ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Orgány ve vodním hospodářství

Kompetence vodoprávních úřadů MČ dle Statutu

Kompetence vodoprávních úřadů MČ dle Statutu

 

§ 18 – vyjádření

 

ke stavbám uvedeným v položce 371 Statutu, nejde-li o stavby uvedené v § 17 odst.1 písm. a) nebo b) vodního zákona

(§ 17 odst.1 písm.a – stavby a zařízení na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry)

(§ 17 odst.1 písm.b – stavby umožňující podzemní skladování látek v zemských dutinách, sklady, skládky a nádrže, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových a podzemních vod)

 

pokud projekt obsahuje nějaký objekt, který spadá do působnosti Magistrátu, pak se k projektu jako celku vyjadřuje Magistrát

 

 

§ 17 – souhlas

 

ke stavbám, které nejsou vodními díly ( rodinné domy a stavby na pozemku rodinného domu, včetně přípojek k nim, drobné stavby, terénní úpravy na pozemku rodinného domu, vnitroareálové vsakovací objekty dešťových vod, vnitroareálové splaškové a dešťové kanalizace), uvedeným v položce 371 Statutu, nejde-li o stavby uvedené v § 17 odst.1 písm. a) nebo b) vodního zákona

(§ 17 odst.1 písm.a – stavby a zařízení na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry)

(§ 17 odst.1 písm.b – stavby umožňující podzemní skladování látek v zemských dutinách, sklady, skládky a nádrže, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových a podzemních vod)

 

pokud vodoprávní úřad stavbu povoluje jako vodní dílo, nevydává k této stavbě souhlas dle § 17 vodního zákona

 

§ 8 – povolení k nakládání s vodami

uvedené v položce 371 Statutu ve vztahu k vodním dílům uvedeným ve stejné položce

 

§ 15 – stavební povolení k vodním dílům

povolení k provedení, změnám, změnám užívání a k odstranění vodních děl uvedených v položce 371 Statutu ( studny, které nejsou zdrojem vody pro vodovod pro veřejnou potřebu, odlučovače ropných látek, lapáky tuku, chemické čistírny, malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel a stavby sloužící k odvodňování pozemků, tj. vnitroareálové vsakovací objekty dešťových vod, vnitroareálová splašková a dešťová kanalizace )

  

výkon státní správy i v dalších vodoprávních záležitostech v rozsahu svěřené působnosti (např. vodoprávní dozor, ukládání pokut, atd.)

Tisk 4.3.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 16091 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru