ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 2/2007 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 15. 11. 2007

Termín jednání:

15. 11. 2007

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. 78 kByte)


Přítomní členové:
Petr Daniš, Petr Holý, Ivana Hönigová, Jan Chvátal, Kateřina Jančaříková (místo Vladimíra Přívratského), Jitka Janovičová, Lenka Kopečná, Michaela Líčková (místo Evy Beránkové), Ivan Štěpka

Omluveni:
Jana Blažíčková, Karel Jech, Jana Ledvinová, Jan Louška, Vladimír Přívratský, Emilie Strejčková, Petr Štěpánek

Přizvaní hosté:
Václav Saifrt (OOP MHMP)

 

Program:

1. Schválení Zprávy o plnění AP KK EVVO za období 2007
2. Informace koordinátora o proběhlých akcích a aktivitách EVVO
3. Další organizační záležitosti PS EVVO
4. Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období
5. Diskuse a různé


Zápis:

Jednání zahájil a řídil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO. Úvodem omluvil nepřítomné členy PS EVVO.

1. Schválení Zprávy o plnění AP KK EVVO za období 2007

Členové Poradní skupiny EVVO schválili připomínkovanou zprávu o plnění AP KK EVVO za rok 2007.

 

2. Informace koordinátora o proběhlých akcích a aktivitách EVVO

Koordinátor předložil PS EVVO „Seznam realizovaných akcí a projektů – naplňování Akčního plánu KK“. Členové Poradní skupiny byli seznámeni s aktivitami a akcemi EVVO, které proběhly v roce 2007 a na jejichž realizaci se podílel Magistrát HMP, organizačně nebo finančně. Během projednávání uskutečněných aktivit proběhla diskuse.
Závěry z diskuse, doporučení:

 • Byl vznesen požadavek, aby se finanční prostředky do budoucna utrácely koncepčně a aby aktivity organizované odbory magistrátu nebyly napříště financovány z prostředků na plnění akčního plánu.  
  [Pozn. koordinátora: Rozpočet na EVVO pro příští rok je již striktně oddělen na plnění AP KK EVVO (6 mil.) a na aktivity OOP MHMPs EVVO související (2 mil.)]
 • Petr Daniš vznesl požadavek na přejmenování dokumentu, protože nejde o přehled všeho dění v EVVO za dané období, ale jen o jeho část.

PS vyjádřila konkrétní připomínky k následujícím bodům:

 • 1 - Organizace informační kampaně ke Dni Země – PS navrhuje OOP MHMP soustředit se na propagací jiných oblastí než jsou odpady. Problematiku odpadů pokrývají dostatečně firmy jako EKO-KOM a Pražské služby.
  [Pozn. koordinátora: finance budou oddělené, ale organizování samotné akce má dobrou tradici a ohlas, bude tedy pokračovat – je to jedna z aktivit oddělení informací o ŽP)
 • 3 - Sběrová ekologická soutěž – poradní skupina se shodla na tom, že pořádání sběrových soutěží je problematické a kontraproduktivní (produkce dalšího odpadu, motivace dětí jen pro odměnu, kontraverzní sponzor atd..) a neměly by do budoucna být podporovány z AP
 • 4 - Akce pro žáky 1.tříd ZŠ - tašky do škol – špatně uvedena částka finanční podpory
  [Pozn. koordinátora: vyskytla se záměna finančního plnění u položky 4 a 5.]
 • 5 - Semináře pro pedagogy ZŠ a MŠ
 • 6 - Audiovizuální dílo o ŽP v Praze – poradní skupina se shodla na tom, že se jedná o propagaci činnosti Magistrátu, nikoli o ekologickou výchovu. PS vyjádřila podiv nad velikostí proplacené částky, vzhledem k tomu, že nebyla provedena prakticky žádná práce na díle. Takovéto aktivity by neměly do budoucna být podporovány z prostředků alokovaných na plnění AP.
 • 14 - Spolupráce na akci Zelený den v Botanické zahradě – PS vyjádřila podiv nad poměrem vynaložených prostředků a návštěvností a programem akce.
  PS se shodla na tom, že je potřeba vypracovat evaluaci podpořených aktivit pro efektivnější podporu EVVO v Praze.
 • 15 - Průzkum na školách o stavu školních zahrad a ekologické výchovy na školách v Praze – Mezi členy PS se rozvinula dlouhá debata o cílech, metodách,  kritériích hodnocení a dopadech takovýchto průzkumů. PS doporučila koordinátorovi nezadávat průzkumy bez předchozí podrobné analýzy. Kritériem hodnocení jednotlivých nabídek nesmí rozhodně být pouze cena.
 • ostatní body vzala PS na vědomí.

Koordinátor předložil PS záměr vyjmout z grantového řízení vybrané dlouhodobé projekty EVVO a podpořit je formou zakázky, ideálně ještě z prostředků na AP 2007. PS se po dlouhé debatě přiklonila k následujícímu stanovisku:

 • prostředky z AP vyčerpat zčásti na aktivity navržené koordinátorem (dokument Seznam plánovaných akcí a zakázek ještě v roce 2007 – ke schválení), a zbytek peněz převést jako účelovou dotaci na budování střediska ekologické výchovy Lesů HMP. Nutno ještě schválit PS. Koordinátor rozešle členům PS EVVO ke schválení.
  (poslat připomínky a vyjádření k návrhům do 26.11.)
 • Vybrané dlouhodobé granty nepřevádět z grantového řízení (Několik důvodů – neprůhlednost, možné problémy při schvalování radou, finanční problémy (DPH), snížení celkové částky, která by v roce 2008 šla na EVVO, vyčerpání většiny prostředků z AP08 na tyto aktivity.

 

3. Další organizační záležitosti PS EVVO

Jan Chvátal vznesl připomínky a navrhl PS EVVO úpravu jednacího řádu PS EVVO ke zkvalitnění a zefektivnění práce PS EVVO:

 • Stanovení jasných pravidel při rozesílání materiálů členům PS k jednání, včetně termínu rozeslání.
 • Zavést do jednacího řádu možnost elektronického hlasování a způsob jeho průběhu.
 • Stanovit, jak bude vznikat zápis z PS kdo ho bude zpracovávat, do kdy vznikne a jak ho budou moci členové PS připomínkovat.

Zároveň byl vznesen návrh svěřit zpracování zápisu externímu tajemníkovi, který bude placen z peněz určených na realizaci AP EVVO.

Petr Holý informoval o změně ve složení Poradní skupiny EVVO: Místo RNDr. Vladimíra Přívratského, CSc. byla panem Přívratským za člena PS EVVO navržena Mgr. Kateřina Jančaříková, která má na katedře biologie a ekologické výchovy EVVO v kompetenci. 

 

4. Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období

Z časového důvodu se tento bod jednání nestačil 15.11.2007 projednat. Do tohoto 15.11.2007 byly doručeny poznámky a připomínky k návrhu AP KK EVVO od těchto členů PS EVVO: Jan Chvátal, Petr Daniš, Emilie Strejčková. Přítomní členové PS EVVO navrhli, aby se bod jednání „Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období“ přesunul na mimořádné jednání PS EVVO, kde se bude řešit pouze příprava nového AP. Předběžný termín jednání, 29.11.2007. Po schválení AP KK EVVO na období 2008 – 2010 poradní skupinou je potřeba, aby tento dokument schválila Rada HMP.
(poslat připomínky a vyjádření k návrhům do 27.11.)


Dne 26.11 proběhne ještě jednání za účasti P.Holého, V Saifrta, P. Daniše a J. Chvátala, jehož cílem bude navrhnout systém koncepční finanční podpory dlouhodobých aktivit v EVVO z prostředků AP. Výstupy z tohoto jednání budou dalším podkladem pro jednání PS dne 29.11.

 

5. Rekapitulace úkolů a termínů

(úkol / do kdy / kdo provede)

 • Elektronicky hlasovat o podpoře plánovaných aktivit (dokument Seznam plánovaných akcí a zakázek ještě v roce 2007 – ke schválení) / do 26.11 / všichni členové PS 
 • Zaslat připomínky k návrhu nového AP / do 27.11 / všichni členové PS 
 • Navrhnout systém financování dlouhodobých aktivit EVVO  a rozeslat jej všem členům PS / do 27.11 / Holý, Saifrt, Daniš, Chvátal
 • Dopracovat jednací řád PS / do dalšího jednání PS EVVO na jaře 2008


Příští jednání se uskuteční 29. listopadu 2007 a hlavním bodem jednání bude příprava nového Akčního plánu KK EVVO pro roky 2008 – 2010.

Zapsal: Mgr. Ing. Petr Holý, 
V Praze dne 21. 11. 2007

 

……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
předseda poradní skupiny EVVO

 

Přílohy:   

1. Připomínkovaný návrh AP KK EVVO na období 2008 - 2010
2. Seznam plánovaných akcí a zakázek ještě v roce 2007 – ke schválení PS EVVO

Tisk 26.3.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 15497 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru