PRAGUE WEB

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

F1  INFORMATION SOURCES

Tab. F1.1 Information at the Internet pages of the City of Prague

Základní informace

 

Basic information

– Magistrát hl. m. Prahy

http://magistrat.praha.eu
http://magistrat.praha-mesto.cz

– The Prague City Hall

– Portál hlavního města Prahy

www.praha.eu

– The Portal of the City of Prague

Životní prostředí

 

Environment

ENVIS – Informační servis o životním
prostředí hl. m. Prahy (komplexní
informace, vč. publikací o ŽP)

http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.prague-city.cz (EN)

Prague Information Service on the
Environment – ENVIS
(comprehensive
information, incl. publications)

PREMIS – Pražský ekologický
a monitorovací systém (monitoring
kvality ovzduší, hydrologie, varování,
meteorologie, radiační monitoring aj.)

www.premis.cz

PREMIS – Prague Environmental
and Monitoring System (air quality
monitoring, hydrology, warning,
meteorology, radiation monitoring)

Atlas životního prostředí v Praze
(témata Ovzduší, Voda, Krajina, Hluk,
Odpady, Doprava aj.)

www.premis.cz/atlaszp
www.wmap.cz/atlaszp

Atlas of the Environment in Prague
(topics: Air, Water, Landscape, Waste,
Traffic etc.)

ENVIS4 – Informační servis o životním
prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy
(Ovzduší, Hluk, Krajina, Zeleň –
ve 24 MČ)

http://envis4.praha.eu
www.premis.cz/envis4

ENVIS4 – Information Service Information
Service on the Environment in Selected
City Districts of the Capital City of Prague

(Air, Noise, Landscape, Greenery –
in 24 City Districts)

Další témata na serveru ENVIS

  

Other topics on the ENVIS Server
(in Czech only)

  – EIA Posuzování vlivů na životní
   prostředí

http://envis.praha-mesto.cz/eia

  – EIA, Environmental Impact
   Assessment

  – Informace o odpadovém hospodářství

http://envis.praha-mesto.cz/odpady

  – Information on Waste Management

  – Informace k energetice v hl. m. Praze

http://envis.praha-mesto.cz/energ

  – Information on Energy Management

  – Informace k EVVO

http://ekovychova.praha-mesto.cz

  – Information on Environmental
   Education and Awareness

  – Informace o Místní Agendě 21

http://envis.praha-mesto.cz/ma21

  – Information on Local Agenda 21

  Aplikace ŽP a volný čas

http://envis.praha-mesto.cz/volnycas
http://envis.praha-mesto.cz/doprirody

  The application Environment
  and Leisure Time

  Aplikace „Po Praze podél potoků“

http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku

  The application “Around Prague
   along Creeks”

  Aplikace „Pražské studánky“

http://envis.praha-mesto.cz/studanky

  The application “Prague Wells”

Strategický plán hl. m. Prahy

http://magistrat.praha-mesto.cz
(rubrika Rozvojové projekty)

Strategic Plan of the City of Prague

Územní plán hl. m. Prahy

http://magistrat.praha-mesto.cz
(rubrika Územní plánování a rozvoj)

Land-Use Plan of the City of Prague

Aplikace „Praha cyklistická“

http://cyklo.praha-mesto.cz

The application “Cycling in Prague”

Note: Other information is available at Internet pages of City Districts and organisations of the City of Prague.

Tab. F1.2 Contact details of selected organizations

Organizace, adresa
Organization, Address

Pracoviště, vedoucí
Office, Head

Telefon, fax, e-mail
Phone, fax, e-mail

Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01
Jungmannova 35/29, Praha 1, 111 21

odbor ochrany prostředí
Ing. Josef Pavlík, pověřený vedením
odboru ochrany prostředí (od 30. 6. 2010)

tel.: 236 004 427, fax: 236 007 074
josef.pavlik@cityofprague.cz
oopsek@cityofprague.cz

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01

MUDr. Luděk Bajgar

tel. s.: 224 212 039, ú.: 296 336 700,
fax: 224 212 335
podatelna@hygpraha.cz
www.hygpraha.cz/

Česká inspekce ochrany prostředí
Na Břehu 267, Praha 9, 190 00

Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, Praha 6 - Dejvice, 160 00

tel.: 233 066 101, fax: 233 066 103
sekretariat@ph.cizp.cz
public@ph.cizp.cz

Further contact information is presented in the electronic version of the Yearbook at the web site: http://envis.praha-mesto.cz (including departments for environmental issues of respective City District authorities).

Tab. F1.3 Other selected information sources additional to chapters of the Yearbook

A – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

A – BASIC INFORMATION

Český statistický úřad

www.czso.cz
www.praha.czso.cz

Czech Statistical Office

Magistrát hl. m. Prahy

http://magistrat.praha.eu
http://magistrat.praha-mesto.cz

The Prague City Hall

B – STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

 

B – STATE AND DEVELOPMENT OF THE
ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

www.ochranaprirody.cz

Agency for Nature Conservation and
Landscape Protection of the Czech Republic

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí

www.cenia.cz

CENIA, Czech Environmental Information
Agency

Centrum dopravního výzkumu

www.cdv.cz

Transport Research Centre

Česká inspekce životního prostředí

www.cizp.cz

Czech Environmental Inspection Agency

Český hydrometeorologický ústav

www.chmi.cz

Czech Hydrometeorological Institute

Český statistický úřad

www.czso.cz
www.praha.czso.cz

Czech Statistical Office

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz

Czech Office for Surveying, Mapping
and Cadastre

Lesy hl. m. Prahy

www.lesypraha.cz

Forests of the City of Prague

Magistrát hl. m. Prahy

http://magistrat.praha.eu
http://magistrat.praha-mesto.cz

The Prague City Hall

Ministerstvo životního prostředí

www.env.cz, http://portal.env.cz

Ministry of the Environment

Povodí Vltavy, státní podnik

www.pvl.cz

Povodí Vltavy, government-owned company

Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

www.pvs.cz

Prague Water Management company,
Joint stock company

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
(Veolia Voda)

www.pvk.cz

Prague Water Supply and Sewerage Co.
(Veolia Water)

C – POPULACE A ZDRAVÍ

 

C – POPULATION AND HEALTH

Český statistický úřad

www.czso.cz
www.praha.czso.cz

Czech Statistical Office

Hygienická stanice hl. m. Prahy

www.hygpraha.cz

Public Health Authority of the City of Prague

Pylová informační služba

www.pylovasluzba.cz

Pollen Information Service

Státní zdravotní ústav

www.szu.cz

National Institute of Public Health

Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR

www.uzis.cz

Institute of Health Information and Statistics
of the Czech Republic

D – HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ
FAKTORY

 

D – ECONOMY AND RELATED
FACTORS

Český statistický úřad

www.czso.cz
www.praha.czso.cz

Czech Statistical Office

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

www.dpp.cz

Prague Public Transportation Co.

Pražská energetika, a. s.

www.pre.cz

Prague Energy Utility Co.

Pražská plynárenská, a. s.

www.ppas.cz

Prague Gas Utility Co.

Pražská teplárenská, a. s.

www.ptas.cz

Prague Heat Utility Co.

Pražské služby, a. s.

www.psas.cz

Prague Services Co.

ROPID, regionální organizátor pražské
integrované dopravy

www.ropid.cz

ROPID, Regional Transit Authority

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

www.tsk-praha.cz

The Technical Administration of Roads
of the City of Prague

E – NÁSTROJE A POLITIKY

 

E – INSTRUMENTS AND POLICIES

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí

www.cenia.cz

CENIA, Czech Environmental Information
Agency

Český statistický úřad

www.czso.cz
www.praha.czso.cz

Czech Statistical Office

Magistrát hl. m. Prahy

http://magistrat.praha.eu
http://magistrat.praha-mesto.cz

The Prague City Hall

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

www.ekopolitika.cz

The Institutefor Environmental Policy

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

www.urm.cz

City Development Authority of the City of Prague

Note: In alphabetical order within chapters.

Top

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011