Úvodní slovo


Vážení čtenáři,Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.Primátor hlavního města Prahy

dostává se vám do rukou další vydání ročenky o stavu životního prostředí v Praze. Vedle stručné česko-anglické verze, kterou právě držíte v ruce, je pro vás obdobně jako v minulých letech k dispozici také podrobná verze v elektronické podobě.

Kvalitní životní prostředí patří vedle zdraví, pocitu bezpečí, smysluplné práce a dobrých mezilidských vztahů k základním hodnotám většiny lidí. Významu zdravého životního prostředí pro Pražany a návštěvníky našeho hlavního města jsme si vědomi, a proto si Rada hl. m. Prahy dala ve svém programovém prohlášení za cíl přispět ke snižování ekologické zátěže města z hlediska průmyslových, dopravních a ostatních emisí, k rozšiřování zelených ploch a systematické péči o ně, k podpoře třídění a následného využívání odpadů i k řadě dalších kroků vedoucích k lepšímu životnímu prostředí v Praze.

To, jak se nám daří tyto cíle naplňovat, můžete posoudit v této ročence, která, věřím, pro vás bude relevantním a zároveň srozumitelným zdrojem informací o kvalitě životního prostředí v našem městě.
Vážení čtenáři,Radek LohynskýRadní hl. m. Prahy
pro životní prostředí

dostává se vám do rukou v pořadí již dvacáté první vydání ročenky Praha životní prostředí. Praha se i nadále drží dlouholeté úspěšné tradice aktivního poskytování informací o životním prostředí v hlavním městě. Kvalitní a aktuální informace o stavu a vývoji všech složek životního prostředí jsou občanům Prahy dostupné v rozsahu, který je v ČR mimořádný a je srovnatelný s nejlepšími výstupy v této oblasti ve velkých evropských a světových metropolích.

Již více než dvacetiletá tradice nás však zavazuje k dalšímu zlepšování informovanosti občanů o prostředí, kde žijí a pracují. Součástí těchto snah je i nová podoba souboru informačních materiálů o životním prostředí v Praze. Přikročili jsme k výraznému snížení rozsahu tištěné zprávy a souběžně s tím jsme rozšířili rozsah podrobné zprávy dostupné pouze v elektronické podobě. Věříme, že tato změna povede k větší přehlednosti i využitelnosti našich materiálů. Své informace o životním prostředí tak lépe najde jak laická veřejnost, tak i odborníci vyžadující velmi podrobné detailní údaje. Ruku v ruce s tím jdou připravované změny na webových stránkách města.

Shromažďování, správa a využívání informací o životním prostředí nejsou samoúčelné. Jejich efektivní využití vede k účelnému nakládaní s finančními i technickými prostředky a také́ s lidským potenciálem. Zpětná vazba a pravidelné vyhodnocování přínosů dřívějších aktivit a projektů, včetně sledování spokojenosti na straně veřejnosti, poskytuje managementu města důležité informace o tom, kterým směrem dále pokračovat, např. při zajišťování čistoty ovzduší a vodních toků a nádrží, v ochraně přírody a krajiny, při snižování uhlíkové stopy, v rozvoji udržitelných forem dopravy apod. V souhrnu jde o to, aby naše město směřovalo k příjemnému a zdravému místu pro život, aniž by to mělo negativní dopady na životní prostředí v Praze samotné, ale i v jejím okolí.

V ročence naleznete řadu příkladů, jakým způsobem se pražský Magistrát snaží uvedených cílů dosáhnout, kde se nám to daří a také informace o tom, kde se vyskytují problémy. Naleznete zde informace jak o aktivitách již dlouhodobých a zaběhnutých, tak zároveň i o projektech nových – jako je třeba čistý automobilismus.

Na životní prostředí v Praze mají ovšem velký vliv nejen opatření realizovaná Magistrátem, městskými částmi a dalšími organizacemi města, ale také každodenní chování Pražanů i návštěvníků metropole. Abychom mohli i nadále evidovat pozitivní vývoj, vyvíjí pražská radnice řadu aktivit, jejichž cílem je podpořit snahy obyvatel i návštěvníků ohleduplně se starat a pečovat o své město jako celek i své nejbližší okolí. Velkou úlohu přitom přisuzujeme také ekologické výchově mladé generace, kterou řadíme mezi své priority a snažíme se být na špici mezi obcemi i kraji v ČR.

Dosažené výsledky nás vedou k optimismu i co se týče dalšího pozitivního vývoje, o kterém vás, jak věřím, budeme moci informovat opět v další ročence Praha ŽP i dalších materiálech.