ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 4/2010 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 15. 12. 2010

Termín jednání:

15. 12. 2010

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. do 100 kByte)


Přítomní členové:
Ing. Eva Beránková, Mgr. Petr Daniš, Mgr. Luboš Drábek, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Jan Chvátal, Mgr. Kateřina Jančaříková, Ing. Jana Ledvinová, Ing. Radka Patrasová, Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Mgr. Emilie Kubíková, Mgr. Vladimíra Jilečková


1. Přivítání přítomných

 

2. Seznámení s programem jednání

 

3. Přehled plnění úkolů Akčního plánu KK EVVO kraje Hl. města Prahy za rok 2010

Byly projednány jednotlivé body a k některým bodům zazněly podnětné návrhy pro budoucí období:

Příprava specializačního studia školních koordinátorů – příprava zadávacího řízení v co nejkratší době
- Zadávací řízení na období 2010/2011 tentokrát vyhlásit s preferencí středních škol, protože předcházející specializační studium bylo vyhlášeno pro ZŠ a MŠ
- Specializační studium otevřít pro pedagogy pro ZŠ i SŠ, s preferencí pro SŠ

Doškolovací kurzy pro učitele nebo pro koordinátory připravit jako další, navazující setkání, resp.příležitost pro  intenzivní výměnu zkušeností, seznámení s novinkami apod.
MHMP by mohl vstoupit do jednání s vedením katedry pedagogiky při přípravě vzdělávání ředitelů škol v oblasti EVVO s doporučujícími návrhy. Mohlo by to přispět k potřeba zvýšení povědomí ředitelů škol o EVVO. Vzdělávání by bylo zatraktivněno zainteresovaností  MHMP. Pedagogická fakulta připravuje v současné době koncepci a zapojení MHMP by bylo žádoucí.
V roce 2010 bylo do dlouhodobého  systémového projektu Správy a údržby  SEV hl.m.Prahy Toulcova dvora – investováno  2 mil. Kč.

 

4. Příprava plnění Akčního plán pro rok 2011

Celkové finanční zdroje pro plnění akčního plánu na rok 2011 – 9 000 000 Kč.

Dlouhodobé projekty pro školy – pro organizace, které se školami pracují
- v současné době byly vyhlášeny veřejné zakázky na realizaci dlouhodobých projektů pro školy.

Témata dlouhodobých projektů:
1. Monitorování a sledování ukazatelů ŽP
2. Poznávání přírodních ekosystémů v okolí škol s využitím terénní výuky
3. Poznávání a sledování jednotlivých živočišných nebo rostlinných druhů
4. Ekologizace provozu školy s aktivním zapojením žáků
5. Zapojení škol do komunitního rozvoje a MA21

Termín odevzdání nabídek – do 17.1.2011
Maximální rozpočet pro celý projekt – max 400 000 Kč, jeden rok max 230 000 Kč.

Ekovýchovné programy a exkurze realizované SEV
Pro realizaci programu v roce 2011 bude vyhlášeno zadávací řízení ještě do konce roku 2010.¨

Krajská konference EVVO 2011
Zadávací řízení na realizaci krajské konference EVVO 2011 vyhlásit dříve tak, aby byl termín konference stanovený již koncem června 2011 a termín konference – říjen – listopad 2011.

 

5. Stanovení termínů jednání Poradní skupiny EVVO v Praze pro rok 2011

1. schůzka – logo, první verze akčního plánu – 17. únor 2011
2. schůzka – akční plán, konference – 12. květen 2011
3. schůzka – konference – 22. září 2011
4. zhodnocení činnosti – 15. prosinec 2011

 

6. Hodnocení Krajské konference EVVO – termín konání 9. 12. 2010

Doporučení:
- ponechat dosavadní systém střídání zaměření na cílové skupiny – 2008 – všeobecná, 2009 – zaměřeno na školy, 2010 – zaměřeno na veřejnou správu a podnikatelský sektor, tzn. pro rok 2011 – všeobecná konference
- Konference byla velmi dobře hodnocena. Účast 110 účastníků. Členům poradní skupiny bude rozeslána závěrečná zpráva o konferenci.
- Zvážit změnu prostoru, změnu termínu, směřovat více k pracovním interaktivním postupům, (workshopy, open space, otevřené diskuse), ponížit podíl prezentací a dát větší prostor pro pracovní dílny (workshopy).

 

7. Průběžné hodnocení výsledků plnění akčního plánu

Zadání hodnocení naplnění výsledků akčního plánu – doporučení – nezávislý pohled – odborník z jiného kraje nebo odborník z akademické půdy.

 

8. Logo EVVO v Praze

Zadávací řízení na logo EVVO v Praze bylo zrušeno. Pro nové zadávací řízení je třeba přehodnotit kritéria zadávacího řízení a oslovit více potencionálních zájemců.


Příští jednání se uskuteční v průběhu prosince 2010 po realizaci krajské konference EVVO (bude upřesněno).


Zapsala: Mgr. Vladimíra Jilečková, MCN,o.p.s., telefon: 777 753 101, email: jileckova@mcn.cz 

Tisk 4.5.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 16871 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru