Doplňující informaceSEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK


AIM Automatizovaný imisní monitoring
ATEM Ateliér ekologických modelů
BSK5 biologická spotřeba kyslíku
CDV Centrum dopr. výzkumu
CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CNG stlačený zemní plyn
CO oxid uhelnatý
CO2 oxid uhličitý
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČOV čistírna odpadních vod
ČR Česká republika
ČSN Česká státní norma
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální
dB decibel
dg. diagnóza
DPP Dopravní podnik hl. m. Prahy
EIA posuzování vlivů na životní prostředí
EMAS Systém environmentálního řízení a auditu
ENVIS Informační servis o životním prostředí v Praze
EU Evropská unie
EUR Euro
EVL Evropsky významná lokalita
EVVO, EEA Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
GZV Generel zásobování vodou hl. m. Prahy
ha hektar
HDP hrubý domácí produkt
HFC částečně fluorované uhlovodíky
CHKO chráněná krajinná oblast
CHSK chemická spotřeba kyslíku
IOŽIP Informační systém o životním prostředí
IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění
ISOH Informační systém odpadového hospodářství
KES koeficient ekologické stability
KK EVVO Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
LAeq ekvivalentní hladina akustického tlaku
Ldvn ukazatel pro celkové obtěžování hlukem (den, večer, noc)
LV, TV limitní hodnota, cílový imisní limit
MA 21 místní Agenda 21
městská část
MHD městská hromadná doprava
MHMP Magistrát hl. m. Prahy
MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MT mez tolerance
MZ Ministerstvo zdravotnictví
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NL nerozpustné látky
NPP národní přírodní památka
NO nebezpečný odpad
NO2, NOx oxid dusičitý, oxidy dusíku
OOP MHMP Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
PFC zcela fluorované uhlovodíky
PHC protihluková clona
PID Pražská integrovaná doprava
PLV překročení imisního limitu LV
PM10, PM2,5 respirabilní frakce prašného aerosolu (velikost částic do 10 μm/2,5 μm)
PP přírodní památka
PR přírodní rezervace
PRE, a. s. Pražská energetika, a. s.
PVK, a. s. Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
PVS, a. s. Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
SF6 fluorid sírový
SLBD sčítání lidu, domů a bytů
SO2 oxid siřičitý
SZÚ Státní zdravotní ústav
TSK - ÚDI Technická správa komunikací hlavního města Prahy
TT tramvajová trať
ÚAP Územně analytické podklady
ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod
ÚEK Územní energetická koncepce
ÚRM Útvar rozvoje hl. m. Prahy
ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VOC těkavé organické látky (TOL)
VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
ZEVO Závod na energ. využití odpadu
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZPF zemědělský půdní fond
ŽP životní prostředí
Partneři


STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí vznikl v roce 1994 a od té doby je nepřetržitě realizován ve vybraných městech, v nichž žije celkem přes 3,5 milionu obyvatel ČR. Představuje rozsáhlý soubor pravidelných činností zaměřených na sledování expozičních cest zdraví škodlivých látek a faktorů a na hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele. Část měření a sběru údajů provádí hygienická služba, menším dílem jiné spolupracující organizace. Systém koordinuje a řídí Státní zdravotní ústav (SZÚ) v Praze.

Podle výsledků měření stacionárních stanic v sídlech odborníci ze SZÚ hodnotí kvalitu ovzduší z hlediska možného zdravotního rizika a snaží se určit podíl polutantů na vzniku onemocnění spojených se znečištěním ovzduší. Podle odhadu SZÚ představuje například chronická expozice jemným prašným částicím v ČR každoročně ztrátu zhruba 96 000 let života v důsledku předčasné úmrtnosti a zkrácení očekávané délky života o téměř 9 měsíců.

SZÚ zpracovává údaje národní databáze o kvalitě pitné vody z veřejných vodovodů a kvalitě rekreačních vod a vydává každoroční zprávy pro českou veřejnost. O frekvenci nadlimitních nálezů nebo počtu obyvatel zásobovaných vodou se zvýšeným obsahem škodlivých látek jsou zpracovávány indikátorové listy, zveřejněné na webových stránkách ústavu.

Expozice zdraví škodlivým chemickým látkám je monitorována také ve zhruba 200 druzích potravin. Cílem tohoto sledování není klasická kontrola potravin, ale odhad zdravotního rizika české populace plynoucího z příjmu kontaminantů potravinami na základě skutečné spotřeby potravin. Ve své činnosti SZÚ intenzivně spolupracuje s Evropskou agenturou bezpečnosti potravin. Na internetových stránkách SZÚ je k dispozici řada odborných informací v této oblasti, jako například o nejčastějších zdrojích pesticidů v běžné stravě.

Kromě monitorování hlučnosti prostředí ve spojení s šetřením obtěžování a rušení spánku obyvatel zajišťuje SZÚ také biomonitoring, sledování a hodnocení obsahu toxických kovů v krvi a moči dětí a dospělých a také chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku prvorodiček. Poskytuje tím podklady pro hodnocení Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy, která omezuje či zakazuje výrobu a použití perzistentních organických látek.

Řetěz aktivit od jednotlivých expozic člověka, přes biomonitoring spojnici všech expozičních cest, se uzavírá hodnocením zdravotního stavu obyvatelstva. Reprezentativní šetření jsou prováděna jak u dětí, tak u dospělých středního věku, kde se již začínají projevovat různá chronická onemocnění. Zatímco u dětí je sledován výskyt alergií a respiračních onemocnění pomocí záznamů dětských lékařů, u dospělých je dotazníkovým šetřením zjišťován výskyt zdravotních obtíží a neinfekčních onemocnění, jako například ischemické choroby srdeční či cukrovky a zejména výskyt rizikových faktorů, které podporují vznik těchto onemocnění. Takovými faktory jsou např. kuřáctví, obezita nebo nedostatek pohybu, ale také určité socioekonomické podmínky. Důležité jsou postoje obyvatel, vyjádřené jejich životním stylem, stravovacími zvyklostmi, ochotou k aktivní péči o své zdraví. Opakováním dotazníkového šetření vždy po určité době je možné usuzovat, jakým směrem se vyvíjí zdravotní stav naší populace a jak se mění postoje lidí v otázkách zdraví.

Výsledky monitoringu je možno nalézt na adrese www.szu.cz/publikace/ monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi. Kontakt pro objednání tištěných zpráv Systému monitorování nebo CD: SZÚ, Ústředí systému monitorování, Šrobárova 48, Praha 10, e-mail: chzp@szu.cz.
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAZE A STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY (SEV)

http://ekovychova.praha-mesto.cz

Střediska ekologické výchovy (SEV) jsou spolu se školami jedním z hlavním pilířů systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze i v celé ČR. Na území hl. m. Prahy působí následující SEV: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, Sdružení Tereza, Ekocentrum Koniklec, Ekocentrum Podhoubí a Občanské sdružení Ekodomov.

Tato ekocentra a střediska i další neziskové organizace připravují pro Vaše děti a jejich učitele množství výukových programů a zároveň zajišťují v průběhu roku celou řadu akcí pro širokou veřejnost jak v místě svého působiště, tak i v různých přírodních lokalitách na území Prahy.

Oslavte s námi v Praze Den Země, Den životního prostředí, Den zvířat nebo Den Stromů a zúčastněte se i dalších tradičních akcí souvisejících s ochranou životního prostředí v Praze a lidovými tradicemi.

Sledujte stránky jednotlivých organizací i webové stránky města Prahy k ekologické výchově.V PRAZE ZA PŘÍRODOU

http://envis.praha-mesto.cz/zaprirodou


Při svých výletech a vycházkách do pražské přírody využijte informační materiály a internetové aplikace připravené Magistrátem hl. m. Prahy.

Objevte s našimi materiály Vám dosud neznámé trasy či přírodní lokality i další místa zájmu. Prozkoumejte nově upravená území, revitalizované potoky, rekonstruovaná vodní díla, potěšte se z nové výsadby v pražských parcích nebo z nových stromořadí v pražských ulicích.

Objevte nová nebo rekonstruovaná dětská hřiště, pikniková místa, nové stezky pro pěší i cyklisty v pražské přírodě.

Získejte informace o akcích konaných v průběhu roku v zajímavých přírodních lokalitách.

Sady materiálů Lesy a lesoparky v Praze, Přírodní parky Prahy, Naučné stezky v Praze, Obnova a revitalizace pražských nádrží a další v přípravě ...

Aplikace na internetu:

  • Po Praze podél potoků
  • Pražská příroda – známá, neznámá
  • Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD
  • Pražské studánky a další v přípravě ...Publikace o životním prostředí v Praze

dosud vydané výstupy Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP)

Ročenky

PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1989, ČEÚ, IMIP, 1990
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1990, ČEÚ, IMIP, 1991
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1991, ČEÚ, IMIP, 1992
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1992, ČEÚ, IMIP, 1993
PRAGUE – ENVIRONMENT 1992, ČEÚ, IMIP, 1993
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1993/94, ČEÚ, IMIP, 1994
PRAGUE – ENVIRONMENT 1993/94, ČEÚ, IMIP, 1994
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1995, IMIP, 1995
PRAGUE – ENVIRONMENT 1995, IMIP, 1995
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1996, IMIP, 1996
PRAGUE – ENVIRONMENT 1996, IMIP, 1997
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1997, IMIP, 1997
PRAGUE – ENVIRONMENT 1997, IMIP, 1998
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1998, IMIP, 1998
PRAGUE – ENVIRONMENT 1998, IMIP, 1999
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 1999, IMIP, 1999
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2000, MHMP, 2000
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2001, MHMP, 2001
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2002, MHMP, 2002
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2003, MHMP, 2003
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2004, MHMP, 2005
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2005, MHMP, 2006
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2006, MHMP, 2007
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007, MHMP, 2008
PRAGUE – ENVIRONMENT 2007, MHMP, 2008
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2008, MHMP, 2009
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2009, MHMP, 2011
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2010, MHMP, 2012

Jiné publikace, mapy, CD-ROM

POVRCHY A ZELEŇ – BILANCE ZA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, IMIP, 1995
ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ V PRAZE, IMIP, 1997
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝVOJOVÉ TRENDY A STATISTIKA, 1998
PRAGUE – ENVIRONMENT, TRENDS AND STATISTICS, IMIP, 1998
ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE, IMIP, 1997
ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE – II, IMIP, 1998
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1, PRAGUE ENVIRONMENT 1, IMIP, 1997
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2, PRAGUE ENVIRONMENT 2, IMIP, 1998
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3, PRAGUE ENVIRONMENT 3, IMIP, 2000
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4, PRAGUE ENVIRONMENT 4, MHMP, 2001
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5, PRAGUE ENVIRONMENT 5, MHMP, 2002
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6, PRAGUE ENVIRONMENT 6, MHMP, 2005
DVD PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 7, PRAGUE ENVIRONMENT 7, MHMP, 2008
PRAHA – indikátory udržitelného rozvoje / PRAGUE – sustainable development indicators, MHMP, 2009
PRAHA – udržitelná energie / PRAGUE – sustainable energy, MHMP, 2010

UPOZORNĚNÍ
Další podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách http://envis.praha-mesto.cz
(záložka Ročenky Praha ŽP, rubrika Nástroje ochrany ŽP / Informační systém o ŽP / Publikace, aplikace).

Kontakt
Magistrát hl. m. Prahy – Odbor rozvoje veřejného prostoru (RVP MHMP) Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
odpovědný pracovník: Ing. Jiří Stach, tel.: +420 236 003 243, e-mail: jiri.stach@praha.euPraha životní prostředí 2010

Vydavatel
Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy

redakce
V. Třebický, L. Klouda, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.
J. Stach, Magistrát hl. m. Prahy
a kolektiv autorů

grafika a sazba
J. Novák, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.

Fotografie na titulní straně
P. Kohout

Překlad
A. Sokol

HTML verze
D. Podhůrský

tisk
Aladin Agency, Praha 3

náklad
1.000 ks
1. vydání, 52 stran 
prosinec 2012

Vytištěno na papíře vyrobeném bez použití chloru