C. Populace a zdraví
Obyvatelstvo

Počet evidovaných obyvatel v  Praze se od roku 2001 opět zvyšuje (ve druhé polovině 90. let docházelo ke snižování počtu obyvatel). Současný počet obyvatel (k 31.12.2010) v Praze je 1 257 158, což je o 7 % více než v roce 2004. Největší vliv na zvyšování počtu obyvatel má migrace, a to především migrace cizích státních příslušníků. Co se týče českých občanů, ti území Prahy spíše opouštějí a nejčastěji se stěhují za hranice Prahy do jejího zázemí. Na území města se v roce 2010 narodilo 14 792 dětí, což je téměř stejně jako v roce předchozím. Počet zemřelých dlouhodobě spíše klesá, mj. v souvislosti s prodlužováním střední délky života. Dlouhodobě se zvyšuje střední délka života, jak mužů, tak žen.


Obr C1.1 : Obyvatelstvo

Zdroj: ČSÚ

Obr C1.2 : Střední délka života

Zdroj: ČSÚ

Obr C1.3 : Hustota zalidnění v městských částech Prahy
Zdroj: ČSÚ
Tab. C1.1 : Pohyb obyvatel

20062007200820092010
Živě narození 12 530 13 195 14 339 14 488 14 792
Zemřelí 12 274 12 208 12 269 12 365 12 266
Přirozený přírůstek 256 987 2 070 2 123 2 526
Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel 0,2 0,8 1,7 1,7 2,0
Přistěhovalí 45 061 54 811 47 194 38 094 33 461
Vystěhovalí 38 801 31 827 28 150 24 402 27 855
Přírůstek stěhováním 6 260 22 984 19 044 13 692 5 606
Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel 5,3 19,2 15,5 11 4,5
Celkový přírůstek 6 516 23 971 21 114 15 815 8 132
Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 5,5 20 17,2 12,7 6,5
Hustota obyvatel na 1 km2 2 386 2 444 2 486 2 518 2 534

Zdroj: ČSÚZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STATISTIKY ZDRAVÍ OBYVATELSTVA

Počet narozených v Praze od konce 90. let stále narůstá, naopak počet zemřelých celkem a na 1000 obyvatel se zvolna snižuje. Standardizovaná úmrtnost v Praze je u obou pohlaví nižší než v ČR. Od roku 1990 standardizovaná úmrtnost klesá u obou pohlaví.


Obr C2.1 : Živě narození, potraty a zemřelí na 1000 obyvatel (1995 - 2010)

Zdroj: ÚZIS ČR

Obr C2.2 : Střední délka životaZdroj: ÚZIS ČR


Nejčastější skupinou příčin úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy (v čele s ostatními ischemickými nemocemi srdečními a cévními nemocemi mozku) a dále novotvary. Počet zemřelých na novotvary na 100 000 obyvatel pozvolna klesá.

Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel celkem se mírně zvyšuje. Karcinom průdušnice, průdušky a plíce je na jednom z prvních míst u mužů i žen. Zatímco incidence u mužů, i když je stále vysoká, v posledních několika letech spíše stagnuje nebo mírně klesá, u žen incidence dlouhodobě rostla, nyní začíná stagnovat. U mužů je další významnou diagnózou zhoubný novotvar prostaty, jehož incidence na 100 000 obyvatel je na prvním místě. U žen je na prvním místě incidence zhoubného novotvaru prsu.

Obr C2.3 : Počet hlášených zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (MKN-10 dg. C00-D09)

Zdroj: ÚZIS ČR


SYSTÉM MONITOROVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Životní prostředí je spolu s výživou jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujícím zdraví člověka. Proto je nezbytné sledovat zdravotní rizika a dopady znečištěného životního prostředí na lidský organismus. Stěžejním monitorovacím programem v Česku je od roku 1994 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Provádí ho Státní zdravotní ústav a výsledky jsou každoročně zveřejňovány na adrese www.szu.cz/publikace/ monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi. V Praze zahrnuje následující části:

Monitoring vlivu znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel je v Praze prováděn na 21 měřicích stanicích. Negativně se projevuje zejména narůstající vliv dopravy a lokálně působící zdroje (např. kotle na tuhá paliva v rodinných domcích).

V roce 2010 bylo v Praze získáno celkem 59.739 výsledků jakosti pitné vody. Z toho bylo pouze v 7 případech prokázáno nedodržení limitů z hlediska zdravotní závadnosti.

Kvalita koupacích vod v průběhu celé koupací sezóny je v Praze sledována celkem na pěti koupalištích ve volné přírodě. Výsledky kontrol jsou uvedeny v tabulce a aktuální informace lze nalézt na stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy – www.hygpraha.cz (rubrika Přírodní koupaliště).

Tab. C2.1 : Hodnocení kvality vody v pražských přírodních koupalištích

Koupaliště ve volné přírodě Týden roku 2010
20212223242526272829303132333435
Lhotka
Šeberák
Motol
Džbán

Zdroj: SZÚ

  Voda vhodná ke koupání
  Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  Zhoršená jakost vody
  Voda nevhodná ke koupání
  Voda nebezpečná ke koupání


Obr C1.4 : V koupališti na Šeberáku v Praze – Kunraticích se po celou koupací sezónu vyskytovalo výrazně méně sinic než v jiných letech.