ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 1/2008 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 28. 8. 2008

Termín jednání:

28. 8. 2008

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. 73 kByte)


Přítomní členové:
Jana Blažíčková, Petr Daniš, Petr Holý, Jan Chvátal, Jitka Janovičová, Jana Ledvinová, Ivan Štěpka, Petr Štěpánek, Milada Švecová

Omluveni:
Eva Beránková, Ivana Hönigová, Kateřina Jančaříková, Karel Jech, Lenka Kopečná, Jan Louška, Emilie Strejčková

Přizvaní hosté:
Renata Adamová (Zelený kruh)

 

Program:

1. Informace k přípravě akčního plánu KK EVVO pro období 2009 – 2010
2. Informace o nově zřízeném Středisku ekologické výchovy Lesů HMP (od 1.1.2008)
3. Informace k výběrovým řízením MHMP na aktivity EVVO
4. Konference EVVO v Praze
5. Diskuse a různé


Zápis:

Jednání zahájil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO. Úvodem omluvil nepřítomné členy PS EVVO a představil novou členku Poradní skupiny EVVO, paní Miladu Švecovou, která zde zastupuje Klub ekologické výchovy (KEV). Nakonec koordinátor přivítal a představil hosta jednání, Renatu Adamovou z organizace Zelený kruh, která se zúčastnila jednání kvůli bodu č.4, Krajské konferenci EVVO. Zelený kruh získal zakázku na přípravu a organizování krajské konference EVVO v Praze. 


1. Informace k přípravě akčního plánu KK EVVO pro období 2009 – 2010

Petr Štěpánek a Petr Holý informovali přítomné o stavu Akčního plánu KK EVVO na rok 2008. Připravený Akční plán KK EVVO připravený na rok 2008 byl 20.5.2008 předložen ke schválení Rady HMP, která ho neschválila. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument vzešlý z PS EVVO, je relevantním dokumentem pro čerpání schváleného rozpočtu na rok 2008 a koordinátor EVVO se jím má za úkol nadále řídit. Současně informoval koordinátor o záměru připravit nový návrh Akčního plánu KK EVVO na období 2009 – 2010, který bude předložen Radě HMP ke schválení ještě do konce roku 2008. Koordinátor rozešle k připomínkování členům PS EVVO kostru a návrh AP KK EVVO pro období 2009 – 2010.

 

 

2. Informace o nově zřízeném Středisku ekologické výchovy Lesů HMP (od 1.1.2008)

Petr Holý a  Petr Štěpánek informovali přítomné o nově zřízeném středisku ekologické výchovy Lesů HMP, její obsahové náplni, vzniku a očekávání. Středisko bylo zřízeno k 1.1.2008 a sídlí i organizačně spadá pod Lesy HMP. Více informací o středisku lze najít na internetových stránkách střediska (http://www.lesypraha.cz/?cat=7).

 

 

3. Informace k výběrovým řízením MHMP na aktivity EVVO

Koordinátor informoval přítomné o ukončených výběrových řízeních a objednaných zakázkách na dva důležité úkoly AP KK EVVO 2008 a to specializační studium školních koordinátorů EVVO a zajištění a realizace ekologických výukových programů pro školy v roce 2008. Současně koordinátor vysvětlil systém zadávání zakázek a vypisování výběrových řízení, jejich přísná pravidla a omezený prostor při stanovování výběrových kritérií. Současně informoval o záměru vyhlásit výběrová řízení na dlouhodobé programy a projekty se školami a to oddělených do tématických částí. Současně požádal koordinátor členy PS EVVO o připomínkování navržených témat. Nástin témat, kritérií a podmínek bude rozeslán spolu s tímto zápisem. Radní Petr Štěpánek zdůraznil nutnost vypracování určité profesionálnosti ze strany NNO při přípravách nabídek, předkládání dokladů účetnictví a obecně účast ve vypsaných VŘ. Dále se členové PS EVVO vyjádřili kladně k možnosti vypisovat výběrová řízení na dlouhodobější realizaci zakázek, např. dvouleté.

 

 

4. Konference EVVO v Praze

Koordinátor seznámil přítomné se stavem příprav 1. Krajské konference EVVO v Praze, jejíž termín je naplánován na 24. – 25.11. 2008. Konference se bude konat v zasedacím sále Magistrátu HMP a v přilehlých malých sálech hlavní budovy na Mariánském náměstí. Nyní je organizace konference ve fázi příprav obsahu a organizačního zajištění. Poté předal koordinátor slovo Renatě Adamové z pořádající organizace Zelený kruh, která všechny blíže seznámila s navrhovaným obsahem a průběhem konference. Poté proběhla diskuse k obsahové časti a pojetí konference.
Závěry diskuse:

  • konferenci pojmout více akčněji, s důrazem na hlavní cíl konference seznámení jednotlivých členů, dát tedy prostor pro vzájemné setkání a diskusi;
  • posílit část diskusní (workhopy) na úkor části přednáškové (plenární výstupy);
  • vměstnat celý obsah do jednoho dne (minimum účastníků bude mít zájem přijít na oba dva dny). 

 

 

5. Rekapitulace úkolů a termínů

(úkol / do kdy / kdo provede)

  • Zaslat připomínky a návrhy k nástinu témat pro výběrová řízení na dlouhodobé projekty a programy pro školy / do 10.9. / všichni členové PS
  • Rozeslat členům PS EVVO návrh nového AP na období 2008-2009/ do 19.9. / Holý

 


Příští jednání se uskuteční koncem října 2008 a hlavním bodem jednání bude příprava nového Akčního plánu KK EVVO pro roky 2009 – 2010.


Zapsal: Petr Holý   
V Praze dne 4.9.2008


……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
předseda poradní skupiny EVVO

 

Přílohy:   1. Nástin témat pro výběrová řízení na dlouhodobé projekty a programy pro školy

 

 

 

 

 

Tisk 29.3.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 19678 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru