Literatura

Balatka, B. (1985): Geomorfologické členění pražského území. - Staletá Praha, XV. Přírodovědný význam Prahy, 454-56. - Panorama. Praha.

Balatka, B. - Loučková, J. (1992): Terasový systém a vývoj údolí Berounky. - Stud. geogr., 96, 53 str. Brno.

Beneš, J. et al. (1992): Životní prostředí České republiky (Ročenka 1991 Ministerstva životního prostředí), 199 str. - MŽP ČR a ČEÚ. Praha.

Bernard, J. H. - Rost, R. (1992): Encyklopedický pořehled minerálů. - 701 str., Academia, Praha.

Bosák, P. - Cílek, V. - Bednářová J. (1993): Tertiary morphogeny and karstogenesis of the Bohemian Karst. - Knih. Čes. speleolog. společ., 21, 10-19. Praha.

Březinová, D. - Bukovanská, M. - Dudková, I. - Rybařík, V. (1996): Praha kamenná. Přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech. - 287 str. Národní muzeum. Praha.

Cílek, V. (1995): Podzemní Praha. Soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie. - Knih. Čes. speleolog. společ., 27, 58 str. Praha.

Čarek, J. (1967): Petřínské uhelné doly - objev na základě archivního průzkumu. - Archivní časopis 4, 213-219. Praha.

Čech, K. O. (1869): Stavební kámen okolí pražského se zvláštním zřetelem na stavby pražské. - Čas. chemiků českých, 1, 8, 116-119, 9, 138-139, 10, 153-155, 11, 184-188, 12, 199-203. Praha.

Daneš, J. V. (1913): Morfologický vývoj středních Čech. - Sbor. Čes. Spol. zeměvěd., 19, 1-18, 94-108, 168-176. Praha.

Demek, J. etal.(1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny.- 584 str. Praha.

Dvořák, A. (1975): Inženýrskogeologické podmínky při stavbě pražského metra. - Učební texty Fakulty provozu a ekonomiky dopravy Vysoké školy dopravní v Žilině, 38 str. Žilina.

Fiala, F. (1970): Silurské a devonské diabasy Barrandienu. - Sbor. geol. Věd., Geol., 17, 7-89. Praha.

Fiala, F. (1971): Ordovický diabasový vulkanismus a biotitické lamprofyry Barrandienu. - Sbor. geol. Věd, Geol., 19, 7-97. Praha.

Fiala, F. (1977): Proterozoický vulkanismus Barrandienu a problematika spilitů. - Sbor. geol. Věd, Geol., 30, 247 str. Praha.

Fridrich, J. (1997): Staropelolitické osídlení Čech. - Památky archeol., Supplementum 10, 235 str., Praha.

Fridrichová, M. - Fridrich, J. - Havel, J. - Kovařík, J. (1995): Praha v pravěku. - Archaeologica Pragensia, Supplem. 274 str. Muzeum hl. m. Prahy a Institut hl. n. Prahy.

Havlíček, V. (1982): Ordovician in Bohemia: Development of the Prague Basin and its benthic communities. - Sbor. geol. Věd, Geol., 37, 103-136. Praha.

Havlíček, V. - Štorch, P. (1990): Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia. - Rozpr. Ústř. Úst. geol., 48, 257 str. Praha.

Holub, F. V. - Machart, J. - Manová, M. (1997): The Central Bohemian Plutonic Complex: Geology, chemical composition and genetic interpretation. - Sbor. geol. Věd, Ložisk. Geol., 31, 27-50. Praha.

Hrdlička, L. (1984): Nástin vývoje reliéfu historického jádra Prahy ve středověku. - Archeol. Pragensia 5, 197-209. Praha.

Hudek, J. (1979): Geotechnické vlastnosti hornin. In: Praha a inženýrská geologie (editor Z. Píchal), str. 28-30, tab. 3/1-7. - Vydala ČSVTS stavební, pobočka PÚDIS. Praha.

Janoušek, V. - Rogers, G. - Bowes, D. R. (1995): Sr-Nd isotopic contraints on the petrogenesis of the Central Bohemian pluton, Czech Republic. - Geol. Rundsch. 84, 520-534. Stuttgart.

Chlupáč, I. (1987): Ordovician ichnofossils in the metamorphic mantle of the Central Bohemian Pluton. - Čas. Mineral. geol., 32, 3, 249-260. Praha.

Chlupáč, I. (1989): Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian). - Čas. Mineral. geol., 34, 1, 16 str. Praha.

Chlupáč, I. (1993): The geology of the Barrandian. A field trip guide. - Senckenberg-Buch 69, 163 str. Waldemar Kramer, Frankfurt a. M.

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. - 279 str. Academia. Praha.

Chlupáč, I. - Havlíček, V. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. (1992): Paleozoikum Barrandienu (kambrium-devon). - 292 str. Čes. geol. Úst. Praha.

Kachlík, V. (1992): Representation and relationship of the Proterozoic and Paleozoic units of the Central Bohemian Pluton's mantle and possibilities of their correlation. - In Z. Kukal (ed.): Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif, Prague 1988, 144-149. Prague.

Kovanda, J. (1971): Kvartérní vápence Československa. - Sbor. geol. Věd, Antropozoikum 7, 5-236. Praha.

Králík, F. (1984): Kvartér, str. 56-70. - in: Králík, F.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 12-243 Praha-sever. - Ústř. Úst. geol. Praha.

Kratochvíl, J. (1961): Topografická mineralogie Čech, IV. ČSAV. Praha

Kříž, J. (1985): Geologický význam pražského území. - Staletá Praha, XV. Přírodovědný význam Prahy, 13-38. - Panorama. Praha.

Kříž, J. (1999): Geologické památky Prahy. Proterozoikum a starší prvohory. - 278 str., Čes. geol. Úst., Praha.

Kukal, Z. (1963): Výsledky sedimentologického výzkumu barrandienského ordoviku. - Sbor. geol. Věd, Geol., 1, 103-138. Praha.

Lochmann, Z. (1991): Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany. - Sbor. geol. Věd, HIG, 19, 95-134. Praha.

Lorenc, V. (1973): Nové Město pražské. - 205 str., SNTL. Praha.

Ložek, V. (1955): Měkkýši československého kvartéru. - Rozpr. Ústř. Úst. geol., XVII, 510 str. Praha.

Ložek, V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. - Academia, 372 str. Praha.

Ložek, V. (1985): Významné čtvrtohorní lokality v Praze. - Staletá Praha, XV, 39-44. Panorama. Praha.

Malkovský, M. (1979): Tektogeneze platformního pokryvu Českého masívu. - Knih. Ústř. Úst. geol., 53, 176 str. Praha.

Mikuláš, R. (1998): Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages. - J. Czech. Geol. Soc., 43, 3, 143-159. Praha.

Moldan, B. et al. (1990): Životní prostředí České republiky. - 281 str., Academia. Praha.

Němejc, F. (1949): Rostlinné otisky středočeských neogenních ostrovů. - Stud. botan. Čechoslov., 10, 14-103. Praha.

Palivcová, M. - Waldhauserová, J. - Ledvinková, V. - Fatková, J. (1992): Říčany granite (Central Bohemian pluton) and its ocelli - and ovoids-bearing mafic enclaves. - Krystalinikum 21, 33-66. Praha.

Paluska, A. (1976a): Fluviale Sedimente im Prager Becken. - Mitt. Geol.-paläont. Inst. Univ. Hamburg, 45, 29-63. Hamburg.

Paluska, A. (1976b): Sedimentologisches Modell pleistozäner fluviatiler Sedimente der Moldau. - Geol. Jb., A 31, 3-96. Hannover.

Patočka, F. - Vlašímský, P. - Blechová, K. (1993): Geochemistry of Early Paleozoic Volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif, Czech Republic): implication for Palaeotectonic Reconstructions. - Jb. Geol. B.-A. 136, 873-896. Wien.

Pešek, J. - Spudil, J. (1986): Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu. - Studie ČSAV, 14, 79 str. Praha.

Píchal, Z. et al. (1979): Praha a inženýrská geologie. - 134 str. ČSVTS pro PÚDIS. Praha.

Praha - životní prostředí (1991-1999): Institut městské informatiky hl. m. Prahy. Praha.

Röhlich, P. (1961): Nástin geologie algonkia mezi Dobříší a Úvaly. - Věst. Ústř. Úst. geol., 36, 177-188. Praha.

Röhlich, P. - Fediuk, F. (1964): Profil barrandienským algonkiem jižně od Prahy. - Geologický průvodce, 128 str. Praha.

Rybařík, V. (1985): Ušlechtilé kameny ve stanicích pražského metra. - Stavivo, 63, 11, 434-439. Praha.

Rybařík, V. (1992): Barrandienské mramory. - Sbor. geol. Věd, Ložisk. geol. mineral., 30, 91-123. Praha.

Soupisy lomů, pískoven a hlinišť ČSR: č. 3 - okres Jílové (J. Vachtl 1934), č. 13 - okres Kladno (K. Žebera 1941), č. 16 - okres Říčany (M. Vavřínová 1946), č. 26 - okres Český Brod (B. Hejtman 1948), č. 31 - okres Beroun (J. Vachtl 1949), č. 39 - okres Praha-jih (J. Vachtl 1949) a č. 42 - okres Praha-město a Praha-venkov-sever (F. Prokop a J. Vachtl 1951). Stát. geol. Úst. ČSR a Ústř. Úst. geol. Praha.

Šibrava, V. et al. (1979): Erforschung der Pleistozänablagerungen auf dem Hügel Zlatý kopec bei Přezletice (NO-Rand von Prag). I. Teil. - Sbor. geol. Věd, Antropozoikum 12, 57-146. Praha.

Šubert, A. - Borovský, F. A. (1887): Čechy společnou prací spisovatelův a umělců českých. - Díl III, část 2, 505 str., J. Otto, Praha.

Vajner, V. (1963): Geologické poměry metamorfovaného ostrova tehovského. - Sbor. Ústř. Úst. geol., 28, 231-264. Praha.

Veger, J. (1993): Prameny a vodovodní štoly na území Prahy. - Výzkum pro praxi, 23, 102 str. Výzk. Úst. vodohosp. TGM. Praha.

Vlček, E. (1952): Pleistocenní člověk z jeskyně sv. Prokopa. - Antropozoikum 1, 213-226. Praha.

Vlček, E. (1956): Kalva pleistocénního člověka z Podbaby (Praha XIX). - Antropozoikum 5 (1955), 191-217. Praha.

Vogel, W. (1963): Wasserversorgungsprobleme im mittelaltrichen Prag. - Sonderdruck aus "Die Therapie des Monats", 13, 227-235. G. F. Boehringer & Soehne GMbH., Mannheim.

Záruba-Pfeffermann, Q. (1943): Podélný profil vltavskými terasami mezi Kamýkem a Veltrusy. - Rozpr. II. Tř. Čes. Akad., 52, 9, 39 str. Praha.

Záruba-Pfeffermann, Q. (1944): Periglaciální zjevy v okolí Prahy. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, LIII, 15, 34 str. Praha.

Záruba, Q. (1948): Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. - Geotechnica, 5, 83 str. Praha.

Záruba, Q. - Bucha, V. - Ložek, V. (1977): Significance of the Vltava terrace system for Quaternary chronostratigraphy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 87, 4, 89 str. Praha.

Záruba, Q. - Šimek, R. (1964): Rozbor inženýrsko-geologických podmínek Malé Strany. - Sbor. geol. Věd, Ř. HIG, 1, 109-132. Praha.

Zelenka, P. (1987): Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí. - Sbor. geol. Věd, 42, 89-112. Praha.

Ziegler, V. (1994): Sedimenty české křídové pánve na území hl. m. Prahy. - Natura pragensis. Studie o přírodě Prahy, 11, 86 str. Praha.

Zoubek, V. (ed.) (1988): Precambrian in younger fold belts. - 885 str., J.Wiley sons Ltd., Somerset. New Jersey.