Úvod

Publikace kterou máte před sebou je završením nového základního geologického mapování Prahy a jejího perspektivního okolí v měřítku 1:25 000. Plocha území (1020 km2) zpracovaná v textu je shodná s plochou, se kterou pracoval Útvar Hlavního architekta Hlavního města Prahy (dnes Útvar rozvoje hlavního města Prahy). Je to území zhruba mezi obcemi Buštěhrad, Karlštejn, Káraný a Mnichovice.

Texty jednotlivých kapitol zpracoval kolektiv autorů - předních odborníků různých vědních disciplín. Většina z nich se přímo podílela buď na pracích spojených s novým geologickým mapováním této oblasti nebo se specializovanými výzkumy na ně navazujícími. Pojetí a prezentace jednotlivých kapitol obráží - i přes velkou snahu o jednotnou úpravu celé publikace - individualitu jejich zpracovatelů. Proto je třeba tuto monografii považovat spíše za soubor na sebe navazujících článků, které se snaží širšímu čtenářstvu stručnou a srozumitelnou formou podat souhrn informací o neživé přírodě Prahy. Ta má zásadní vliv na vznik našeho hlavního města a na využití přírodních podmínek v průběhu věků při růstu a rozvoji města a života v něm vůbec. Proto jsou do textu zařazeny např. i některé kapitoly, pojednávající o výsledcích antropogenní činnosti na utváření (či přetváření) kdysi přirozených přírodních podmínek Prahy.

Text publikace by mohl být mnohem rozsáhlejší, neboť o geofaktorech Prahy existují mnohé další zajímavé údaje - každá z kapitol by vydala na samostatnou knihu. Naším cílem však bylo podat přehled vybraných a podstatných údajů.

Protože publikace vhodným způsobem jednak doplňuje ročenky o životním prostředí v hl. m. Praze tradičně vydávané Institutem městské informatiky hl. m. Prahy (IMIP), jednak proto aby se dostala co nejdříve ke čtenářům, souhlasili autoři po dohodě s nakladatelstvím a institutem se zveřejněním její zkrácené internetové verze.

Vydání celé publikace v reprezentační knižní podobě připravuje ACADEMIA, nakladatelství Akademie věd ČR ve spolupráci s Českým geologickým ústavem. Mezi přílohami ke knize bude též přehledná geologická mapa Prahy a okolí, vydaná Českým geologickým ústavem.

Poděkování
Vydání této publikace bude umožněno jen díky sponzorským příspěvkům Ministerstva životního prostředí ČR a firem K+K průzkum s.r.o., Radon v.o.s. a Inset, s.r.o.