obecné
OBECNÉ
ovzduší
OVZDUŠÍ
voda
VODA
krajina
KRAJINA
odpady
ODPADY
hluk
HLUK
zdraví
ZDRAVÍ
dodatky
DODATKY

ÚVOD

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2000 je již jedenáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP).

0_uvod.jpg

Se zahájením nové „desítky“ v ediční řadě jsme přinesli několik změn. Při tematickém uspořádání publikace jsme se snažili uplatnit principy, které se v posledních letech standardizovaly při tvorbě obdobných publikací v zahraničí i v České republice. Obsah i tematická struktura ročenky odrážejí schéma vliv - stav - odezva, mezinárodně používané např. při klasifikaci indikátorů životního prostředí. Byl omezen rozsah komentujícího textu a důraz je kladen na statistický charakter publikace. Informace jsou prezentovány především v tabulkách, grafech a mapách. Podle možností uvádíme informace i za několikaleté období. Navázali jsme tak i na publikaci Praha - životní prostředí, vývojové trendy a statistika, kterou vydal Institut městské informatiky hl. m. Prahy (IMIP) v roce 1998. Novinkou letošní ročenky je v neposlední řadě i fakt, že po transformaci městské informatiky je publikace vydávána odborem informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.

V oddíle A - OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY jsou vedle základních údajů o Praze uvedeny převážně údaje zpracované ve spolupráci s Českým statistickým úřadem - obyvatelstvo, domy a byty, údaje o financích, zaměstnanost, výroba a spotřeba. Z údajů o produkci a infrastruktuře jsou samostatně vyčleněny údaje za energetiku a dopravu.

Obsáhlý oddíl B - STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ si zachovává tematické členění údajů tak, jak je užíváno v ročenkách, tj. - ovzduší (meteorologie, zdroje znečišťování, výsledky měření a modelování), voda, krajina, odpady a hluk. Tento oddíl byl vytvořen právě s využitím řady ročenek a databází údajů o složkách prostředí, které jsou součástí systému IOŽIP.

Oddíl C - ZDRAVÍ obsahuje základní údaje ze zdravotnických statistik a ze systému monitorování, které dokreslují situaci v Praze, i když vždy nemusí jít pouze o důsledky zhoršené kvality životního prostředí.

Závěrečný oddíl D - DODATKY obsahuje přehled základních zákonů a vyhlášek uplatňovaných v péči o životní prostředí v Praze, údaje o posuzování vlivů na životní prostředí, informaci o dokumentech plánujících rozvoj města, projektech města v oblasti informatiky o životním prostředí aj. Novinkou je zařazení kapitoly s přehledem informačních zdrojů na Internetu.

Právě rozvoj veřejných informačních služeb, zaměřený na využití Internetu, odráží nejen technologický vývoj posledních let, ale i snahu o otvírání veřejné správy směrem k občanům. Významným okamžikem v tomto ohledu bylo přijetí zákonů 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Praha má díky dlouholeté tradici v oblasti zpracování a publikování údajů o životním prostředí skutečně bohatou nabídku. Řady tištěných publikací doplňují informace na www stránkách města, kde je nejen řada ročenek od roku 1992, ale i rozsáhlá sada map ve formě Atlasu životního prostředí nebo aktuální údaje o kvalitě ovzduší ve městě, měřené v síti stanic Automatického imisního monitoringu. Praha se v posledních letech stále intenzivněji zapojuje i do úzké mezinárodní spolupráce, zejména ve strukturách Evropské unie. Samozřejmostí se proto stalo dvojjazyčné česko-anglické zpracování publikace.

Věříme, že stejně jako v minulých letech, všichni zájemci o problematiku životního prostředí v Praze ocení nabídku široké škály informací zpracovaných v této publikaci.

OBSAH AUTOŘI
ZKRATKY