ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Ovzduší > Koncepční dokumenty > Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší

Podrobný popis

Hlavní město Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi nejvíce zatížené oblasti v České republice. Přestože se zde produkce některých znečisťujících látek v posledních letech značně snížila, zůstává kvalita ovzduší jedním z největších problémů životního prostředí Prahy. Vzhledem k vysoké hustotě osídlení města existuje významné riziko ohrožení zdraví obyvatel při celoplošném i při lokálním překročení stanovených imisních limitů. Z těchto důvodů Rada hlavního města Prahy rozhodla svým usnesením č. 0928 ze dne 25.7.2000 o záměru zpracování  projektu „Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy“. 

Tento materiál byl dne 1.4.2003 projednán Radou hlavního města Prahy, která jeho název změnila na „Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy“, neboť lépe vystihuje  obsah tohoto analytického a strategického materiálu. 

Hlavním úkolem projektu bylo vypracovat pro hl. m. Prahu návrh ucelené a srozumitelně koncipované strategie ochrany ovzduší, která bude vycházet z požadavků na kvalitu ovzduší a zároveň odpovídat ekonomickým a technickým možnostem města, bude prosaditelná, sociálně únosná a akceptovatelná ze strany obyvatel Prahy. 

Zde je nutno zdůraznit, že navržený soubor nástrojů a opatření, tak jak je uveden v předloženém materiálu  je  výčtem možných způsobů řešení , které teprve budou podrobně analyzovány právě s ohledem na jejich prosaditelnost, akceptovatelnost a především účelnost . O použití konkrétního nástroje bude teprve následně  samosprávnými orgány města rozhodnuto. 

Řešení projektu zajišťoval rozsáhlý tým cca 10 organizací pod vedením Ing. Václava Píši - ATEM – Ateliér ekologických modelů, hlavními spoluřešiteli byli DHV CR spol. s r.o, KONEKO marketing , spol. s r.o. a Český hydrometeorologický ústav. 

Vytvořený dokument shrnuje prakticky všechny významné moderní poznatky v oblasti ochrany ovzduší jak v obecné poloze, tak především ve vazbě na město Prahu. Hodnotí kvalitu ovzduší v Praze všemi dostupnými zdroji a prezentuje ji  ve vazbě na současně platné kvalitativní požadavky a na požadavky, které jsou stanoveny legislativou pro horizont roku 2010.

Tento materiál obsahuje : 

 • analýzu platných a připravovaných právních předpisů ČR a EU a relevantních koncepčních dokumentů
 • vyhodnocení všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší v Praze
 • analýzu současné kvality ovzduší (včetně analýzy způsobů jejího posuzování)
 • modelové výpočty kvality ovzduší pro současný stav i výhledovou situaci k roku 2010
 • definování cílů v oblasti emisní (redukce množství znečišťujících látek ze zdrojů) a imisní (dodržení standardů přijatelné kvality ovzduší)
 • využití informačních systémů a zásady informování veřejnosti
 • nástroje a opatření k dosažení zadaných cílů ochrany ovzduší uspořádané do 3 variantních scénářů
 • rámcový odhad dopadu navržených scénářů na město, občany a podniky
 • stanovení prioritních nástrojů a opatření pro hl. m. Prahu
 • návrh optimálního scénáře ochrany ovzduší

 

Dlouhodobá koncepce ( záměr) ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy je koncipována především  jako strategický materiál a podkladový dokument pro přípravu programových dokumentů, které budou následně zpracovány na základě požadavků nového zákona o ochraně ovzduší (zák. č. 86/2002 Sb.) 

 • Integrovaný program snižování emisí hlavního města Prahy 
 • Integrovaný program ke zlepšení ovzduší Hlavního města Prahy

 

Navazující programové dokumenty rozpracují navržený scénář Koncepce a stanoví postup aplikace nástrojů a opatření na detailní úrovni. V řadě případů bude tato podrobná aplikace zpracována přímo pro jednotlivé zdroje nebo skupiny zdrojů znečišťování ovzduší.

Tisk 22.2.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 31314 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru