E. Nástroje a politiky ŽPSTRATEGIE, KONCEPCE, PRÁVNÍ ÚPRAVA


Tab. E1.1 : Přehled koncepčních dokumentů pro životní prostředí a související oblasti - dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2010


Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011
Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha (aktualizace programu pro období 2010-2012)
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl.m. Prahy
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020

Zdroj: MHMP

Tab. E1.2 : Přehled koncepčních dokumentů pro životní prostředí a související oblasti - dříve přijaté platné dokumenty

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005-2015 (KK EVVO)
Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na roky 2009-2010
Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2008
Akční plán na rok 2007 ke KK EVVO kraje Hlavní město Praha
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)
Akční plán k realizaci ÚEK v letech 2007-2010
Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze
Integrated Regional Plan for emission abatement and air duality improvement on the territory of the agglomeration of the Capital City of Prague
Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP)
Pozn.: Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.
Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)
Pozn.: Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - aktualizace 2007
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy
Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy

Zdroj: MHMP

Tab. E1.3 : Dokumenty v oblasti strategického a územního plánování

Strategický plán hl. m. Prahy – aktualizace 2008
Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (schválený 1999)
Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy) (verze 2010)
Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy), návrh zadání
Koncept územního plánu hl. m. Prahy (ÚP hl. m. Prahy)*

Zdroj: ÚRM

* Pozn.: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26. 4. 2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy
a následným usnesením schválilo záměr na pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy.


Tab. E1.4 : Vybrané vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy (setříděno chronologicky, stav k 1. 1. 2011)

ČísloNázev
12/1964 Sb. NVPvyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“
5/1968 Sb. NVPo prohlášení přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem
1/1982 Sb. NVPo chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les, Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech
3/1982 Sb. NVPo chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka - Červený lom, U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi a jejich ochranných pásmech
4/1982 Sb. NVPo chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech
3/1984 Sb. NVPo zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „Říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti
5/1988 Sb. NVPkterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. Praze
8/1990 Sb. NVPo zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti
3/1991 Sb. HMPo zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti (Modřanská rokle - Cholupice, Košíře - Motol, Klánovice - Čihadla)
7/1993 Sb. HMPo zřízení přírodního parku „Prokopské a Dalejské údolí“ a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park
6/2001 Sb. HMPo ochraně veřejné zeleně
2/2005 Sb. HMPkterou se stanoví poplatek za komunální odpad
4/2005 Sb. HMPkterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze (krajský regulační řád)
5/2007 Sb. HMPkterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
8/2008 Sb. HMPo udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
10/2009 Sb. HMPo vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
18/2009 Sb. HMPo ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov
19/2009 Sb. HMPo zřízení přírodního parku Smetanka

Zdroj: MHMP

Pozn.: Přehled právních předpisů v oblasti ŽP platných na celostátní úrovni (stav k 1. 1. 2011) je uveden v podrobné elektronické verzi Ročenky Praha ŽP 2010.POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. V roce 2010 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný úřad 70 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2010 celkem 16 procesů EIA (včetně procesů zahájených dříve) ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a celkem 60 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno 5 stanovisek dle § 10 zákona.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže – 45 záměrů) a záměry dle bodu 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků - 7 záměrů). V roce 2010 bylo zároveň podáno 329 oznámení o záměrech nedosahujících limitních hodnot.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad v roce 2010 obdrželo 2 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy, 2 záměry byly ukončeny závěrem, že budou posuzovány dle zákona, 2 závěrem, že nebudou dále posuzovány a byla vydána 2 stanoviska.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 2 záměry podléhající zjišťovacímu řízení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy, oba byly ukončeny závěrem, že nebudou dále posuzovány dle zákona. Podrobné informace: Informační systém EIA na stránkách www.cenia.cz/eiaenvis.praha-mesto.cz/eia.


Tab. E2.1 : Členění podle správních obvodů (oznámení podaná v roce 2010, příslušný úřad OOP MHMP)


Správní obvod Počet záměrů Správní obvod Počet záměrů
Praha 1 1Praha 121
Praha 2 2Praha 132
Praha 3 2Praha 144
Praha 4 7Praha 152
Praha 5 9Praha 163
Praha 6 2Praha 171
Praha 7 1Praha 183
Praha 8 2Praha 190
Praha 9 3Praha 201
Praha 10 4Praha 211
Praha 11 3Praha 222
Akce zasahující do více správních obvodů 14Celkem70

Zdroj: MHMP


INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Integrované povolení je rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky provozu zařízení včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona do konce roku 2010 vydáno 33 pravomocných integrovaných povolení a 125 jejich změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. Ke konci roku 2010 tak bylo v Praze evidováno 30 zařízení s vydaným integrovaným povolením (viz mapa).

Tab. E3.1 : Umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 12/2010


Provozovatel - zařízení
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Třeboradice
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Veleslavín
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Juliska
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Krč
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Holešovice
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Malešice
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Michle
Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o. - Lakovna kabin nákladních automobilů
České aerolinie, a. s. – Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o. – Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů
TK GALVANOSERVIS, s. r. o. – Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním
Provozovatel - zařízení
Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost - Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích
Jan Fiala – cihelna Štěrboholy
LINDE GAS, a. s. – Výrobna acetylenu
FinTherm Praha – KWH Pipe, a. s. – Výroba předizolovaného potrubí vypěňováním polyuretanové pěny
INTERPHARMA PRAHA, a. s. - INTERPHARMA PRAHA
ZENTIVA, k. s. - Výroba farmaceutických substancí ve společnosti ZENTIVA, k. s., Praha
Purum, s. r. o. – Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy, a. s.
VAKABRNOCZ, s. r. o. – Zařízení k využívání nebezpečného odpadu
EKOM CZ, a. s. – Sklad odpadů a nebezpečných odpadů
A.P.E., s. r. o. – Čistící stanice vybraných kapalných odpadů
Purum, s. r. o. – Deemulgační stanice v areálu ZKL-VRL Praha, a. s.
KLIO, s.r.o. – Čistírna odpadních vod
SITA CZ a.s. – Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol
Pražské služby, a. s. - Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice)
A.S.A., spol. s r. o. – Skládka odpadů S – OO3 se sektorem S – OO1 Ďáblice
Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. - Výroba nápojů
GENERAL BOTTLERS CR, s. r. o. – Výroba nápojů
Pivovary Staropramen, a. s. – Pivovar Staropramen
Mlékárna Pragolaktos, a. s. – Mlékárna Pragolaktos

Obr E3.1 : Umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 12/2010

Zdroj: MHMP


Zdroj: MHMPENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) v návaznosti na celostátně platné právní předpisy a koncepční dokumenty a zároveň platné mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programového prohlášení Rady HMP na léta 2011–2014. Základním krajským strategickým dokumentem pro oblast EVVO na úrovni kraje je v roce 2005 schválená Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005 – 2015. Na tuto koncepci navazují akční plány KK EVVO pro jednotlivé roky nebo delší období (v roce 2010 byl platným AP KK EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009 – 2010). K pilířům systému EVVO v Praze patří školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace, mezi nimi zejména střediska ekologické výchovy. Realizace environmentální výchovy na školách probíhá na základě Rámcových vzdělávacích programů a jiných dokumentů a příslušných metodik na všech úrovních vzdělávacího systému. Této oblasti je v současné době věnována značná pozornost a některé pražské školy se tak stávají samy centry vzdělávání pro udržitelný rozvoj a začínají působit i v oblasti celoživotního vzdělávání.Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) v návaznosti na celostátně platné právní předpisy a koncepční dokumenty a zároveň platné mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programového prohlášení Rady HMP na léta 2011–2014. Základním krajským strategickým dokumentem pro oblast EVVO na úrovni kraje je v roce 2005 schválená Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005 – 2015. Na tuto koncepci navazují akční plány KK EVVO pro jednotlivé roky nebo delší období (v roce 2010 byl platným AP KK EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009 – 2010). K pilířům systému EVVO v Praze patří školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace, mezi nimi zejména střediska ekologické výchovy. Realizace environmentální výchovy na školách probíhá na základě Rámcových vzdělávacích programů a jiných dokumentů a příslušných metodik na všech úrovních vzdělávacího systému. Této oblasti je v současné době věnována značná pozornost a některé pražské školy se tak stávají samy Centry vzdělávání pro udržitelný rozvoj a začínají působit i v oblasti celoživotního vzdělávání.


STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, EKOCENTRA A DALŠÍ NNO

Obr E4.1 : SEV a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy

Zdroj: MHMP

Praha dlouhodobě a systematicky podporuje střediska ekologické výchovy (SEV) a ekocentra působící v Praze. Dvě z nich užívají statutu střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP. Členy celorepublikového sdružení SSEV Pavučina byly v roce 2010 Sdružení TEREZA, Ekocentrum Koniklec, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a občanské sdružení Ekodomov.

Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních či celostátních) zaměřených na EVVO realizovaných NNO (projekt M.R.K.E.V. SSEV Pavučina /250 pedagogů/, programy GLOBE /23 škol/ a EKOŠKOLA /25 škol/ - Sdružení TEREZA, projekt Za NATUROU na túru - APUS, o.s., aj.).

Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání aj. existují v Praze rozličné sítě pedagogů v oblasti EVVO. Pro učitele MŠ to je síť Mrkvička, pro učitele ZŠ a SŠ pak sítě M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické výchovy Krajská skupina koordinátorů EVVO pro Prahu. V rámci odborné přípravy nabízejí organizace pro pedagogy také intenzivní specializační kurzy pro školní koordinátory EVVO, která účastníky komplexně připraví pro tuto oblast výchovy na školách.

Obr E4.2 : Ekologické výukové programy, ilustrační foto
(SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr)

Zdroj: MHMP

Obr E4.3 : Informační stánek hl. m. Prahy a Pražských služeb v rámci
kampaně ke Dni Země v roce 2010, Praha 1

Zdroj: MHMP


V rámci MHMP byla v roce 2010 problematika EVVO v působnosti Odboru ochrany prostředí (OOP) a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT). Stěžejními projekty OOP v této oblasti byly Kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země (zapojeno 20 MČ), projekt vzdělávání pedagogických pracovníků (22 absolventů) a projekt ekologických výukových programů pro školy, dále zajištění exkurzí pro 84 pražských škol a řada dílčích aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů o pražské přírodě. Aktivity v oblasti EVVO vyvíjejí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy.


FINANCOVÁNÍ EVVO V PRAZE

Financování z rozpočtu hl.m. Prahy zahrnuje jednak prostředky určené na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro daný rok, dále část prostředků poskytnutých v rámci grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje SMT MHMP) a Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy.

Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců aj.).

Tab. E4.1 : Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl.m. Prahy v letech 2008-2010


Rok 2008 2009 2010
AP KK EVVO 5 692 951,00 Kč 6 984 169,00 Kč 6 848 682,50 Kč
Provoz středisek ekologické výchovy HMP (SEV Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 5 662 503,50 Kč 6 174 943,50 Kč 5 475 652,00 Kč
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) 5 828 900 Kč
(54 podpoř. projektů)
6 883 000 Kč
(67 podpoř. projektů)
3 213 000 Kč
(34 podpoř. projektů)
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy 196 500 Kč
(3 podpoř. projekty)
125 000 Kč
(2 podpoř. projekty)
250 000 Kč
(3 podpoř. projekty)
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 32 000 Kč
(2 podpoř. projekty)
95 000 Kč
(4 podpoř. projekty)
125 000 Kč
(5 podpoř. projektů)

Zdroj: MHMP


MÍSTNÍ AGENDA 21

Místní Agenda 21 a místní Akce 21 (MA 21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů. Jsou zaměřené k nastartování udržitelného rozvoje, ke zlepšování kvality života a na praktickou ochranu životního prostředí. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových skupin – občanů, veřejné správy a ziskových a neziskových organizací. Místní Agendy 21 naplňují v lokálním měřítku tzv. Agendu 21, která je globálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém summitu o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Riu de Janeiro.

Koordinátorem v ČR pro tuto problematiku je pracoviště pro místní Agendu 21 CENIA, České informační agentury pro životní prostředí. Ta mimojiné provozuje databázi subjektů realizujících MA 21, která zahrnuje obce, města, mikroregiony, kraje, nevládní organizace i firmy (www.ma21.cz).

Na celopražské úrovni v současné době proces místní Agendy 21 neprobíhá. V roce 2010 bylo v databázi pro MA 21 spravované CENIA (ma21.cenia.cz) v členění dle metodiky Pracovní skupiny pro MA 21 v ČR registrováno celkem 12 městských částí, z toho v kategorii B 1 MČ, v kategorii C 1 MČ, v kategorii D 6 MČ a v kategorii Zájemci 4 MČ. V kategorii A nebyly v roce 2010 registrovány žádné městské části hl. m. Prahy.

Pozn.: V roce 2011 postoupily do kategorie C městské části Praha 7, Praha 14, Praha 18 a Praha-Běchovice a v kategorii D byly nově zaregistrovány městské části Praha 12, Praha 13, Praha 20, Praha – Nebušice a Praha - Troja.

Tab. E5.1 : Místní Agenda 21 v Praze


Kategorie Charakteristika Městské části
Zájemci Startovací skupina; předběžný zájem o informace; bez vytváření struktur pro MA 21 MČ Praha 1, www.praha1.cz
MČ Praha 12, www.praha12.cz
MČ Praha–Petrovice, www.prahapetrovice.cz
MČ Praha–Zbraslav, www.mc-zbraslav.cz
D Aktivity na principu partnerství; vytvořené organizační zázemí (odpovědná osoba); komunikace s veřejností a zapojování do procesů plánování Praha 7, www.praha7.cz
Praha 18, www.praha18.cz
Praha–Běchovice, www.praha-bechovice.cz
Praha-Kunratice, www.praha-kunratice.cz
Praha–Slivenec, www.praha-slivenec.cz
Městská část Praha 14, www.praha14.cz
C Navíc propracovanější organizační struktura, politické zastřešení, vyšší míra participace obyvatel; ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro MA 21, schválení dokumentu (deklarace, charta) a finanční podpory; pravidelná setkání (fóra) a informace k udržitelnému rozvoji; pravidelné sledování a vyhodnocení procesu MA 21 Praha - Dolní Počernice,
www.praha-dolnipocernice.cz
B Rozšíření předchozí kategorie o tvorbu strategie a dílčích koncepcí respektujících principy udržitelného rozvoje za účasti expertů, schválení politickou reprezentací; zahrnutí externích zdrojů do finančního zajištění; úsilí o výměnu zkušeností a příklady dobré praxe, sledování indikátorů; určený koordinátor, zapojený do akreditovaného školení Praha–Libuš, www.praha-libus.cz
A Nejvyšší kategorie; úsilí o harmonický, strategický a dlouhodobý rozvoj za aktivní účasti veřejnosti, založený na principech udržitelného rozvoje; propojení jednotlivých aktivit, strategické plánování, rozhodování a realizace; stálý orgán pro MA 21 (komise rady, zastupitelstva); zavádění certifikovaného systému řízení kvality – např. EMAS, ISO 14001 nebo 9000 -

Zdroj: MHMP


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o prohloubení mezinárodní spolupráce. Rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti mezinárodních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezinárodních projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí mezinárodní spolupráce je i problematika životního prostředí. Mezinárodní spolupráce se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřednictvím účasti představitelů hl. m. Prahy ve Výboru regionů), tak na úrovni administrativy a odborných organizací města. Významnou platformou pro výměnu zkušeností v oblasti životního prostředí je organizace EUROCITIES a její Fórum pro životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy byla v roce 2010 zajišťována Odborem ochrany prostředí MHMP. V prosinci 2010 se Praha připojila k Deklaraci Eurocities o klimatických změnách.

Obr E6.1 : Prezentace informací o kvalitě ovzduší v evropských městech – projekt CITEAIR II
VYBRANÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, KTERÝCH SE PRAHA ÚČASTNILA V ROCE 2012

Projekt CITEAIR II (2008 – 2011) - Společná informace o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech, byl schválen v rámci programu meziregionální spolupráce INTERREG VI C jako pokračování projektu CITEAIR. Cílem projektu bylo prohlubovat spolupráci evropských měst a regionů při zavádění evropské legislativy v oblasti kvality ovzduší a účinných opatření na zlepšení stavu ovzduší v evropských městech a regionech (www.airqualitynow.eu).

PASOBLE - Zavedení lokalizované informace o kvalitě ovzduší pomocí integrace pozorování a modelování; financován ze 7. Rámcového programu. Projekt umožňuje předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou a vytvoření podprogramů pro propojení dálkových přenosů znečištění v modelu kvality ovzduší v Praze, které́ umožní lépe specifikovat zdroje znečištění ovzduší a zlepšit výsledky modelu kvality ovzduší v Praze.

TRANSPHORM - Integrovaná metodika pro posouzení znečištění ovzduší emisemi prašného aerosolu z dopravy a jeho vlivu na lidské zdraví. Projekt umožňuje předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou a vytvoření kvalitnější ho modelu pro posouzení kvality ovzduší v Praze (www.transphorm.eu).

HENVINET – projekt zaměřený na vyhodnocení vlivu znečištěného životního prostředí na lidské zdraví, vyhodnocování rizik a přijetí nápravných opatření. Projekt je orientován na vytvoření spolupráce mezi odborníky z epidemiologie a toxikologie a pracovníky veřejné správy (hhenvinet.nilu.no).


INFORMAČNÍ SYSTÉMY


INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE (IOŽIP)

Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) soustřeďuje a zpracovává údaje o vybraných složkách prostředí na území hl. m. Prahy a je řešen na základě schématu zahrnujícího aktivity na zajištění vstupních dat, zpracování dat a tvorbu a poskytování výstupů. Od roku 2008 se na jeho zajištění společně podílejí Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor informatiky MHMP a Odbor ochrany prostředí MHMP. Hlavními informačními výstupy vytvářenými v rámci systému IOŽIP byly v roce 2010 tato ročenka, dále CD/DVD, leták (miniročenka) a sada různých webových aplikací (ENVIS, PREMIS, Atlas ŽP aj.).

V roce 2009 byla zpracována a schválena nová koncepce dalšího rozvoje systému. Koncepce navrhuje mj. vytvoření nového Portálu o ŽP v Praze, který by byl založen na využití nových technologií, správy a sdílení dat a především na integraci dosud samostatných aplikací. Realizace portálu nebyla v průběhu roku 2010 zahájena z důvodů finančních a organizačních. Byly však realizovány dílčí aktivity systému IOŽIP – příprava ročenky, revize stránek ENVIS, v režii ÚRM pokračovala příprava Mapového portálu ŽP (součásti Mapového portálu HMP) coby nástupce Atlasu ŽP.

Pozn. k 12/2012: v roce 2011 byl připraven Podrobný návrh obsahu a struktury Portálu životního prostředí hl. m. Prahy sloužící jako podklad pro vlastní realizaci. Realizace Portálu ŽP byla zahájena v listopadu 2012.


Obr E7.1 : Základní schéma navrhovaného pojetí systému IOŽI P (podle koncepce z roku 2009)

Obr E7.2 : Ukázka publikačních výstupů IOŽIPObr E7.3 : Webové stránky o ŽP v Praze - ENVIS


Obr E7.4 : Ukázky dalších internetových aplikací v rámci IOŽIP (Atlas ŽP, PREMIS, V Praze za přírodou)

Obr E7.5 : Webová aplikace Geoportál hl.m. Prahy

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ (ISÚ)

Informační systém o území (ISU), který realizuje a spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy (www.urm.cz), je průběžně vytvářený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení a publikování dat a informací popisujících jednotlivé složky území hl. m. Prahy. ISU se tedy zabývá i problematikou životního prostředí.

Informační systém o území není z technologického hlediska jednotný aplikační systém, ale je tvořen řadou dílčích systémů, mezi nimiž jsou úzké obsahové, datové a technologické vazby. Součásti ISU tvoří: 1. Data, 2. Systémy pro správu a zpracování dat a informací, 3. Aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací.

Data a nástroje ISU jsou využívány mj. při tvorbě Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a dalších dokumentů v oblasti územního a strategického plánování, dále pro vytváření specifických informačních výstupů (mapových služeb).

Podrobné informace o geografických datech, službách a aplikacích hl. m. Prahy jsou k dispozici na Geoportálu hl. m. Prahy geoportal.praha.eu.