ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

EIA v Praze - informace z ročenky Praha ŽP 2006

(Informace z ročenky Praha ŽP 2006 - kapitola POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ /EIA/)

Dne 27. 4. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – dále jen zákon. Podle tohoto zákona podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.

Níže uvedené informace se vztahují pouze k záměrům (projektová EIA) na území hl. m. Prahy posuzovaným v období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad obdržel 67 oznámení (viz tab.). Na základě zjišťovacího řízení bylo 9 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 39 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. Na žádost investora bylo ukončeno 8 procesů EIA a 1 záměr byl ukončen příslušným úřadem. Byla vydána 4 stanoviska dle § 10 zákona.

Mezi projednávanými záměry opět převládaly záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab.). Členění dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce.

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2006, obdržel MHMP celkem 224 oznámení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP), jako příslušný úřad (záměry dle přílohy č. 1 kategorie I zákona), obdrželo 4 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy (viz tab.), od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2005, je to celkem 29 oznámení. 5 procesů EIA bylo ukončeno závěrem zjišťovacího řízení, že záměr bude dále posuzován dle zákona, a byla vydána 4 stanoviska dle § 10 zákona.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy, ani neprojednával žádné záměry s vlivy na území hl. m. Prahy z minulého období. Od nabytí účinnosti zákona do 31. 8. 2006 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 5 záměrů s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách: http://www.cenia.cz nebo http://magistrat.praha-mesto.cz/eia.

Tomuto zákonu předcházel zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého se stále ještě posuzují 2 záměry dotýkající se území hl. m. Prahy (viz tab.).

 

Tabulky:

Tisk 31.7.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 74276 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru