ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - souhrnné údaje za rok 2010

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.


V roce 2010 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 70 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2010 16 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 60 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno 5 stanovisek dle § 10 zákona, na žádost investora bylo ukončeno 10 procesů EIA (viz tab. č. 1).
Od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2010,  obdržel MHMP celkem 760 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

 

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2010 bylo na MHMP celkem podáno 1209 podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, z toho bylo v roce 2010 podáno 329 oznámení. Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bylo pro 304 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 11 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2010 2 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 2 procesy  ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 2 záměry byly ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován a byla vydána 2 stanoviska dle § 10 zákona (viz tabulka č. 4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2010, obdrželo MŽP celkem 52 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.

 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 2 záměry podléhající zjišťovacímu řízení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy, z nich 2 procesy EIA byly ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona a nebylo vydáno žádné stanovisko (viz tab. č. 5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2010, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 12 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hlavního města Prahy.


Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách http://www.cenia.cz/eia.
Tisk 14.8.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 59806 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru