ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

Zápis č. 1/2011 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 24. 3. 2011

Termín a místo jednání:

24. 3. 2011, Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost OOP, č. dv. 410

zápis z jednání - soubor v MS-word formátu (vel. do 100 kByte)
zápis z jednání - soubor v PDF formátu (vel. do 100 kByte)


Přítomní členové:
Ing. Eva Beránková, Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Jan Chvátal, Mgr. Kateřina Jančaříková, Ing. Jitka Janovičová, Ing. Ivan Štěpka
Omlouveni: Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Ing. Jana Ledvinová, Ing. Jana Blažíčková
Nepřítomni: Mgr. Luboš Drábek, Ing. Radka Patrasová


Ing. Petr Holý přivítal přítomné členy Poradní skupiny EVVO a informoval, že byl schválen rozpočet MHMP a mohou být realizovány úkoly a aktivity obsažené v Akčním plánu KK EVVO pro rok 2011 a připravené pro jeho realizaci.
V rámci reorganizace odboru ochrany prostředí MHMP došlo k následujícím změnám v rámci vybraných oddělení: Oddělení energetiky a komunálních odpadů bylo opětovně rozděleno, a vzniklo oddělení odpadů a ekologické výchovy, které vzniklo připojením oddělení Informací o ŽP k agendě komunálních odpadů. Toto oddělení bude mít nyní v kompetenci rovněž agendu EVVO a informací o ŽP a tedy bude mimo jiné zaštiťovat činnost Poradní skupiny EVVO.  Toto nově vzniklé oddělení se nazývá Oddělení odpadů a ekologické výchovy.

 

1. Projednání první verze akčního plánu KK EVVO na období 2012 - 2013

Finance na plnění akčního plánu EVVO rozpočtované na roky 2012 a 2013

Problematika vzniku sítě ekoporaden
Ing. Holý pošle členům poradní skupiny zápis z jednání s ekoporadnami včetně seznamu všech ekoporaden, které jsou do společného konceptu přihlášeny. Připomínky k jednání se sítí ekoporaden a k sestavení rozpočtu na roky 2012 a 2013 budou jednotliví členové posílat přes internet Ing. Holému – termín do 30.4.2011.

Připomínky a poznámky k návrhu akčního plánu
Položka 1.4 „Akce pro veřejnost a volnočasové aktivity navázané na EVVO“ – návrh na přesun z obecného rozpočtu oddělení (v rámci paragrafu §3792) na tuto položku akčního plánu.
Bod 1.5.3 „Vytvoření Rádce občana jak řešit problémy v ŽP“ – vypustit z akčního plánu
Bod 1.6 „Podpora realizace EVVO a MA21 na městských částech hl. m. Prahy“  – snížit částku a posílit položku 1.4 „Akce pro veřejnost a volnočasové aktivity navázané na EVVO“ a položku 2.1. „Integrovaný informační systém o subjektech realizujících EVVO a pro subjekty realizující EVVO“
K rozpočtům pro rok 2012 a 2013 doplnit přehled roku 2010 dle jednotlivých bodů akčního plánu.
Ing. Holý připraví přehled činnosti za rok 2010, doplněný o finanční prostředky a fotografie, aby vznikl přehledný materiál o činnosti dle akčního plánu EVVO v Praze.


 

2. Dlouhodobé programy a projekty pro školy – ukončené zadání zakázek

Všech pět tématických oblastí se podařilo naplnit. Zakázky byly zadané v únoru 2011 a budou realizované od února 2011 do listopadu 2012.

Vybraní dodavatelé:
Monitorování a sledování ukazatelů ŽP  – Sdružení TEREZA (projekt GLOBE)
Poznávání přírodních ekosystémů v okolí škol – Sdružení TEREZA (projekt Les ve škole – škola v lese)
Poznávání a sledování jednotlivých živoč. nebo rostl. druhů – Sdružení Ornita (projekt Mapování veverky obecné)
Ekologizace provozu školy s aktivním zapojením žáků  – Sdružení TEREZA (projekt Ekoškola)
Zapojení škol do komunitního rozvoje a MA21 –  Oživení,o.s. (projekt Výchova k udržitelné mobilitě na školách)

 

3. Výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vytvoření loga EVVO v Praze“

Zakázka ještě nebyla zadaná. Minulé zadávací řízení bylo zrušeno. Důvod –  Výsledek zadávacího řízení neodpovídá představám zadavatele (pro zakázku tohoto typu bude vhodnější stanovit nižší váhu na kritérium nabídkové ceny) 
Nová výzva – změna kritérií – nabídková cena (bez DPH) – 30% (bude zadaná maximální výše zakázky 60 000 Kč) a design a grafické zpracování návrhu – 70%.
Termín na zpracování námětů pro nabídku – cca. 1 měsíc.
Formulace výzvy byla členy poradní skupiny schválená a Ing. Petr Holý výzvu vyhlásí.

 

4. Informace

(Mgr. Kateřina Jančaříková)
Pedagogická fakulta UK zpracovává výběrovou bibliografii k životnímu prostředí. Odkaz na webovou stránku byl rozeslán všem členům Poradní skupiny EVVO.
viz: http://195.113.37.40/zivotni_prostredi.htm


Příští jednání se uskuteční 12. 5. 2011.


Zapsala: Mgr. Vladimíra Jilečková, MCN,o.p.s., telefon: 777 753 101, email: jileckova@mcn.cz 
Zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý

Tisk 4.5.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 16580 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru