ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 2/2010 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 27. 5. 2010

Termín jednání:

27. 5. 2010

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. do 100 kByte)


Přítomní členové:
Petr Daniš, Petr Holý, Jan Chvátal, Jitka Janovičová, Radka Patrasová (místo Karla Jecha), Ivan Štěpka, Milada Švecová

Omluveni
Eva Beránková, Jana Blažíčková, Luboš Drábek, Kateřina Jančaříková


Program:

1. příprava Akčního plánu KK EVVO pro období 2011 – 2012
2. diskuse a různé


Zápis:

Jednání zahájil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO, jednání bylo svoláno pro účel finální přípravy Akčního plánu KK EVVO pro období 2011 – 2012 po připomínkování dokumentu členy PS EVVO cestou emailu.

Před jednáním byly členům PS EVVO rozeslány jakožto podklady následující materiály:

  • Návrh Akčního plánu KK EVVO na období 2011 – 2012
  • Návrh rozpočtu AP KK EVVO na období 2011 – 2012
  • Optimalizace tématických oblastí v rámci úkolu 1.2. – Dlouhodobé projekty a programy pro školy


Hlavním programem jednání byla příprava nového Akčního plánu KK EVVO na období 2011 – 2012 a diskuse k jednotlivých úkolům a podúkolům AP EVVO.

 

1. Příprava Akčního plánu KK EVVO na období 2011 – 2012

Přítomní členové diskutovali připravené úkoly a podúkoly návrhu AP KK EVVO na období 2011 – 2012 a připomínky členů PS EVVO. Během jednání se podařilo dojít ke konsenzu a finální verzi Akčního plánu na období 2011 – 2012. Tato verze dokumentu bude poté předložena ke schválení a doporučení na jednání Výboru ŽP ZHMP a poté na jednání Rady HMP. Jednání Výboru ŽP ZHMP se bude konat 9.6.2010.

 

2. Diskuze a různé

Na jednání byly diskutovány rovněž otázky realizace úkolů AP EVVO probíhajících.

  • Koordinátorovi EVVO byly zaslány návrhy nově nastavených témat v rámci úkolu 1.2. – Dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů pro školy a přítomní členové se shodli na jejich aktualizaci pro následující vypsání veřejných zakázek.
  • Koordinátor EVVO seznámil přítomné rovněž se zprávami o činnosti Střediska ekologické výchovy LHMP a seznámil je s budoucím směřováním střediska e jeho financováním.
  • Koordinátor EVVO seznámil přítomné s tím, že kontaktoval hospodářskou komoru HMP s žádostí o spolupráci a případné účasti zástupce Hospodářské komory v Poradní skupině EVVO, jakožto navázání užší a systémové spolupráce s firemní oblastí v Praze.   

 

Rekapitulace úkolů a termínů

(úkol / do kdy / kdo provede)

  • Dopracovaný návrh AP KK EVVO na období 2011 – 2012 finalizovat a zaslat členům PS EVVO ke schválení / do 4.6.2010 / Holý
  • Schválený návrh AP KK EVVO připravit pro jednání Výboru ŽP ZHMP / do 9.6.2010 / Holý


Příští jednání se uskuteční v září 2010 po prázdninovém období (bude upřesněno).


Zapsal: Petr Holý   
V Praze dne 4. 6. 2010

 

……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
krajský koordinátor EVVO v Praze
předseda poradní skupiny EVVO
 

Tisk 4.5.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 19292 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru