ovzduší
OVZDUŠÍ

ATMOSPHERE
voda
VODA

WATER
krajina
KRAJINA

LANDSCAPE
odpady
ODPADY

WASTE
hluk
HLUK

NOISE
dodatky
DODATKY

APPENDICES

úvod ÚVOD

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v Praze. Ročenka 1999 je jubilejní desátá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti.
Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1999 obsahuje standardní výběr údajů, umožňující srovnání s minulými lety, a přináší i některé nové informace. Obsah ročenky je členěn podle jednotlivých složek prostředí: ovzduší, voda, krajina, odpady a hluk. Další zajímavé údaje jsou obsaženy v tematicky různorodých dodatcích.

Rozsáhlá kapitola OVZDUŠÍ je členěna do tří hlavních oddílů: A - zdroje znečištění (emise), B - hodnocení kvality ovzduší na základě měřených údajů (imise) a C - ostatní související informace (meteorologie, smogový regulační systém, projekty související s problematikou ovzduší, aktivity Magistrátu hl. m. Prahy).

Kapitola VODA obsahuje standardní údaje o znečištění povrchových toků, o výrobě a kvalitě pitné vody, o produkci a čištění odpadních vod i o haváriích s důsledky na kvalitu povrchových a podzemních vod na území Prahy.

V kapitole KRAJINA jsou uvedeny bilancované údaje z evidence katastru nemovitostí a pasáže věnované problematice ochrany přírody a péče o zeleň. Dále jsou standardně zařazeny výsledky průzkumu kontaminace pražských půd a výsledky biomonitoringu.

Kapitola ODPADY obsahuje údaje o evidenci odpadů, obsáhlé informace o komplexním systému nakládání s komunálním odpadem a o problematice skládek a starých zátěží.

Kapitola HLUK je věnována převážně problematice hluku z automobilové dopravy. Obsahuje informace získané z výsledků měření na území města. Dále jsou uvedeny údaje o problematice leteckého a stavebního hluku.

V kapitole DODATKY je uveden přehled vybraných zákonů a vyhlášek k problematice životního prostředí a informace o aktivitách Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Následuje standardní část věnovaná statistickým údajům o Praze se zaměřením na demografii, dále pasáž o systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí a pasáž o strategickém plánu města a podkladech pro územní plánování. Ročenku tradičně uzavírá text věnovaný Informačnímu systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP).

uvod_99.jpg

Pro zpracování ročenky byly využity údaje nejen z databáze IOŽIP, ale i řada dalších podkladů poskytnutých různými institucemi. Významným podílem přispěl Magistrát hl. m. Prahy. V ročence jsou uvedeny převážně údaje z roku 1998 a tam, kde to bylo možné, i z části roku 1999. Publikace je nazvána podle roku vydání v souladu se způsoby užívanými u obdobných statistických publikací i s ročenkou Životní prostředí České republiky. Ročenka je poprvé zpracována ve dvojjazyčné česko-anglické verzi.
Na ročenku navazuje edice účelových tematických publikací, map, výstupů na CD-ROM a výstupů vystavených na Internetu. Věříme, že tato ročenka i ostatní publikace splní svůj cíl a přinesou cenné informace všem zájemcům o problematiku životního prostředí v Praze.

introduction INTRODUCTION

The PRAGUE ENVIRONMENT yearbook is published periodically with the aim to regularly present comprehensive information on the state of Prague's environment. The 1999 yearbook is the tenth in the series of publications issued since 1989 as one of the outputs of Environmental Information System of Prague (IOŽIP). It is intended not only for state and municipal authorities, but for experts and the broad general public as well.
The 1999 PRAGUE ENVIRONMENT yearbook offers a standard assortment of data allowing a comparison with previous years and, at the same time, brings some new information. Its contents are structured to reflect the various environmental components: atmosphere, water, urban and suburban landscape, waste and noise. Supplementary annexes dealing with different topics of a heterogeneous nature provide further interesting information.

The extensive chapter ATMOSPHERE is divided into three main parts: A - sources of air pollution (emissions) B - assessment of air quality on the basis of monitoring (imissions) and C - other relevant information (smog regulation system, meteorology, projects connected with quality improvements, activities of the Prague City Hall).

The chapter WATER contains standard data on stream pollution, production and quality of drinking water, waste water production and treatment, and accidents/incidents affecting the quality of surface and underground water in the territory of Prague.

The chapter URBAN AND SUBURBAN LANDSCAPE presents relevant data from the Land Register and information dealing with the protection of nature and municipal parks. The default contents of the yearbook also comprise data on soil contamination and results of bio-monitoring programmes.

The chapter WASTE contains data from the waste register and exhaustive information on a comprehensive waste management system. In addition, there is also information on waste dumps and historical waste accumulations.

The chapter NOISE concentrates on noise generated by automotive traffic and summarises results of field measurements of noise levels in the territory of Prague or shown in noise pollution maps of the city. It also presents information concerning air traffic and construction noise.

The chapter APPENDICES presents a selection of laws and ordinances dealing with environmental issues and information on the activities of municipal authorities in the field of environmental impact assessments, as well as a standard section dealing with statistical data on Prague (especially demographic). There is also a section devoted to a system monitoring the health status of Prague's population in relation to environmental factors, as well as a section on the city strategic plan and land-use planning documentation. As always, the chapter is concluded by a description of the Environmental Information System of Prague (IOŽIP).

The present yearbook is not based solely on IOŽIP database data, but has made use of a plethora of information provided by various institutions. Significant support was provided by the Environmental Department of the Prague City Hall. The yearbook mostly draws from 1998 data; where available, data from a part of 1999 has been used as well. The yearbook's title is derived from the publication date, in accordance with the practice commonly used with similar statistical publications as well as the Czech Republic Environment yearbook. For the first time ever, the yearbook has been prepared as a bilingual (Czech-English) publication.
The yearbook is supplemented by a range of publications dealing with specific topics maps, CD-ROMs, or outputs presented on the Internet. We believe that the yearbook as well as the other publications will meet the intended objective and bring valuable information to everyone interested in the environment of Prague.

AUTOŘI
AUTHORS
KONTAKTY
Overview of environmental agencies and institutions in Prague
ZKRATKY
ABBREVIATIONS

TITULNÍ STRANA   OBSAH