ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 1/2010 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 26. 4. 2010

Termín jednání:

26. 4. 2010

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. do 100 kByte)


Přítomní členové:
Eva Beránková, Petr Daniš, Luboš Drábek, Petr Holý, Jan Chvátal, Jitka Janovičová, Radka Patrasová (místo Karla Jecha), Kateřina Jančaříková, Milada Švecová

Omluveni
Ivan Štěpka


Program:

1. informace o proběhlých a probíhajících zakázkách EVVO v roce 2010
2. informace o připravovaných zakázkách, které budou zadané v roce 2010
3. příprava akčního plánu KK EVVO pro období 2011 – 2012
4. diskuse a různé


Zápis:

Jednání zahájil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO, jednání probíhalo v duchu informativním a diskusním.

Před jednáním byly členům PS EVVO rozeslány jakožto podklady následující materiály:
- Zpráva o plnění AP KK EVVO za rok 2009
- Zpráva o plnění AP KK EVVO za rok 2010 (stav ke 22.4.2010)
- Návrh Akčního plánu KK EVVO na období 2011 – 2012
- Návrh rozpočtu AP KK EVVO na období 2011 – 2012
- Návrh výzvy na cenovou nabídku zakázky - Administrace jednání PS EVVO
- Návrh výzvy na cenovou nabídku zakázky - zadání webu EVVO s publikačním systémem

Hlavním programem jednání byla příprava nového Akčního plánu KK EVVO na období 2011 – 2012 a diskuse k jednotlivých úkolům a podúkolům AP EVVO.

 

1. informace o proběhlých a probíhajících zakázkách EVVO v roce 2010

Členové PS EVVO obdrželi před jednáním zprávu o plnění AP KK EVVO s přehledem probíhajících zakázek, Petr Holý o některých z nich přítomným referoval.


 

2. informace o připravovaných zakázkách, které budou zadané v roce 2010

Koordinátor informoval přítomné o připravovaných zakázkách a zadávacích řízeních, které budou realizovány v roce 2010. K některým z nich se přítomní členové vyjadřovali a poukazovali na některé aspekty zakázek, které je potřeba vzít v potaz.

Specializační studium koordinátorů EVVO pro předškolní vzdělávání
Vzhledem k postupnému nasycení poptávky po specializačním studiu a potřebě (poptávka z řad učitelek MŠ) bude zakázka specializačního studie pro koordinátory EVVO do budoucna zadávána střídavě pro ZŠ a SŠ a pro MŠ.
Pozn. v diskusi: Je potřeba ověřit veškeré podmínky ke specializačnímu studiu Koord. EVVO pro MŠ, vzhledem ke skutečnosti, že většina učitelek MŠ nemá VŠ vzdělání.

Dlouhodobé vzdělávací programy a projekty pro školy
Pro naplnění plánovaných pěti tématických oblastí (nyní probíhají zakázky ve třech tématických oblastech) vyzval koordinátor členy PS EVVO o návrhy témat, které by bylo možno naplnit. Zadání nových zakázek dlouhodobých programů a projektů pro školy bude probíhat na podzim roku 2010.
Pozn. v diskusi: Do budoucna by měli být sladěné a ustavené stálé tématické oblasti.

Rozvoj poradenských a informačních center pro širokou veřejnost
Koordinátor informoval přítomné o připraveném záměru zadání dlouhodobé zakázky (1,5 roku) na komplexní ekoporadenskou činnost.
Pozn. v diskusi: Zakázka by měla být spíše na jednotlivé aktivity ekoporadenské činnost, příp. komplexní projekt řešit formou subdodávek (podobně jako zakázku na EVP). Pro optimalizaci přípravy zakázky (analýza potřeb a možností ekoporaden) kontaktovat Zelený kruh nebo jinou organizaci, která se zabývá ekoporadenstvím.

Projednávána byla možnost zadat externí organizaci administraci jednání PS EVVO, včetně odměňování členů. Přítomní členové diskutovali nad návrhem výzvy (zadávací dokumentace), kterou předložil k debatě krajský koordinátor EVVO.
Pozn. v diskusi: Je potřeba zcela jasně a konkrétně specifikovat předmět plnění a náplň činnosti. Finanční rozpočet na tuto zakázku je potřeba rozdělit na odměny členům PS EVVO které budou dále distribuovány a na část rozpočtu, která bude výdajem za administrativní činnost, určená uchazeči. Dále je potřeba jasně stanovit a paušalizovat finanční ohodnocení za konzultační činnost externích členů PS EVVO.   

Dalším bodem k projednání byl záměr zadat zakázkou vytvoření a správu webu EVVO s publikačním systémem, spojený se zadáním grafické vizualizace EVVO v Praze (logo).
Pozn. v diskusi: Po delší diskusi se přítomní shodli na tom, že vzhledem k nejasnosti potřeby takto specifikovaného webu lze zadat pouze zakázku na vytvoření oficiálního loga EVVO v Praze. V případě portálu EVVO v Praze bude zachován stav současný, spolu s aktualizací a využitím rozcestníkového systému stránek (publikačním systémem je řešena pouze databáze EVP v rámci zakázky EVP), portálu EVVO v rámci inf. systému ENVIS by pomohlo vytvoření jednoduší domény pro webový portál, která bude zapamatovatelnější. 

 

3. Příprava akčního plánu KK EVVO pro období 2011 – 2012

Přítomní členové diskutovali připravené úkoly a podúkoly návrhu AP KK EVVO pro období 2011 – 2012. Krajský koordinátor seznámil přítomné s celkovým pojetím Akčního plánu a s některými zásadnějšími změnami oproti současnému Akčnímu plánu EVVO.
Novými přidanými úkoly AP byly č. 1.8. (Středisko ekologické výchovy HMP Toulcův dvůr) a č. 1.9. (Středisko ekologické výchovy Lesů HMP). Obě střediska jsou dlouhodobým a systematickým úkolem, který se řeší a náplní i finančním krytím patří do Akčního plánu EVVO.
Přítomní členové PS EVVO se shodli na následujícím postupu připomínkování AP KK EVVO pro období 2011 – 2012: Krajský koordinátor rozešle všem členům aktuální návrh  Akčního plánu KK EVVO, který budou členové připomínkovat a své připomínky zašlou krajskému koordinátorovi a ostatním členům PS EVVO v kopii. Připomínkovací proces bude probíhat od 27.4.2010 do pátku 21.5.2010. krajský koordinátor poté včlení připomínky do nového návrhu a na dalším jednání PS EVVO, které se uskuteční 27.5.2010, se o daných připomínkách bude diskutovat.

 

Rekapitulace úkolů a termínů

(úkol / do kdy / kdo provede)

  • Upravit dle připomínek zadávací řízení (ZŘ) na vytvoření oficiálního loga EVVO v Praze a grafické vizualizace EVVO v hl.m.Praze/ květen 2010 / Holý
  • Upravit dle připomínek zadávací řízení (ZŘ) na administraci PS EVVO/ květen 2010 / Holý¨
  • Kontaktovat Hospodářskou komoru HMP a Národní ústav odborného vzdělávání pro navázání spolupráce v rámci EVVO v Praze / květen 2010 / Holý¨
  • Konzultovat vypsání zakázky na ekoporadenskou činnost s organizacemi zabývajících se ekoporadenstvím (Zelený kruh, Veronika, STEP) / květen 2010 / Holý
  • Připomínkovat zaslaný návrh AP KK EVVO na období 2011 - 2012 / do 21.5.2010 / všichni členové PS EVVO


Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2010 od 14:00 h.


Zapsal: Petr Holý   
V Praze dne 30. 4. 2010

 

……………………………….
Mgr. Ing. Petr Holý
krajský koordinátor EVVO v Praze
předseda poradní skupiny EVVO
 

Tisk 4.5.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 16897 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru