ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 1/2009 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 16. 12. 2009

Termín jednání:

16. 12. 2009

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. 78 kByte)


Přítomní členové:
Petr Holý, Jan Chvátal, Jitka Janovičová

Omluveni:
Eva Beránková, Petr Daniš, Luboš Drábek, Lenka Kopečná, Petr Štěpánek, Ivan Štěpka, Milada Švecová


Program:

- informace o proběhlých a probíhajících zakázkách EVVO v roce 2009
- informace o spuštěné databázi EVP na webu EVVO
- námět na celokrajskou soutěž (veřejná správa, školy ?)
- diskuse a různé


Zápis:

Jednání zahájil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO. Úvodem omluvil nepřítomné členy PS EVVO a seznámil přítomné s připraveným programem jednání.

Z důvodu rychlého svolání jednání poradní skupiny se na jednání sešli pouze tři členové. Jednání probíhalo v duchu informativním a diskusním. 

Krajský koordinátor seznámil přítomné s personálními změnami Poradní skupiny EVVO.
Luboš Drábek – novým členem PS se stal pan Drábek z odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP.
Petr Štěpánek – pan radní Petr Štěpánek ve čtvrtek 17.12.2009 odstoupil ze své funkce, krajský koordinátor bude kontaktovat jeho nástupce s nabídkou členství.
Lenka Kopečná – paní Kopečná nastoupila na jaře roku 2008 na mateřskou dovolenou. krajský koordinátor kontaktuje stanici přírodovědců DDM HMP s žádostí o delegování pracovníka do PS EVVO.
Emilie Strejčková – paní Emilie Strejčková bohužel 8.3.2009 po těžké nemoci zesnula

 

Přítomní diskutovali nad možností zadat externí organizaci administraci jednání PS EVVO, včetně odměňování členů.Tato možnost byla krajskému koordinátorovi doporučena vedoucím oddělení provozního a ekonomického OOP MHMP. Přítomní členové s výše uvedeným souhlasí s tím, že je potřeba pečlivě vypracovat zadávací řízení na tuto zakázku. Návrh zadání předloží krajský koordinátor v rámci podkladů na další jednání, které se uskuteční koncem ledna 2010.
Krajský koordinátor informoval přítomné o proběhlém každoročním Setkání krajských pracovníků EVVO, které se konalo 9. až 10. prosince v IS Budy CHKO Křivoklátko a nabídl členům PS EVVO v případě zájmu kopii CD s výstupy krajského setkání (proběhlé prezentace krajů a resortních organizací). Krajské setkání spolu s výstupy je velmi dobrým zdrojem námětů a dobré praxe z jiných krajů ČR. 

 

Dalším bodem diskuse byl informační systém EVVO (portál EVVO v rámci webu ENVIS). 
Přítomní se shodli na tom, že aby byl informační portál efektivní a použitelný pro všechny angažované a cílové skupiny EVVO, bude pravděpodobně vhodnější, pokud bude web zpracován a veden externě s charakterem redakčního a publikačního systému. Stávající web bude samozřejmě zachován a veden stávajícím způsobem, budou zde informace stálejší a dlouhodobější.
Petr Holý navrhnul zadat vytvoření pražského loga ekologické výchovy. Zadání loga by mohlo být spojeno se zadáním webu a jeho správy. (bude ještě diskutováno).

 

Krajský koordinátor seznámil přítomné se zakázkami zadanými na rok 2009. Některé již byli dokončeny (ekoporadenství, specializační studium šk. koordinátorů EVVO 2008/2009, krajská konference EVVO, MRKEV a Mrkvička 2009, …), jiné pokračují do dalšího roku (dlouhodobé projekty a programy pro školy), jiné jsou zadané (Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2009/2010, Semináře STUŽ), nebo vyhlášené (EVP v roce 2010).

 

Dalším námětem pro systematickou podporu byla možnost zadání specializačního studia koordinátorů EVVO pro MŠ. Je to projekt nový a pilotní, oblast předškolního vzdělávání je nadmíru důležitý a efektivní. Pro realizaci tohoto projektu je však zapotřebí posílit rozpočet EVVO v rámci akčního plánu EVVO o cca 1 mil. Kč, případně zajistit financování tohoto projektu restrukturalizací rozpočtu EVVO v rámci úkolů AP.
Zásadním úkolem PS EVVO v roce 2010 bude příprava nového AP EVVO pro období 2011 – 2012, přítomní členové se shodli na nutnosti přípravy AP již od začátku roku 2010, od prvních jednání. Nutná bude koordinace s přípravou rozpočtu EVVO (§3792) na rok 2011.

 

Rekapitulace úkolů a termínů

(úkol / do kdy / kdo provede)

  • Připravit zadávací řízení (ZŘ) na realizaci webu EVVO a rozeslat členům PS k připomínkování/ během ledna 2010 / Holý
  • Připravit zadávací řízení (ZŘ) na administraci PS EVVO a rozeslat členům PS k připomínkování/ během ledna 2010 / Holý
  • Zasílat informace o akcích proběhlých a plánovaných na poli EVVO / průběžně / Holý
  • Zaslat tipy na personální doplnění složení Poradní skupiny EVVO tak, aby byla dosažena funkčnost Poradní skupiny / leden 2010 / všichni členové PS


Příští jednání se uskuteční koncem ledna 2010.

Návrh předběžných termínů jednání PS EVVO v roce 2010

  • 27.1.2010
  • 10.3.2010
  • 12.5.2010
  • 15.9.2010
  • 3.11.2010
  • 15.12.2010

 

Poznámka: Krajský koordinátor EVVO žádá členy PS EVVO aby zhodnotili navržené termíny jednání v roce 2010 a vyjádřili se k nim, zda-li jim vyhovují, případně navrhli jiné. (Vezměte prosím v potaz, že v roce 2010 bude potřeba připravit ke schválení do rady HMP návrh nového AP EVVO pro období 2011 – 2012, dále musíme zohlednit období letních prázdnin). Další otázkou je den v týdnu, výše uvedené navržené termíny jsou středy.


Zapsal: Petr Holý   
V Praze dne 23.12.2009

 

……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
krajský koordinátor EVVO v Praze
předseda poradní skupiny EVVO

 

Přílohy:   
1. Přehled o plnění AP KK EVVO v roce 2009


 

Tisk 29.3.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 17124 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru