Příl. 7. Signální mapa střetu zájmů na území Velké Prahy a okolí: 1 - ložiska nerostných surovin kryta zemědělskými a lesními půdami nejvyšších kategorií produkčního potenciálu, lesy ochrannými a zvláštního určení. Ložiska nerostných surovin zasahují do intravilánu nebo do prostoru chráněného území; 2 - ložiska nerostných surovin malého plošného rozsahu představující konfliktní plochy shodné ad 1; 3 - ložiska nerostných surovin jsou v prostoru ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů nebo pásma hygienické ochrany zdrojů vod II. stupně; 4 - ložiska nerostných surovin malého plošného rozsahu představující konfliktní plochy shodné ad 3; 5 - zemědělské půdy nejvyšších kategorií produkčního potenciálu ohrožené až poškozené plošnou vodní erozí; 6 - vodohospodářsky významné toky s anomálními až extrémními obsahy stopových prvků a aniontů; 7 - vypouštění odpadních vod do vodohospodářsky významného toku, v prostoru výskytu podzemních vod II. kategorie, v prostoru silně průtočných hornin v blízkosti hranice ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, v blízkosti nebo uvnitř pásma hygienické ochrany zdrojů vod II. stupně; 8 - území postižené znečištěným ovzduším nebo prašným spadem, území narušené polétavým prachem a oxidy síry (mimo hranice Prahy); 9 - území postižené nejvyššími koncentracemi škodlivin v ovzduší (nejvyšší hodnoty ročních aritmetických průměrů SO2, NOX a polétavého prachu; 10 - území narušené soustředěnou rekreací (chatová zástavba); 11 - skládky odpadů; 12 - chráněná území postižená vysokým stupněm znečištění ovzduší a souběhem dalších negativních vlivů mezi které patří zejména těžba nerostných surovin, ukládání odpadů, vypouštění odpadních vod a soustředěná rekreace. Chráněná území v prostoru postižené oblasti; 13 - území devastované povrchovou těžbou, ložiska v povrchové těžbě. Antropogenní uloženiny (navážky, haldy důlních odvalů, zavážky), nerekultivované plochy; 14 - devastované území malého plošného rozsahu; 15 - postižená oblast ve smyslu Usnesení vlády ČSR 76/80. Orig. V. Lysenko
Příl. 7 7leg.gif (13132 bytes)