ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 1/2007 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 25. 9. 2007

Termín jednání:

25. 9. 2007

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. 61 kByte)


Přítomní členové:
Eva Beránková, Jana Blažíčková, Petr Daniš, Petr Holý, Ivana Hönigová, Jan Chvátal, Jitka Janovičová, Lenka Kopečná, Jan Louška, Emilie Strejčková, Petr Štěpánek, Ivan Štěpka

Omluveni:
Karel Jech, Jana Ledvinová, Vladimír Přívratský

 

Program:

1. Jednací řád poradní skupiny EVVO, personální obsazení
2. Další organizační záležitosti PS EVVO
3. Informace o připravovaném webovém portálu EVVO
4. Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období
5. Diskuse a různé


Zápis:

1. Jednací řád poradní skupiny EVVO, personální obsazení

Členové se vzájemně představili a byli seznámeni s omluvenými. Přítomné na prvním jednání uvítal radní za životní prostředí Mgr. Petr Štěpánek. Členové poradního skupiny obdrželi s pozvánkou návrh jednacího řádu poradní skupiny EVVO, který byl přítomnými členy poradní skupiny schválen.

 

2. Další organizační záležitosti PS EVVO

Funkcí předsedy Poradní skupiny EVVO byl pověřen Krajský koordinátor EVVO. Tajemník PS EVVO ještě nebyl jmenován, Petr Štěpánek zdůraznil, že by tajemníkem měl být zaměstnanec Magistrátu HMP. Diskutována byla četnost jednání PS EVVO a přítomní se shodli na navrhované četnosti čtyřikrát do roka (min. jedenkrát za 3 měsíce) a dále dle potřeby. Důležitým komunikačním a diskusním prostředkem bude elektronická pošta.

 

3. Informace o připravovaném webovém portálu EVVO

Petr Holý informoval přítomné o stavu příprav webového portálu EVVO, který by se realizoval do konce roku 2007 a rozdal přítomným členům návrh struktury. Z diskuze vzešla nutnost, aby byla doména srozumitelnější, tedy použít pojem „ekovýchova“ namísto zkratky „EVVO“, která je známá jen lidem, kteří se ekovýchovou zabývají. Diskutována byla také forma a organizace vyplňování databáze vzdělávacích programů a akcí pro veřejnost.

 

4. Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období

Diskutován byl dále plánovaný postup při přípravě a schvalování dalšího Akčního plánu KK EVVO. Přítomní členové se shodli na tom, že by bylo dobré, kdyby se další akční plán termínově doplňoval s programovým prohlášením Rady HMP a byl připraven na roky 2008 – 2010, tedy na období tří let. Byly dohodnuty další kroky v přípravě nového Akčního plánu KK EVVO.
Úkol: 

  • do 4 týdnů rozeslat zprávu o plnění AP KK EVVO pro rok 2007 (Holý – koordinátor)
  • Do 5 – 6 týdnů rozpracovat kostru AP KK EVVO pro roky 2008 - 2010 (Holý – koordinátor, všichni členové)

Náměty:  

  • chybí téma morální ekologie
  • nesměřovat tolik na oblast odpadů 

 

5. Diskuze a různé

Poté proběhla mezi přítomnými diskuze jak podpořit a motivovat městské části, resp. úřady městských částí při informování a prosazování EVVO na jejich území.

Dalším tématem bylo vyčerpání rozpočtu pro plnění AP KK EVVO pro rok 2007. Z důvodu časového posunu a zaškolování Koordinátora EVVO v Praze se nestihla vyčerpat značná část z rozpočtu, určeného pro plnění AP KK EVVO v roce 2007. Diskutováno bylo využití stávajících prostředků na smysluplné činnosti související s úkoly obsaženými v AP KK EVVO 2007.
Úkol:

  • Snažit se využít stávající prostředky z rozpočtu pro rok 2007 na malá výběrová řízení, podpořit aktivity, které se realizují ještě v roce 2007 (konkrétně: významné dny, podpora škol – externí učebny, zařízení školních zahrad, atd.) (Holý - koordinátor) 
  • ještě v roce 2007 zadat komplexní zmapování nabídky (poradenských a informačních služeb, nabídku vzdělávacích programů EVVO, projektů, soutěží a praktických ekovýchovných programů pro děti a mládež) – vychází z úkolů AP KK EVVO: 2.4., 3.2., 3.3. (Holý - koordinátor)  


Příští jednání se uskuteční v měsíci listopadu a hlavním bodem jednání bude příprava nového Akčního plánu KK EVVO pro roky 2008 – 2010.

Zapsal: Mgr. Ing. Petr Holý, 
V Praze dne 17. 10. 2007

 

……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
předseda poradní skupiny EVVO

 

Přílohy:   

1. Usnesení Poradní skupiny EVVO k poskytnutí mimořádné dotace
2. Předběžný návrh struktury internetového portálu EVVO

Tisk 26.3.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 15525 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru