ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Orgány ve vodním hospodářství

Oddělení vodního a odpadového hospodářství odboru ochrany prostředí MHMP vykonává přenesenou působnost kraje a některé působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a s ním související zákon 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

 

na úseku vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu

 

·  § 3 odst. 3 – rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody,

·  § 7 odst. 7 – rozhoduje v jednotlivých případech o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě pro sportovní činnost,

·  § 8 odst. 2 – povoluje nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 11 odst. 1 – přijímá ohlášení nabyvatelů, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je spojeno povolení nakládání s vodami v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 11 odst. 4 – ukládá oprávněnému, je-li  povolené  nakládání  s  vodami  nezbytně třeba ve veřejném  zájmu  a  oprávněný  své  povolení  nevyužívá zcela nebo zčásti, povinnost umožnit využití jeho vodního  díla nebo zařízení  k povolenému nakládání s vodami jinou, vodoprávním úřadem určenou fyzickou nebo právnickou osobou, na dobu nezbytně nutnou nebo do doby rozhodnutí o jeho vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva, a to za přiměřenou náhradu, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 12 – mění a ruší platná povolení k nakládání s vodami, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 13 písm. b) – stanoví po zániku vodního díla lhůtu a podmínky k uvedení stavby do původního stavu, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 14 odst. 1 – povoluje některé činnosti (vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, těžbu říčního materiálu z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,  geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, zasypávání odstavených ramen vodních toků, vrácení vodního toku do původního koryta), v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 15 odst. 1 – vydává povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, provádí další činnosti speciálního stavebního úřadu podle stavebního zákona, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 15 odst. 2 – přijímá ohlášení udržovacích prací, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 15 odst. 5 – vyzývá žadatele o stavební povolení k předložení  návrhu  manipulačního  řádu,  popřípadě  výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a  to u vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících povrchové  vody a  staveb využívajících jejich energetický potenciál, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 15 odst. 7 – rozhoduje, zanikne-li  povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vydané podle vodního zákona nebo  podle předchozích  předpisů o  nakládání s  vodami, o podmínkách  dalšího trvání, popřípadě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 18 odst. 1 – vyjadřuje se k záměru  umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek, v rozsahu vymezeném Statutem hl.m. Prahy a dále ke stavbám , pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním, pokud si to vyhradí,

·  § 19 odst. 1 – vede evidenci jím vydaných rozhodnutí podle vodního zákona,

·  § 20 odst. 3 – zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území (ochranná pásma vodních děl, ochranná pásma vodních zdrojů), v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 26 odst. 3 – ukládá správcům povodí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl nebo jiným osobám povinnost provést opatření, která stanoví ve veřejném zájmu schválené programy opatření,

·  § 30 odst. 1 – stanoví, mění a ruší ochranné pásmo vodního zdroje pro úpravnu vody v Praze - Podolí,

·  § 30 odst. 6 – ukládá předložení návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje s potřebnými podklady těm, kteří  mají právo  vodu z  vodního zdroje  odebírat, pro úpravnu vody v Praze - Podolí,

·  § 34 odst. 2 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy, ukládá nebo přijímá opatření k nápravě v případě, že povrchové vody využívané ke koupání přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání,

·  § 35 odst. 2 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy, ukládá u vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích vodních toků jejich vlastníkovi, správci vodního toku, a uživateli rybářského revíru způsob rybářského obhospodařování,

·  § 35 odst. 3 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy, vydává souhlas k vypuštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží,

·  § 38 odst. 9 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy povoluje ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu při současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené  nařízením vlády,

·  § 39 odst. 2 písm. a – schvaluje plán opatření pro případy havárie (havarijní plán),

·  § 39 odst. 7 – povoluje výjimku z ust. § 39 odst.1 vodního zákona při použití závadných látek, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu a za předpokladu, že jich bude použito k zákonem vymezeným činnostem,

·  § 41 odst. 3 – řídí práce při zneškodňování havárií,

·  § 42 odst. 1 – ukládá povinnost provést opatření k odstranění závadného stavu

·  § 42 odst. 2 - ukládá podle potřeby opatření k nápravě nabyvateli majetku získaného způsobem uvedeným ve zvláštním zákoně, který není původcem závadného stavu, ale k jehož majetku takto získanému je závadný stav vázán. Takto postupuje  v případě, že nabyvatel tohoto majetku jej získal s vědomím ekologické zátěže a byla-li s ním o tom uzavřena zvláštní smlouva nebo byla-li mu poskytnuta sleva z kupní ceny z důvodu závadného stavu, jenž je předmětem opatření k nápravě. Tímto způsobem postupuje i v případě, existuje-li dosud původce závadného stavu.

·  § 42 odst. 4 – zabezpečuje nezbytná opatření k nápravě, nelze-li opatření k nápravě uložit původci závadného stavu nebo  nabyvateli majetku získaného způsobem uvedeným ve zvláštním zákoně, který není původcem závadného stavu, ale k jehož majetku takto získanému je závadný stav vázán, popř jejich právnímu nástupci,  a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod; k tomuto účelu ukládá  provedení opatření k nápravě právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů , která je k provedení opatření odborně a technicky způsobilá,

·  § 42 odst. 8 – hradí  náklady uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu a náhradu za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění opatření k nápravě na jejich pozemcích nebo stavbě, v případě, že uložil provedení opatření k nápravě právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, která je k provedení opatření odborně a technicky způsobilá

·  § 43 odst. 2 – rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok,

·  § 44 odst. 2 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku,

·  § 49 odst. 3 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy stanoví pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu k užívání správcem vodního toku i větší šířku pozemků při vodním toku, než stanoví vodní zákon,

·  § 51 odst. 2 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy zakazuje vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku,

·  § 52 odst. 2 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy zajišťuje nápravu, pokud došlo k narušení plynulého odtoku povrchových vod v důsledku zanedbání péče o stavby, které nejsou vodními díly a zařízení v korytech vodních toků, popřípadě sousedících s nimi, a jejich vlastníci neprovedli nápravu a plynulý odtok vody plně neobnovili, a to na jejich náklady,

·  § 55 odst. 3 – rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy,

·  § 56 odst. 5 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část umístěna, vlastníků pozemků sousedících s pozemkem, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

·  § 58 odst. 3 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy stanoví v zájmu ochrany vodního díla ochranná pásma podél něho a zakazuje nebo omezuje na nich podle povahy vodního díla umisťování a provádění některých staveb nebo činností,

·  § 59 odst. 2 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy ukládá povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační, případně provozní řád vodního díla, a schvaluje je

·  § 59 odst. 3 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy rozhoduje, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl, vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě,

·  § 61 odst. 5 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do kategorie I. až IV.,

·  § 61 odst. 6 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy rozhoduje o změně kategorie vodního díla, rozsahu technickobezpečnostního dohledu, popřípadě podmínek jeho zajišťování, pokud se významně změní podmínky, za nichž bylo předchozí rozhodnutí vydáno,

·  § 61 odst. 7 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy předává informace o zařazení vodního díla do I. až III.kategorie nebo o změně zařazení do příslušné kategorie Ministerstvu zemědělství,

·  § 91 odst. 2 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy rozhoduje o tom, zda jde o čištěné odpadní vody, či nikoliv,

·  § 107 písm. d) – spolupracuje s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí při zajišťování sestavení a schválení programů opatření  podle schválených plánů povodí a kontrole jejich plnění,

·  § 107 písm. f) – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy kontroluje provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly,

·  § 107 písm. i) – připravuje ve spolupráci se správcem povodí podklady pro rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku,

·  § 110 odst. 1 – kontroluje dodržování jím vydaných rozhodnutí, ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad,

·  § 116 odst. 1 – v rozsahu vymezeném Statutem hl.m.Prahy ukládá podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám pokuty za protiprávní jednání uvedené ve vodním zákoně

·  § 115 odst. 9 – rozhoduje po projednání  s jinými vodoprávními úřady, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká, ovlivní-li  rozhodnutí  vodní  poměry  nebo  jakost  vod v obvodu působnosti  těchto vodoprávních úřadů  nebo leží-li vodní dílo,  o  němž  se  rozhoduje,  zčásti  v  územním  obvodu  jiného vodoprávního úřadu, v případě rozhodnutí v rozsahu vymezeném Statutem hl.m. Prahy 

 

na úseku ochrany před povodněmi

 

·  § 66 odst. 1 – stanoví na návrh správce toku záplavová území pro vodní toky na území HMP (Vltava, Berounka, Botič, Rokytka a další), ukládá správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit návrh záplavového území v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí, vymezuje na návrh správce toku v zastavěných územích obcí a v územích územním plánem určených k zástavbě aktivní zónu záplavového území ,

·  § 66 odst. 2 – vymezuje na návrh správce toku v zastavěných územích obcí a v územích územním plánem určených k zástavbě aktivní zónu záplavového území,

·  § 67 odst. 3 – stanoví omezující podmínky mimo aktivní zónu v záplavovém území nebo není-li aktivní zóna stanovena,

·  § 68 odst. 1 – vymezí pro účely zmírnění účinků povodní jako preventivní opatření v záplavovém území na podkladě plánu oblasti povodí území místo jiných opatření na ochranu před povodněmi území určená k rozlivům povodní , 

·  § 68 odst. 3 – podává v případě potřeby ve veřejném zájmu návrh na vyvlastnění dotčených pozemků a staveb, případně návrh stavebnímu úřadu na vyhlášení stavební uzávěry,

·  § 77 odst. 6 – spolupracuje s povodňovými orgány.

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a s ním související zákon 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

 

na úseku vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu

 

·  § 32 – ukládá podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám pokuty za protiprávní jednání uvedené v zákoně o vodovodech a kanalizacích,

·  § 4 odst. 5 – přebírá jedno vyhotovení  schváleného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,

·  § 5 odst. 3 – přebírá od vlastníka  vodovodu  nebo kanalizace vybrané údaje z  majetkové a z provozní  evidence vodovodů a kanalizace  stanovené  prováděcím  právním předpisem,

·  § 5 odst. 4 – zpracovává za  svůj územní obvod údaje z  majetkové a z provozní  evidence vodovodů a kanalizací,  které mu  byly předány, a předá je  Ministerstvu zemědělství k vedení ústřední evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích,

·  § 6 – vydává, ruší a mění povolení k provozování vodovodu a kanalizace,

·  § 7 odst. 3 – rozhoduje, vznikne-li  spor  o  rozsah  oprávnění  vyplývajících z ustanovení § 7 odst.  1 a  2 zákona o vodovodech a kanalizacích (oprávnění vlastníka a provozovatele vodovodu  nebo kanalizace vstupovat na cizí  pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází, u vlastníka za účelem udržování vodovodu nebo  kanalizace v dobrém stavebním  stavu a u provozovatele za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace, a právo stavebníka a vlastníka vodovodu  nebo kanalizace  umísťovat  na cizí pozemek  nebo stavbu tabulky  vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace),

·  § 22 odst. 2 – ukládá povinnost veřejné služby provozovateli, který má k jejímu zajištění vytvořeny podmínky a informuje o zahájení řízení o uložení povinnosti veřejné služby příslušné správní úřady,

·  § 37 – vykonává dozor nad dodržováním  ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích, předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných.

 

Tisk 20.3.2006 | Jiří Stach | Přečteno: 12226 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru