (Exit 2 Chodov), ulice Na jelenách a prázdného prostoru mezi Kunratickou spojkou, konečnou autobusů č.: 118 a 154.
0,9 km - U křižovatky Kunratické spojky a ulic V ladech (od Šeberova) a Nad Šeberákem (od Kunratic) je sice asi 20 metrů stranou od křižovatky vyznačen přechod pro chodce (u zastávky Na proutcích autobusu číslo: 197), ale i tak je obtížné Kunratickou spojku překonat. Kunratická spojka je velmi frekventovaná, auta zde jezdí rychle.
7,8 km - V úseku ulice Vídeňské a odbočením do Krčského parku za železničním mostem je nejasné značení. Chybí nájezdy na chodníky, je zde pouze přechod pro pěší.
10,7 km - Ještě naléhavější je oddělení od frekventované ulice Ke Krči. Zde se nabízí koridor pod náspem Jižní spojky až k ul. Vrbově, pěšinka je zde již prošlapána a přes potok je široký a pevný mostek. Cesta pokračuje dále i v prostoru mezi ul. Vrbovou, Jižní spojkou a ústí do ulice Bezové. Další návaznost je dále po ploše ul. Na Mlejnku, kde je značení CT.
12,1 km - Velké množství obrubníků na parkovišti v ul. Na Mlejnku. Trasa je vedena kolmo přes parkoviště a zelené plochy. Nejsou zde nájezdy na chodníky a nejasné značení, přitom právě zde je rozcestí tří stávajících CT. Chybí celková orientační tabule.