ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Archiv starších článků

VYHLÁŠENÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2, Praha 1

 

v y h l a š u j e

 

podle § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a s přihlédnutím k ustanovení § 72 až 75 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

veřejnou dvoukolovou architektonickou soutěž

na zpracování návrhu architektonického řešení centrální části Královské obory v Praze 7

 

a vydává k tomu tyto

 

  SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

        (první kolo)

 

V Praze dne 15. 06. 2005

 


OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

1. Vyhlašovatel soutěže
2. Předmět, účel a základní rámec soutěže
3. Druh soutěže
4. Způsob vyhlášení soutěže
5. Účastníci soutěže
6. Soutěžní porota, znalci poroty
7. Soutěžní podklady pro
7.1.     první kolo
7.2.     druhé kolo
8.  Závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah a forma pro
8.1.     první kolo
8.2.    druhé kolo
9.  Společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu
10.  Kritria hodnocení pro
10.1.    první kolo
10.2.    druhé kolo
11.  Ceny a odměny Soutěžícím a platba za poskytnutí soutěžních podkladů
12.  Základní termíny soutěže
13.  Způsob a podmínkyodevzdání soutěžních návrhů pro obě kola soutěže
14.  Řešení rozporů
15.  Klauzule o akceptování soutěžních podmínek
16. Autorská práva a zveřejnění soutěžních návrhů
17. Jedníní vyhlašovatele s výtězy soutěže o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace
18.  Protokol o jednání a rozhodnutí poroty v prvém a druhém kole
19.  Ustanovení o právních předpisech, podle nichž se soutěž koná


 

1.    Vyhlašovatel soutěže

 

1.1.    Identifikační údaje vyhlašovatele

Název vyhlašovatele:    Hlavní město Praha
Sídlo:    Mariánské náměstí 2, Praha 1
Statutární zástupce:    Ing. arch. Jan Winkler
IČ:    00064581
DIČ:    CZ00064581

 

1.2.    Zmocněný zástupce vyhlašovatele

Jméno:    Odbor ochrany prostředí MHMP
Ing. arch. Jan Winkler, ředitel odboru
Sídlo:    Řásnovka 8/770 110 00 Praha 1
Tel.,fax.:    236 001 111

E-mail:    jan.winkler@cityofprague.cz

IČ:    00064581
DIČ    CZ00064581

 

1.3.    Zpracovatel soutěžních podmínek

Jméno:    Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou architekturu
Sídlo:    Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
Tel.,fax.:    572 632 520
E-mail:    florart@florart.cz

IČ:    13697129

 

1.4.    Sekretář soutěže

Jméno: Ing. Alice Dědečková
Sídlo:  Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou architekturu
Na Lysinách 460/28  147 00 Praha 4
Tel./fax: 241 770 767
E-mail:  florart.pa@florart.cz

 

1.5.    Přezkušovatel soutěžních návrhů

Jméno: Ing. Martin Kovář
Sídlo:     Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou architekturu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
Tel./fax:    572 632 520
E-mail: florart@florart.cz

 

2.    Předmět, účel a základní rámec soutěže

2.1.    Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení centrální části Královské obory v Praze 7.  Řešení zahrnuje území dna bývalého rybníka vymezené vnitřním okrajem okružní komunikace ve stupni studie.

2.2.    Účel soutěže

Účelem soutěže je vyhledání nejvhodnějšího celistvého a vyváženého řešení předmětu soutěže, splňujícího požadavky vypisovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, které bude dále dle finančních možností vyhlašovatele rozpracováno do projektové dokumentace a následně připraveno k realizaci autorem vítězného návrhu případně autory oceněných návrhů.

2.3.    Základní rámec soutěže

Základní rámec vyplývá z celkového řešení obnovy Královské obory zpracovaného autorským týmem Ing. Pavel Šimek – Florart,  projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou architekturu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, v roce 1997.

 

3.    Druh soutěže

3.1.    Podle záměru řešení

Podle záměru řešení se jedná v prvním kole o soutěž ideovou, která má vyjasnit koncepční aspekty přístupu a při respektování daností území, památkové ochrany a ochrany přírody objektu, navrhnout provozní a architektonické řešení nové kompozice území, které bylo výrazně poničeno povodní v roce 2002. Do návrhu bude zahrnuto i řešení systému vodních ploch na základě variant dle materiálu Stromovka – Vodohospodářská studie, Zásobování soustavy vodotečí a rybníků v areálu Královské obory (Ekotechnik – inženýring s.r.o., Praha 2002) – viz podklad č. C1, C2.
Ve druhém kole se jedná o soutěž projektovou.

3.2.    Podle předmětu řešení

Podle předmětu řešení se jedná o soutěž architektonickou.

3.3.    Podle okruhu účastníků

Podle okruhu účastníků se jedná o soutěž v prvním kole veřejnou anonymní a ve druhém kole neanonymní.

3.4.    Podle počtu vyhlášených kol

Podle počtu vyhlášených kol se jedná o soutěž dvoukolovou, a to v prvním kole anonymní, ve druhém kole neanonymní, spojenou s obhajobou navrhovaných řešení; mezi oběma soutěžními koly nesmí být soutěžní návrhy zveřejněny.

 

4.    Způsob vyhlášení soutěže

4.1.    Den vyhlášení soutěže

Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu 12.1.2. těchto soutěžních podmínek. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

4.2.    Forma vyhlášení soutěže v prvním a ve druhém kole

4.2.1.   Soutěž se v prvním kole vyhlašuje uveřejněním v Obchodním věstníku, ve dvou informačních médiích s celostátní působností, a to Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny, na internetové stránce České komory architektů (http://www.cka.cc) a na internetové stránce vyhlašovatele (http://magistrat.praha-mesto.cz/.....).
4.2.2.    Oznámení pro druhé kolo soutěže bude provedeno výzvou vybraným týmům s upřesněním podmínek pro dopracování soutěžních návrhů.

4.3.    Poskytování soutěžních podmínek a soutěžních podkladů

4.3.1.    Počínaje dnem vyhlášení soutěže dle bodu 12.1.2. poskytuje zmocněný zástupce vyhlašovatele Magistrát Hlavního Města Prahy, Odbor městské zeleně zájemcům o účast v prvním kole soutěže soutěžní podmínky a soutěžní podklady podle bodu 7. za zálohu 1.000,- Kč podle bodu 11.4. těchto soutěžních podmínek, a to do konce soutěžní lhůty pro první kolo, stanovené v bodu 12.1.3. těchto soutěžních podmínek. Tato úhrada bude soutěžícím vrácena, bude-li jejich soutěžní návrh přijat k řádnému posuzování.
4.3.2.    Podklady pro druhé kolo soutěže poskytne vyhlašovatel osloveným soutěžním týmům zdarma a v rozsahu, který bude upřesněn porotou po ukončení prvního kola soutěže, avšak před zahájením druhého kola soutěže.

4.4.    Jazyk soutěže a právní řád

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice.

 

5.    Účastníci soutěže

5.1.    Podmínky účasti v soutěži v prvním kole

Soutěže se v prvém kole mohou účastnit fyzické a právnické osoby splňující následující podmínky:
a)    mají své trvalé bydliště nebo své sídlo v České republice;
b)    nezúčastnily se vypracování těchto soutěžních podmínek, soutěžního úkolu a vypsání této soutěže;
c)    nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d)    nejsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky osob uvedených pod písm. b) – c);
e)    nejsou členy volených politických orgánů města Prahy, městských obvodů a zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů městských obvodů a příspěvkových organizací města Prahy.

5.2.    Podmínky účasti v soutěži ve druhém kole

Soutěže se ve druhém kole může zúčastnit nejvýše pět osob nebo týmů, které byly vybrány rozhodnutím poroty v prvním kole.

5.3.    Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů

5.3.1.    Každý účastník soutěže musí být schopen, pro případ zadání zakázky, na vyzvání po vyhodnocení prvého a před zadáním druhého kola soutěže prokazatelně doložit svou kvalifikaci.
5.3.2.    Kvalifikaci splňuje účastník,
a)    splňuje kvalifikační podmínky dle ustanovení § 30 an. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
b)    je držitelem autorizace bez specifikace oboru, autorizace pro pozemní stavby anebo  autorizace pro zahradní a krajinářské úpravy dle ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5.3.3.    Splnění kvalifikace prokazuje účastník čestným prohlášením. Čestné prohlášení účastníka, který je právnickou osobou, bude podepsáno způsobem uvedeným v obchodním rejstříku či v jiné evidenci. 
5.3.4.    Účastník je povinen dále doložit doklad o autorizaci podle citovaného zákona č. 360/1992 Sb. a výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o účastníka zapsaného do tohoto rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. Doklad o autorizaci a výpis z obchodního rejstříku se předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii.
5.3.5.    Předloží-li návrh více osob společně, musí prokázat splnění kvalifikace alespoň jedna z těchto osob.
5.3.6.    Čestné prohlášení, doklad o autorizaci a výpis z obchodního rejstříku doloží účastník v zalepené obálce nadepsané „Autor“ (bod 9.1. těchto soutěžních podmínek).

 

6.    Soutěžní porota, znalci poroty

6.1.    Členové poroty závislí

Ing. Vladimír Študent
Ing. Kateřina Vaculová
Ing. Václava Čermáková

6.2.    Členové poroty nezávislí

JUDr. Tomáš Vavřinec
Ing. Arch. Stanislav Stránský
Ing. Arch. Zdeněk Lukeš
Ing. Ivana Síbrtová

6.3.    Náhradníci poroty závislí

Ing. Radek Bouška
Ing. Jana Brodská
Ing. Jan Hrdlička

6.4.    Náhradníci poroty nezávislí

Ing. Arch Jana Stejskalová
Ing. Hana Horská

6.5.    Znalci soutěžní poroty

Ing. Tomáš Just
Ing. Pavel Mudra
Ing. Božena Pacáková
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

 

7.    Soutěžní podklady

7.1.    Soutěžní podklady pro první kolo

7.1.1.   Obsah soutěžních podkladů pro první kolo

Soutěžní podklady, poskytované soutěžícím oproti záloze ve výši stanovené v bodě 11.4. těchto soutěžních podmínek, společně s těmito soutěžními podmínkami obsahují:
a)    soutěžní úkol zahrnující:
a.1) základní údaje o řešeném prostoru;
a.2) požadavky na řešení; (příloha stavební program)
a.3) historické mapy území;
b)    jednotná digitální technická mapa území 1 : 500
c)    ortofotomapu
d)    výkres výsledného řešení centrálního prostoru Královské obory 1:500 s vyznačením řešeného území

podrobnosti jsou uvedeny v příloze k těmto soutěžním podmínkám

7.1.2.    Podmínky poskytování podkladů pro první kolo

a)    soutěžní podklady spolu se soutěžními podmínkami budou poskytovány v grafické a textové formě všem účastníkům soutěže v pracovních dnech určeného období podle bodu 4.3. v době od 8,00 do 14,00 hodin na adrese zmocněného zástupce vyhlašovatele proti hotovému zaplacení, nebo poštou na základě písemného požadavku, uplatněného u zmocněného zástupce vyhlašovatele nejpozději do konce určeného období podle bodu 4.3.;
b)    podklady uvedené v odst. 7.1.1. budou dodány též v digitální podobě (formát .dxf, .dwg), a to na vyžádání ve stejných časech a na stejném místě jako podklady písemné a grafické;
c)    podklady uvedené odst. 7.1.1., písm. a budou zpřístupněny též na internetové adrese www.praha-mesto.cz

7.2.    Soutěžní podklady pro druhé kolo

7.2.1.   Obsah soutěžních podkladů pro druhé kolo

Soutěžní podklady pro druhé kolo poskytované soutěžícím zdarma budou upřesněny porotou po vyhodnocení prvního kola soutěže.

7.2.2.    Podmínky poskytování podkladů pro druhé kolo

Podklady pro druhé kolo budou poskytovány zdarma na adrese zmocněného zástupce vyhlašovatele. Podklady pro druhé kolo nebudou uvedeny na internetové adrese.

 

8.    Závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah a forma

8.1.    Závazná část soutěžního návrhu, její obsah a forma pro první kolo

8.1.1.    Závazný obsah grafické části soutěžního návrhu pro první kolo

Závaznou částí soutěžního návrhu je grafická část, která musí obsahovat:
a)    kompoziční vazby a zásady řešení centrálního prostoru Královské obory v určeném rámci v měřítku 1: 2 000. Formát výkresu je stanoven na A1 (594 x 841 mm)
b)    komplexní architektonické řešení centrálního prostoru Královské obory v měřítku 1:500. Formát výkresu je stanoven A0 (841 x 1188mm) přeložený do formátu A1
c)    výkres s volnou prezentací - s perspektivními pohledy, detaily, schématy apod. v libovolném počtu – k osvětlení principů řešení. Formát výkresu je stanoven na A1 (594 x 841 mm)

8.1.2.    Závazná úprava grafické části pro první kolo

a)    součástí soutěžního návrhu mohou být nejvýše tři výkresy. Formáty výkresů stanoveny v 8.1.1.
b)    výkresy budou podlepené a budou složené do formátu A1 (594 x 841 mm). Podlepení je možno nahradit zalaminováním.
c)    každý výkres bude označen nápisem „Královská obora – centrální prostor“, názvem výkresu a pořadovým číslem souhlasně se seznamem výkresů v textové části. Území bude ve výkresech situováno sever - jih
d)    grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení v pevných deskách, ne v rolích
e)    vše, co bude odevzdáno nad stanovený rámec nebude posuzováno

8.1.3.    Závazný obsah textové části soutěžního návrhu pro první kolo

Závaznou částí soutěžního návrhu je textová část, která musí obsahovat stručný popis a zdůvodnění navrhovaného architektonického a biotechnologického řešení.

8.1.4.    Závazná úprava textové části pro první kolo

a)    formát textové části se určuje na A4;
b)    maximální rozsah textu je omezen na 3 strany (nepočítá se titulní strana a obsah);
c)    rozsah jedné strany je omezen na 60 úhozů na řádek, 30 řádků na stranu, strany budou číslovány;
d)    k textové části budou připojeny zmenšené kopie výkresů grafické části na formát A4, které se nezahrnují do maximálního rozsahu textové části;
e)    textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve vytištěné formě ve svazku označeném nápisem „Královská obora – centrální prostor“ ve třech vyhotoveních; po skončení soutěže zůstane jedno vyhotovení uloženo v archivu vyhlašovatele.

8.1.5.   Další části soutěžního návrhu pro první kolo

Závaznými částmi soutěžního návrhu jsou dále:
a)    obálka nadepsaná „Autor“ a obsahující náležitosti podle bodu 9.2. těchto soutěžních podmínek;
b)    obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“ a obsahující náležitosti podle bodu 9.3. těchto soutěžních podmínek.

8.2.    Závazná část soutěžního návrhu, její obsah a forma pro druhé kolo

8.2.1.    Závazná grafická část soutěžního návrhu pro druhé kolo

Rozsah soutěžního návrhu pro druhé kolo bude stanoven v podmínkách pro druhé kolo.

8.2.2.    Závazná úprava grafické části pro druhé kolo

Závazná úprava grafické části pro druhé kolo bude upřesněna v podmínkách pro druhé kolo.

8.2.3.    Textová část soutěžního návrhu pro druhé kolo

Závaznou částí soutěžního návrhu je textová část, která musí obsahovat: vlastní podrobný popis a zdůvodnění navrhovaného architektonického a biotechnologického řešení centrálního prostoru Královské obory. Součástí textové části bude rovněž rozpočet, a to v členění na kvalifikovaně odhadované investiční náklady pořizovací a provozní.

8.2.4.    Závazná úprava textové části pro druhé kolo

Závazná úprava textové části pro druhé kolo bude upřesněna v podmínkách pro druhé kolo.

 

9.    Společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu

9.1.    Závazné podmínky pro obálku nadepsanou „Autor“ pro první kolo soutěže

9.1.1.   Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat:
a)    průvodní list se jménem, adresou a vlastnoručním podpisem autora, popřípadě autorů a spoluautorů a jejich dohodnutý procentuální podíl na případné ceně nebo odměně a s dohodou o jméně vedoucího autorského kolektivu;
b)    čestné prohlášení podepsané autorem nebo autory o splnění podmínek stanovených v bodě 5.1. a 5.3, doklad o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. a výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o osobu zapsanou v tomto rejstříku.
9.1.2.   Obálka bude zalepená a zcela neprůhledná.

9.2.    Závazné podmínky pro obálku nadepsanou „Zpáteční adresa“ pro první kolo soutěže

9.2.1.   Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“ bude obsahovat jméno, telefonní číslo a adresu, na kterou je možné zaslat protokol soutěžní poroty, popřípadě neoceněné a neodměněné návrhy.
9.2.2.   Obálka bude zalepená a zcela neprůhledná.

9.3.    Číslování součástí soutěžního návrhu

Jednotlivé části soutěžního návrhu, tedy výkresy grafické části, textová část a obálky budou očíslovány pořadovými čísly, a to vzestupným číslováním v tomto pořadí:
1.    výkresy grafické části,
2.    svazek textové části,
3.    obálka „Autor“,
4.    obálka „Zpáteční adresa“.
Číslování se provede souhlasně se seznamem uvedeným v textové části.

9.4.    Podmínky anonymity soutěžního návrhu pro první kolo soutěže

Celý soutěžní návrh bude v prvním kole předložen anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení, které by mohly vést k porušení anonymity.

9.5.    Úprava návrhu pro identifikaci pro první kolo soutěže

Všechny výkresy grafické části, svazek textové části, obálky a desky budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého přezkušovatel a sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo soutěžního návrhu.

9.6.    Obal soutěžního návrhu

9.6.1.    Všechny součásti soutěžního návrhu v prvním kole budou vloženy do tuhých desek formátu A1 v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Královská obora – centrální prostor – soutěž – první kolo“.
9.6.2.   Úprava obalu soutěžních návrhů pro druhé kolo soutěže bude upřesněna v podmínkách pro druhé kolo.

 

10.    Kritéria hodnocení

10.1.    Závazná kritéria hodnocení pro první kolo

Závazným kritériem, podle kterého budou soutěžní návrhy vyhodnocovány v prvním kole, je celková kvalita architektonického návrhu.

10.2.    Závazná kritéria hodnocení pro druhé kolo

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány ve druhém kole, jsou stanovena rámcově v níže uvedeném přehledu; tato kritéria budou upřesněna v zadání pro druhé kole s přihlédnutím k výsledkům soutěže v prvním kole:
·    kvalita konečného architektonického řešení,
·    řešení biotechnologické,
·    individuální řešení jednotlivých prvků mobiliáře,
·    ekonomie návrhu – předpokládané ceny všech stupňů projektové dokumentace, náklady na realizaci .

10.3.    Vyloučení soutěžních návrhů v prvém kole

Soutěžní porota vyloučí z řádného posuzování ty soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách. Vyloučení soutěžního návrhu musí porota řádně zdůvodnit.

 

11.    Ceny Soutěžícím a platba za poskytnutí soutěžních podkladů

11.1.    Ceny

Soutěžní návrhy, které nejlépe splní soutěžní podmínky, budou oceněny po ukončení druhého kola celkovou částkou ve výši maximálně 260.000,- Kč (dvě stě šedesát tisíc korun českých), která bude rozdělena takto:

1.    cena ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých);
2.    cena ve výši 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých);
3.    cena ve výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých).

11.2.    Náhrady nákladů spojených s účastí v soutěži

Vyhlašovatel přispěje každému z účastníků, který postoupil do druhého kola soutěže, na úhradu části nákladů spojených s účastí v soutěži jednotnou částkou 100.000,- (jedno sto tisíc korun českých); podmínkou udělení této částky je splnění podmínek pro druhé kolo soutěže.

11.3.    Podmínky jiného rozdělení částek na ceny pro první kolo

11.3.1.  Ve zvláštním případě, kdy se návrhy umístěné na oceněných místech významně blíží, může porota čtyřpětinovou většinou svých řádných členů rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny, popřípadě může při zachování výše celkové částky na ceny udělit namísto dvou nebo tří různých cen dvakrát nebo třikrát tutéž cenu, popřípadě může rozhodnout o neudělení cen a odměn v plné výši, a to jednomyslně.
11.3.2.  Rozhodnutí o jiném rozdělení cen musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
11.3.3.  Ve výjimečných případech porota rozdělí ceny a odměny jiným způsobem (§10 odst. 8 a §12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA).

11.4.    Náhrada za poskytnutí soutěžních podkladů

    Za poskytnutí soutěžních podkladů je soutěžící povinen uhradit zmocněnému zástupci vyhlašovatele částku 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Částka je splatná v hotovosti proti předání podkladů a bude vrácena tomu, jehož soutěžní návrh splní soutěžní podmínky.

11.5.    Náležitosti zdanění cen ze soutěže

11.5.1. Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám, přesahující částku 10.000,- Kč, budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 20 %, která bude vyhlašovatelem podle č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
11.5.2. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

11.6.    Termíny vyplacení udělených cen

Ceny a náhrady budou vyplaceny do padesáti dnů po vyhlášení výsledků druhého kola soutěže.

 

12.    Základní termíny soutěže

12.1.    Lhůty pro první kolo soutěže
12.1.1.    Ustavující zasedání poroty                             15. 06. 2005
12.1.2. Datum vyhlášení soutěže                            04. 07. 2005
12.1.3. Lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů pro první kolo            do 15. 09. 2005

Vyzvednutí soutěžních podkladů je lépe dohodnout telefonicky nebo elektronickou poštou se sekretářem soutěže na tel. 241 770 767 nebo 603 980 908 (Ing. Alice Dědečková). Podklady lze vyzvednout  v sídle sekretáře soutěže v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

E-mail:    florart.pa@florart.cz

12.1.4. Lhůta k podání dotazů soutěžícími v prvním kole                do 19. 07. 2005

Dotazy se podávají písemně osobně, poštou, elektronickou poštou nebo faxem a musí být doručeny sekretáři soutěže nejpozději do 9.00 hodin stanoveného dne. Dotazy lze doručit osobně v pracovních dnech v době od 08.00 do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9.00 hodin.

12.1.5.    Schůzka poroty se soutěžícími k zodpovězení dotazů v prvním kole    20. 07. 2005

v 11.00 hodin v budově bývalé myslivny č.p. 11 u Gothardské brány v Královské oboře.

Zápis ze schůzky poroty se soutěžícími k zodpovězení dotazů se všemi dotazy a odpověďmi bude odeslán všem, kteří si vyzvedli soutěžní podmínky a zanechali kontaktní adresu, do pěti pracovních dnů od schůzky poroty.

12.1.6. Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole   od 15. 09. 2005 do 30. 09. 2005
12.1.7. Termín hodnotícího zasedání poroty v prvním kole    od 03. 10. 2005 do 05. 10. 2005
12.1.8. Lhůta pro oznámení výsledků soutěžícím                10. 10. 2005
12.2.    Lhůty pro druhé kolo soutěže
Budou zpřesněny v podmínkách pro druhé kolo. Předpokládaný konec druhého kola soutěže je   01. 02. 2006

 

13.    Způsob a podmínky odevzdání soutěžních návrhů pro obě kola soutěže

13.1.    Soutěžní návrhy musí být v obou kolech soutěže doručeny osobně na adresu sekretáře soutěže, tedy na adresu atelieru  Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Na Lysinách 460/28, 147 00 Praha 4.

13.2.    Soutěžní návrhy pro první kolo se doručují v pracovní dny od 15. 09. 2005 do
29. 09. 2005 v době od 08.00 do 14.00 hodin a 30. 09. 2005 v době od 08.00 do 16.00. hodin.

13.3.    Sekretář soutěže opatří doručené návrhy potvrzením o datu a čase doručení a na požádání vystaví doručiteli písemné potvrzení o doručení bez uvedení údajů o doručiteli.

 

14.   Řešení rozporů

Řešení rozporů se řídí § 13 bod 1 - 5 Soutěžního řádu ČKA v platném znění.

 

15.    Klauzule o akceptování soutěžních podmínek

15.1.    Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, porotců a znalců se soutěžními podmínkami

Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů, řádní členové a náhradníci poroty a přizvaní znalci soutěžní poroty, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat.

15.2.    Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže.

 

16.   Autorská práva a zveřejnění soutěžních návrhů

16.1.    Přistoupení k licenční smlouvě

16.1.1. Odevzdáním soutěžního návrhu akceptují autoři soutěžních návrhů, že v případě vítězství a jednání s vyhlašovatelem o zpracování projektové dokumentace přistoupí ke smlouvě o udělení souhlasu k výkonu práva užít autorské dílo pro účely veřejné architektonické soutěže na zpracování návrhu architektonického řešení Královské obory – centrálního prostoru v Praze 7 (licenční smlouva) uzavřené mezi vyhlašovatelem a hl. městem Prahou a autory projektové dokumentace na řešení celkové obnovy Královské obory Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod - (dále jen „autoři projektu“).

16.1.2. Z licenční smlouvy vyplývají pro autory soutěžních návrhů následující práva a povinnosti:
a)    dbát autorských práv autorů projektu, zachovat a šetřit hodnotu jejich autorského díla a převzít závazky plynoucí pro ně z uděleného souhlasu užít autorské dílo;
b)    využít autorského díla autorů projektu pro soutěžní návrh a případně v soutěžním řešení navrhovat jeho změny v rozsahu vyplývajícím ze souhlasu autorů projektu;
c)    spolupracovat na zpracování dokumentace celkové obnovy Královské obory v Praze 7 s autory projektu a dohodnout s nimi způsob zapracování dokumentace řešení centrálního prostoru do celkového řešení obnovy Královské obory – centrálního prostoru v Praze 7, a to zejména tehdy, bude-li nutno provést změnu projektu nebo stavby a vést řízení dle § 68 stavebního zákona o změně stavby před dokončením.

16.1.3.  Odpovědnost autorů projektu a autorů soutěžních návrhů jakožto jednotlivých autorizovaných osob podle § 46a 46b stavebního zákona, § 12 až 17 (18) zákona o výkonu povolání a ustanoveními Profesního a etického řádu a dalších profesních předpisů není touto smlouvou dotčena.

16.2.    Autorská práva autorů soutěžních návrhů  

16.2.2. Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou případů uvedených v odstavci 16.3., opět využít v jiném případě.

16.3.    Svolení k užití díla pro účely soutěže

Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Odevzdáním soutěžních návrhů udělují jejich autoři vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže, jímž se však nerozumí využití soutěžních návrhů pro zadání zakázky třetím osobám. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům. Jeden exemplář textové části zůstane vyhlašovateli pro archivní účely.

16.3.    Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

16.4.    Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů

Vyhlašovatel uspořádá veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů. Termín bude určen v podmínkách pro druhé kolo.

16.5.    Náležitosti zveřejnění výsledků soutěže

Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel inzerátem v periodikách, v nichž bude zveřejněno vyhlášení soutěže, na internetových stránkách ČKA, na internetových stránkách Hlavního města Prahy a v odborných časopisech.

 

17.    Jednání vyhlašovatele s vítězi soutěže o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace

Vyhlašovatel se zavazuje jednat s autorem vítězného návrhu popřípadě v souladu s ustanovením odst. 2.2. těchto soutěžních podmínek s autory více vítězných návrhů o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace. Jednání o uzavření smlouvy se budou řídit právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

18.    Protokol o jednání a rozhodnutí poroty v prvém a druhém kole

18.1.    O zasedání a jednání soutěžní poroty, o průběhu soutěže a o jejich výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje zejména:

a)    zápisy z jednání poroty včetně hlasování,
b)    rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže,
c)    seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže,
d)    posouzení všech soutěžních návrhů,
e)    rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění,
f)    prezenční listiny členů a náhradníků poroty a přítomných znalců z jednotlivých zasedání poroty.

18.2.    Správnost protokolu ověřuje svým podpisem předseda poroty nebo předsedající a potvrzuje osoba zapisující. Do protokolu se zaznamenají odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají. Protokol stvrzují svým podpisem všichni řádní členové poroty.

 

19.    Ustanovení o právních předpisech, podle nichž se soutěž koná

19.1.    Soutěž byla připravena a bude se konat v souladu:

a)    s ustanoveními § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
b)    se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
c)    se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,
d)    se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e)    s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
f)    s vyhláškou č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
g)    se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
h)    se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
i)    se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
j)    s vyhláškou HMP č. 6/2001 Sb.HMP, o ochraně veřejné zeleně, ve znění pozdějších předpisů,
k)    s vyhláškou NVP č. 5/1988 Sb.NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
l)    s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
m)   s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
n)    se zákonem č. 121/2000 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
o)    s § 27 odst. 5 a s přihlédnutím k ustanovení § 72 až 75 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

19.2.    Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny vyhlašovatelem soutěže, všemi členy a náhradníky poroty na ustavující schůzi poroty a Českou komorou architektů. Písemné doklady o těchto skutečnostech jsou uloženy u vyhlašovatele.

 

..........................................

 

...............................................................................

 

Doložka o souhlasu České komory architektů se soutěžními podmínkami

a o regulérnosti soutěže

 

Česká komora architektů v souladu s ustanovením § 7 Soutěžního řádu ČKA ve znění ze dne 30. dubna 2005 potvrzuje soulad soutěžních podmínek Veřejné architektonické soutěže na zpracování návrhu architektonického řešení Královské obory – centrálního prostoru v Praze 7, jejímž vyhlašovatelem je Hlavní město Praha, se soutěžním řádem.

V Praze dne 1. července 2005, č.j.: 658-2005/Pl/Hr               

 


Příloha:

Stavební program

Návrh očekává vytvoření nového řešení parkového prostoru v centrální části Královské obory, která byla zdevastována povodní. Při respektování historických skutečností je předmětem soutěže nová kompozice s rozšířením vodních ploch a s rozšířením pobytových možností pro návštěvníky parku. Povodeň vytvořila podmínky pro zásadní změnu tváře jedné z nejintenzivněji využívaných části parku.

Kompozice

Tvar úseku
-    zachování tvaru úseku – limitováno horní hranou svahu k okružní komunikaci, vychází z historického tvaru bývalého rybníka

Terén
-    konfigurace terénu nebude významně měněna, dominantním terénním útvarem zůstane nadále původní ostrov
-    i při rozšíření vodních ploch bude kompozice koncipována na pohledy z okružní komunikace, pro pohledy od Královského letohrádku a od terasy Šlechtovy restaurace

Vodní plochy
-    vodní plochy – součástí řešení bude výběr a rozpracování zvolené varianty možného rozsahu vodních ploch dle  Stromovka – Vodohospodářská studie, Zásobování soustavy vodotečí a rybníků v areálu Královské obory (Ekotechnik – inženýring s.r.o., Praha 2002). Varianty řeší limitní plošný rozsah, který musí být zachován. Tvar a průběh břehové čáry je možno v rámci řešení měnit (Viz přílohy C1 a C2)
-    detailní technické řešení propustí a technické principy přepouštění vody do jednotlivých vodních ploch nejsou obsahem soutěže

Limity: Rozsah vodních ploch je limitován výpočtem největšího možného maxima vody při kterém je soustava nádrží ještě funkční.

Ostrov -   stávající vegetace na ostrově bude zachována – je to historická stopa ve vegetaci území, duby zde rostoucí jsou starými, cennými jedinci. Požadavkem památkové péče i zadavatele je jejich přirozené dožití

Vegetační prvky
-    ve hmotovém řešení nové kompozice je nutno respektovat pohledově významné  kompoziční vazby území. Za dominantu území je pokládán Místodržitelský letohrádek a zčásti i Šlechtova restaurace
-    ostatní vegetační prvky mohou být podřízeny nové kompozici s přihlédnutím k jejich stávající kvalitě (poškození povodní,  perspektiva dlouhodobé existence, kompoziční hodnota)
-    druhová skladba navržených vegetačních prvků je důležitým bodem návrhu, při návrhu druhové skladby musí vycházet z přírodních podmínek stanoviště a respektovat přirozené druhové složení vegetace
-    vzhledem k vývoji stavu stromů se mohou v zaměřené části vyskytovat i stromy, které již byly od doby zaměření odstraněny. Stále probíhají úhyny a odtěžení uhynulých jedinců.

 

Technické prvky

Osvětlení
-    povinně osvětlená trasa v území je trasa od Šlechtovy restaurace přes ostrov směrem k průchodu pod železnicí
-    slavnostní osvětlení – možné bodové osvětlení dominant (v omezeném rozsahu)

Stávající technické prvky
-    požadavkem památkové péče je zachování dochovaných technických prvků, (vyhlídky, mostky)
-    nová přemostění vycházející z rozšíření vodních ploch či z kompozičního a provozního řešení prostoru mohou být řešena nově v souladu s celkovým řešením technických prvků úseku

Monitorovací vrty
-    stávající vrty pro monitorování pohybu spodní vody budou zachovány

Dětské hřiště u rybníka
-    ponechání nebo přemístění dětského hřiště u rybníka v rámci objektu je obsahem soutěžního návrhu

Danaé
-    výtvarný prvek má životnost omezenu stavebním povolením jako stavba dočasná, po jeho vypršení se předpokládá její odstranění. Funkce plochy může být ponechána pro objekty podobného charakteru nebo prostor využít v souladu s novým kompozičním řešením

Sousoší „Milenci“
-    sousoší „Milenci“ od autorky Evy Krskové – Halaska, je možno buď ponechat na místě nebo navrhnout jeho přemístění v rámci kompozičního oddělení nebo v rámci objektu

Mobiliář
-    stávající mobiliář – je možno doplnit nebo zaměnit novými typy dle návrhu řešení

 

Provozní vztahy

Vstupy
-    řešení bude navazovat na stávající širší provozní vztahy  v území (vstupy a propojení se sousedními plochami)

Povrchy cest
-    povrchy cest úseku budou mlatové, výjimkami mohou tvořit: přímé propojení od Šlechtovy restaurace  přes ostrov, které může být z provozních důvodů dlážděno kamennou dlažbou, nebo tranzitní cesta v podélném směru řešeného území
-    při návrhu dlážděného povrchu je nutno určit typ, velikost a barvu dlažby

Trasy
-    historickou stopou je přímé propojení ostrova a Šlechtovy restaurace,  tato přímá linie propojení zůstane zachována – podoba vyústění tj. nová komunikace
-    v řešeném území je předpokládán pouze pěší provoz, konstrukce cest však musí splňovat možnost zátěže pro pojezd mechanizace pro údržbu objektu

Vybavenost
-    v území nebudou situovány stavby doprovodné vybavenosti (objekty občerstvení, WC, půjčovny), tyto jsou řešeny v jiných částech areálu
-    přípustnými stavbami jsou prvky drobné architektury (altány, odpočívadla, mostky, zábradlí, umělecká a výtvarná díla)

 

PODKLADY

A. Historické mapové podklady

 

M1

Situace mezi rokem 1775 a rokem 1808

Archiv hlavního města

M2

Gezeichnet von Anton Grofs, situace mezi rokem 1805-1825

Dokumentační centrum zahradního umění - Pražský ústav památkové péče od Muzeum hl.m. Prahy inv.č.32977

M3

Plan der Gegend vor dem Carlsthor bei Prag 1827

Muzeum hlavního města Prahy, inv.č.153 971

M4

Plan der Gegend vor dem Carlsthor bei Prag 1828

Muzeum hlavního města Prahy, inv.č.53484

M5

Situace mezi rokem 1808 a rokem 1845

Archiv hlavního města

M7

Plan von Prag und der nachsten Umgebund, erganzt und umgearbeitet von Josef Graffnetter

Dokumentační centrum zahradního umění - Pražský ústav památkové péče od Muzeum hl.m. Prahy inv.č.455481 114

M8

Situace mezi rokem 1861 a rokem 1867

Archiv hlavního města

M9

Regulační plán katastr. obce Bubenčské 1899

Muzeum hlavního města Prahy, inv.č.41 938

M10

Situace kolem roku 1885

Archiv hlavního města

M11

Polohopisný plán Holešovic a Bubenče, sestavil Alfred Hartig, kolem roku 1891

Muzeum hlavního města Prahy, inv.č.41 938

 

 

B. Podklady

B1    Historie vývoje objektu - Chronologický přehled významných zásahů a událostí v Královské oboře, které mají vztah k předmětu řešení

B2    Ortofoto 1938

B3    Ortofoto 1953

B4    Ortofoto po povodni  2003 (MHMP)

B5    Základní fotodokumentace stávajícího stavu

B6    Výřez platného územního plánu včetně limitů pro vybrané funkční typy

B7    Širší souvislosti – Schéma členění kompozičních oddělení Královské obory

B8    Výřez z mapy Kategorie zátopových území vodních toků

B9    Zaměření: největší rozsah dle Ekotechnik – Gema geodetické práce

B10    Širší území M 1 : 2 000

B11    Monitorování regenerace lučních porostů v zaplavené části Stromovky

B12    Vztah objektu k systému zeleně a  ÚSES

B13    (G/GIS/vodstvo) zátopové čáry

B14    Projekt managementu Královské obory v Praze 7 – Situace kompozičních oddělení a projekčně zpracovávané části M 1 : 2 500

 

C. Preferované Varianty řešení vodních ploch

C1   Varianta IV řešení vodních ploch

C2   Varianta V řešení vodních ploch

 

Soutěžní podklady spolu se soutěžními jsou předávány v grafické i datové podobě ve formátech JPG, DXF, DWG.

 

Tisk 7.7.2005 | | Přečteno: 25508 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru