WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B1.4  OVZDUŠÍ – NÁSTROJE A DALŠÍ INFORMACE

B1.4.1  Smogové regulační systémy a hodnocení jejich provozu na území Prahy

ČHMÚ je na základě legislativních opatření odpovědný za zajištění rutinního provozu smogového regulačního systému v určených oblastech ČR, včetně Prahy. V rámci systému jsou vyhodnocovány meteorologické údaje, předpovědi, údaje z měření kvality ovzduší, informace o zdrojích emisí a další. V situacích s nepříznivými rozptylovými podmínkami a při překročení zvláštních imisních limitů jsou vydávány signály pro subjekty zúčastněné v systému (upozornění, regulace) a informace pro veřejnost (varování, doporučení pro úpravy životního režimu osob citlivých na účinky znečištěného ovzduší).

Přestože meteorologické situace, kdy byly zaznamenány nepříznivé rozptylové podmínky, potenciálně podmiňovaly zvyšování koncentrací znečišťujících látek, ke vzniku smogové situace a k vyhlášení žádných signálů v roce 2009 nedošlo.

Obr. B1.4.1 Průměrné hodinové koncentrace troposférického ozonu na stanicích v Praze, v Ondřejově a v Teplicích od 28. 7. do 5. 8. 2009

b1_4_01

Zdroj: ČHMÚ

Nahoru

B1.4.2  Modelování kvality ovzduší

B1.4.2.1 Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (projekt ATEM)

Hodnocení imisní situace na základě modelových výpočtů je vhodným nástrojem, který rozšiřuje informace ze sítí měřicích stanic, umožňuje detailně posoudit situaci v území a kvalifikovaně zhodnotit dopady plánovaných opatření. Pro území hl. m. Prahy je stěžejní projekt „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy“ (projekt ATEM), který probíhá již od roku 1992. Modelové výpočty imisní situace v Praze jsou aktualizovány vždy ve dvouletých cyklech (poslední aktualizace 2008).

Výsledky z aktualizace realizované v roce 2008 byly prezentovány v minulé ročence Praha životní prostředí 2008. V ročence 2009 přinášíme pouze ukázku. V době prací na ročence byla dokončována aktualizační etapa za rok 2010, jejíž výstupy budou opět podrobně uvedeny příště.

Nahoru

B1.4.3  Vybrané činnosti Magistrátu hl. m. Prahy

B1.4.3.1 Poplatky za znečišťování ovzduší

V souladu s kompetencemi podle zákona vykonává Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy poplatkovou agendu zdrojů znečišťování ovzduší (velké a zvláště velké zdroje, střední zdroje). V rámci poplatkové agendy bylo podchyceno ke konci roku 2009 celkem 304 velkých a zvláště velkých zdrojů (142 spalovacích, 162 technologických) a 3406 středních zdrojů (2772 spalovacích, 634 technologických). Za emise škodlivin do ovzduší v roce 2009 byly provozovatelům zvláště velkých, velkých a středních zdrojů během roku 2009 předepsány poplatky v celkové výši 6,78 mil. Kč.

Obr. B1.4.2  Průměrné roční koncentrace vybraných látek, 2008
(ukázka z ročenky Praha životní prostředí 2008)

b1_4_02

Zdroj: ČHMÚ

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011