B5. HlukHluk z pozemní dopravy

Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z provedených hlukových každoročních sčítání vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 zaznamenávány. V roce 2010 došlo již pouze k mírnému zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s předcházejícím rokem.

Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době místy hodnot nad 75 dB. Jedná se o úseky Jižní spojka s Barrandovským mostem, ulice Legerova, Sokolská, Argentinská aj.

Hlukové mapování

Pro podrobný popis hlukové zátěže v městském prostředí se využívají hlukové mapy. Hlavní město Praha zpracovává své hlukové mapy již od roku 1976. Z hlediska stavu v roce 2010 jsou hlavními výstupy Akustická studie Dopracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území konceptu UP hl. m. Prahy, zpracovaná v roce 2011 z údajů za rok 2009 (viz mapy níže) a Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu vycházející ze statistických údajů z dopravy za rok 2010 zpracovaná v roce 2012 a hlukové mapy připravené v rámci projektu ENVIS4 (výpočty pro územní detail ve 24 MČ s každoroční aktualizací). V gesci Ministerstva zdravotnictví ČR byla pro území hl.m. Prahy zpracována Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007, která by měla být aktualizována v 5letém cyklu.

Pozn.: Pravidelná měření a hodnocení hluku ve vybraných lokalitách Prahy jsou prováděna také Státním zdravotním ústavem v rámci celostátního programu „Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva“. V roce 2010 byla vypracována akustická studie pro lokalitu Praha 3 – Pod Lipami.

Obr B5.1 : Mapa hlukové situace – den, 2009, noc, 2009

Zdroj: Ekola group


Obr B5.2 : Celková akustická situace z dopravy - počet obyvatel
ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor
Ldn [dB], 2009

Zdroj: Ekola group

Obr B5.3 : Celková akustická situace z dopravy - procentní podíl
ploch ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor
Ldn [dB], 2009

Zdroj: Ekola group


Protihluková opatření

Na realizaci protihlukových opatřeni se stejně jako v předchozích letech podílely jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále DPP), a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále TSK). Protihluková opatření byla prováděna jednak v rámci doporučení „Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008“, který byl v září 2009 projednán Radou HMP a který podlehá pětileté aktualizaci, a jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných TSK a DPP. Obecně šlo o budování protihlukových clon, výměny stávajících oken za okna s lepšími parametry útlumu hluku z venkovního prostředí, rekonstrukce a výměny dlážděných povrchů za asfaltové a rekonstrukce tramvajové trati – v gesci dopravního podniku.

Příklady opatření realizovaných v roce 2010:


Tab. B5.1 : Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem (clony označené „ * “ jsou již realizované nebo připravené k realizaci)

Ulice Číslo PHC Výška Délka Katastrální území
Průmyslová 201* 3 532 Hloubětín
Jižní spojka 202* 4 427 Strašnice, Záběhlice
Jižní spojka 203* 4 165 Záběhlice
K Barrandovu 204 5 854 Barrandov
Barrandovský most 205 2 413 Braník, Hlubočepy
Nájezd na Barr. most 206 3 140 Braník, Hlubočepy
Černokostelecká 207 4 278 Strašnice
Kolbenova 208 3 763 Hloubětín
Spořilovská 209 4 976 Záběhlice, Chodov
V Holešovičkách 210 4 870 Libeň
5. května 211 8 1 286 Michle
Jižní spojka 212* 6 400 Záběhlice
K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

Zdroj: MHMP

Letecký hluk

Letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, které provozuje společnost Letiště Praha, a. s. Ostatní pražská letiště nepatří mezi významné zdroje hluku na území hl. m. Prahy. Výkony letiště Praha Ruzyně zaznamenaly od roku 2008 (cca 180 000 startů a přistání za rok) mírný pokles a v roce 2010 dosáhly zhruba 160 000 startů a přistání za rok. Úměrně poklesu počtu pohybů došlo k mírnému zlepšení akustické situace zejména lokalit pod prodlouženou osou hlavní dráhy RWY 06/24.

Monitoring leteckého hluku a letových tratí je prováděn na 13 stacionárních měřicích stanicích v blízkém okolí letiště, které kontrolují rozsah ochranného hlukového pásma letiště Praha – Ruzyně.

Letiště Praha, a. s. usiluje o snižování hlukové zátěže z civilní letecké dopravy využitím řady ekonomických, technických a provozních opatření.

Obr B5.4 : Rozmístění stacionárích měřicích stanic a ochranné
hlukové pásmo letiště Praha – Ruzyně, 2010

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Obr B5.5 : Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro
denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického
letového dne v roce 2010

Zdroj: Letiště Praha, a.s.


Protihlukové aktivity Letiště praha, a. s.


Ekonomická opatřeníTechnická opatřeníProvozní opatření