B4. OdpadyEvidence odpadů

Obr B4.1 : Produkce odpadů [tis. tun]

Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i., CENIA(ISOH)

V Praze je dlouhodobě evidován nárůst produkce odpadů (6,8 mil. tun v roce 2010, 6,1 mil. tun v roce 2009), související především s rostoucí stavební činností.

Z celkového množství produkovaného odpadu bylo cca 43 % opět využito na území hlavního města Prahy, z čehož např. energetické využití činilo 9,0 %, 21 % bylo použito na terénní úpravy a 21,3 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním na území města činilo cca 1,5 % z celkové produkce odpadů. Spalování odpadů bez energetického využití se již od roku 2005 daří udržet na necelé desetině procenta z celkové produkce odpadů.

Tab. B4.1 : Produkce odpadů
s členěním na ostatní a nebezpečné [tis. tun]

Odpady 2005 2009 2010
Celkem 3 535 6 144 6 795
z toho Nebezpečné 186 136 211
Ostatní 3 349 6 008 6 584

Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i., CENIA (ISOH)


Obr B4.2 : Podíl na území města odstraňovaného a využívaného odpadu z celkové produkce (vybrané kategorie)

Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i., CENIA(ISOH)


Komplexní nakládání s komunálními odpady

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů dosáhlo v roce 2010 386 tis. tun, což činí cca 308 kg na obyvatele a oproti roku 2009 nárůst o 0,7 %, pokračuje tedy dlouhodobý trend mírného nárůstu.

I nadále je rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady Praze. Podíl využitého odpadu přesáhl v roce 2010 již 82 %, z toho 52 % činilo energetické využití. V roce 2010 mírně poklesl oproti roku 2009 doposud rostoucí objem využitelných složek odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu, celkem činil cca 55 tis. tun, meziroční pokles cca o 0,6 %).

Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny NO, mobilní sběr aj.). V roce 2010 narostl již na 13 počet sběrných dvorů hl. m. Prahy (z původních 12 z roku 2009) a vzrostl i počet stanovišť tříděného sběru odpadů (cca 3300 veřejných sběrných míst a až 1060 přímo v objektech na území Pražské památkové rezervace). Důležité postaveni v rámci systému má také sběr bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a sběrných dvorů HMP) a sběr objemného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavených v ulicích na území hl. m. Prahy.

Obr B4.3 : Organizace zajištění svozu směsného a tříděného odpadu prostřednictvím oprávněných firem,
sběrné dvory a stabilní sběrny nebezpečného odpadu, 2010

Zdroj: MHMP


Obr B4.4 : Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem

Zdroj: MHMP


Obr B4.5 : Vývoj množství vytříděného papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu [t]

Zdroj: MHMP


Obr B4.6 : Vývoj produkce směsného odpadu [tis. t]

Zdroj: MHMP


Komplexní nakládání s komunálními odpady

Celkové náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem činily v roce 2010 cca 1,15 miliardy Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cca 747 mil. Kč je převážně hrazena občany v rámci výběru poplatků za komunální odpad. Město v závislosti na výši inflace a změn DPH doplácí na tuto službu 5 až 20 % ze svého rozpočtu.

Ze zbývající části nákladů je hrazen tříděný sběr, který zahrnuje provoz sběrných dvorů, nakládání s tříděným odpadem, systém sběru a zpracování nebezpečných odpadů, projekty sběru bioodpadu a náklady na nadstandardní služby. Náklady na tříděný sběr v roce 2010 činily cca 301 mil. Kč, na nebezpečný odpad 12 mil. Kč, provoz sběrných dvorů cca 51 mil. Kč a nakládaní s objemným odpadem cca 44 mil. Kč. Společnost EKO-KOM v roce 2010 podpořila tříděný sběr částkou 159 mil. Kč a Ministerstvo financí ČR uhradilo městu na zajištění svozu lékáren částku 1.570 064,Kč.

Obr B4.7 : Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady [tis. Kč]

Zdroj: MHMP


Obr B4.8 : V roce 2010 instalované podzemní kontejnery na
separovaný odpad v Praze 3 (Žižkovo nám.)

Zdroj: MHMP

Obr B4.9 : Nakládání velkoobjemového kontejneru s bioodpadem
z domácností a zahrad (Praha 4)

Zdroj: MHMP