ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

EIA v Praze - informace z ročenky Praha ŽP 2004

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – dále jen zákon. Posouzení záměrů zahájená před účinností tohoto zákona se dokončují podle zákona, v době jehož účinnosti byla zahájena, tj. podle zákona č. 100/2001 Sb., nebo podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Níže uvedené informace se vztahují k období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.

 

Zákon č. 244/1992 Sb.

Počet záměrů podléhajících procesu EIA za celé období účinnosti zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. činil 110 záměrů v kompetenci OOP MHMP, z toho 1 posuzování dosud neproběhlo, protože k 31. 8. 2004 nebyla předložena dokumentace (viz tabulka).

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad (záměry dle přílohy č. 1 zákona) projednával na území hl. m. Prahy za celé období účinnosti zákona č. 244/1992 Sb. 22 záměrů, z toho byl ve sledovaném období 1 proces EIA ukončen na žádost investora, u 2 záměrů proces EIA stále probíhá (viz tabulka).

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení a dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, časového průběhu procesu EIA, přehledu dokončených a zahájených procesů EIA v kompetenci MHMP je možno získat na adrese: www.praha-mesto.cz/ (Chci vědět/Životní prostředí/EIA v Praze).

 

Zákon č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Ve sledovaném období obdržel OOP MHMP jako příslušný úřad 42 oznámení (viz tabulka). Na základě zjišťovacího řízení bylo 10 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 31 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona.

Ve sledovaném období bylo 9 procesů EIA ukončeno na žádost investora. 1 veřejné projednání bylo přerušeno, 5 procesů EIA bylo ukončeno vydáním stanoviska dle § 10 zákona.

Mezi projednávanými záměry opět převládaly záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tabulka). Členění dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce.

Celkem od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2004, obdržel OOP 106 oznámení.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad projednávalo ve sledovaném období 16 záměrů na území hl. m. Prahy (viz tabulka), u 4 procesů EIA bylo zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 1 zjišťovací řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován. Žádný investor neukončil proces EIA na vlastní žádost, 6 procesů bylo ukončeno vydáním stanoviska dle § 10 zákona.

MŽP jako příslušný úřad obdrželo od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2004, celkem 18 oznámení, týkajících se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad projednával ve sledovaném období 4 záměry, které svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy. Z tohoto počtu byly 2 procesy EIA ukončeny na žádost investora, žádný proces nebyl ukončen závěrem zjišťovacího řízení ani stanoviskem (viz tabulka). Od nabytí účinnosti zákona do 31. 8. 2004 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 5 záměrů s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách: www.ceu.cz/eia/is/ nebo www.praha-mesto.cz/ (Chci vědět/Životní prostředí/EIA v Praze).

 

Tabulky:

Tisk 8.7.2005 | Ing. Dita Pokorná | Přečteno: 80924 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru