ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2007

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.

Pozn.:
Informace v tabulkách se vztahují pouze k záměrům projektové EIA na území hl. m. Prahy posuzovaným v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.


V roce 2007 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 213 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2007 14 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 155  zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období byla vydána 3 stanoviska dle § 10 zákona, na žádost investora bylo ukončeno 11 procesů EIA a 1 proces byl ukončen dle § 23 odst. 2 zákona.
Od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2007,  obdržel MHMP celkem 512 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Mezi oznámenými záměry podléhajícími zjišťovacímu řízení převládaly v roce 2007 podlimitní záměry dle bodu 10.15 kategorie II přílohy č. 1 zákona a záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 1). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 2.

 

 

Dne 22. 8. 2007 nabyla účinnosti novela zákona č. 100/2001 Sb. Od tohoto data bylo MHMP oznámeno 92 podlimitních záměrů s náležitostmi dle přílohy č. 3a. Do 31. 12. 2007 bylo pro 65 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 5 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad (záměry dle přílohy č. 1 kategorie I zákona) obdrželo v roce 2007 6 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy, 3 z těchto procesů EIA byly v roce 2007 ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona a 1 záměr byl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován. Stanovisko dle § 10 zákona nebylo vydáno žádné.
Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2007 obdrželo MŽP celkem 36 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení s vlivy zasahujícími na území hlavního města Prahy.

 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající zjišťovacímu řízení, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy, ani neprojednával žádné záměry s vlivy na území hl. m. Prahy z minulého období.
Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2007 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 5 záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení s vlivy zasahujícími na území hlavního města Prahy.

Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, předcházel zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého není dokončeno posuzování vlivů záměrů „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 520, Březiněves, Satanice“ a „Rychlodráha Praha – letiště Ruzyně – Kladno, I. etapa“. Z proběhlých jednání vyplynulo, že budou zpracována nová oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.


Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách:
http://www.cenia.cz/eia nebo http://envis.praha-mesto.cz/eia.

Tisk 8.7.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 65250 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru