Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP)
Prague Environmental Information System (IOŽIP)

Praha životní prostředí 2010 | Prague Environment 2010

Česká a anglická verze | Czech and English version Formát HTML | HTML format

Praha životní prostředí 2010 | Prague Environment 2010

Česko-anglická verze, 52 stran | Czech-English version, 52 pages Formát PDF | PDF format

Praha životní prostředí 2010

Podrobná verze publikace v češtině, 320 stran (Detailed version in Czech only) Sada souborů ve formátu PDF, členěná po kapitolách a celá publikace

Leták | Leaflet

Výběr údajů z ročenky (CZ+EN) | Selected information from the Yearbook (CZ+EN)

Ročenka PRAHA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2010 je již dvacátá první v řadě publikací vydávaných jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). Cílem tohoto periodika je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu a vývoji životního prostředí, aktivitách a nástrojích péče o prostředí ve městě. Praha dlouhodobě usiluje o koncepční přístup k řešení otázek kvality prostředí a o otevřený dialog s občany. Tato ročenka přináší souhrn nezbytných informací pro vedení města, odborníky i veřejnost.

Yearbook PRAGUE ENVIRONMENT 2010 is already the twenty-first book in the series of publications that have been issued as the output of the Prague Environmental Information System (IOŽIP). Objective of this periodic publication is to provide comprehensive information on the state and development of the environment, activities and tools of the City environmental management. The City of Prague has been for a long time striving for the conceptual approach addressing environment quality issues and for open dialog with citizens as well. This Yearbook provides the summary of inevitable information for the City management, professionals, as well as the public.


Další informace: http://envis.praha-mesto.cz
Additional information: http://envis.prague-city.cz