ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

EIA v Praze - informace z ročenky Praha ŽP 2007

(Informace z ročenky Praha ŽP 2007 - kapitola POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ /EIA/)

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.

Níže uvedené informace se vztahují pouze k záměrům (projektová EIA) na území hl. m. Prahy posuzovaným v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

V tomto období byl zákon upraven zákonem č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů, souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Dále dne 22. 8. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ve sledovaném období Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad obdržel 241 oznámení (viz tab.), což představuje 3,6 násobek počtu oznámení oproti předchozímu sledovanému období. Na základě zjišťovacího řízení bylo 18 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 170 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. Byla vydána 2 stanoviska dle § 10 zákona. Na žádost investora bylo ukončeno 11 procesů EIA. Od účinnosti zákona č. 216/2007 Sb., tj. od 22. 8. 2007, bylo oznámeno 6 podlimitních záměrů dle § 4, odst. 1 písm. d) zákona. O žádném z nich nebylo do 31. 8. 2007 rozhodnuto, zda bude podléhat zjišťovacímu řízení (viz tab.).

Od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2007, obdržel MHMP celkem 465 oznámení.

Mezi projednávanými záměry převládaly záměry podle bodu 10.15 kategorie II přílohy č. 1 zákona, tzv. podlimitní záměry. Z ostatních záměrů byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab.). Členění dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad (záměry dle přílohy č. 1 kategorie I zákona) obdrželo ve sledovaném období 4 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy (viz tab.).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2007, je to celkem 33 oznámení). 3 procesy EIA byly ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona a 1 proces EIA byl ukončen závěrem zjišťovacího řízení, že záměr bude dále posuzován dle zákona, Bylo vydáno 1 stanovisko dle § 10 zákona.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy, ani neprojednával žádné záměry s vlivy na území hl. m. Prahy z minulého období.

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2007 projednával Krajský úřad Středočeského kraje celkem 5 záměrů s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách: http://www.cenia.cz/eia.

Tomuto zákonu předcházel zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého se stále ještě posuzují 2 záměry dotýkající se území hl. m. Prahy (viz tab.).

 

Tabulky:

Tisk 10.3.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 70993 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru