ACRONYMS AND ABBREVIATIONS


AIM

Automatizovaný imisní monitoring

Automatic Air Quality Monitoring System

AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

Agency for Nature Conservation and Landscape
Protection of the Czech Republic

ATEM

Ateliér ekologických modelů

Studio of Ecological Modelling

BSK5

biologická spotřeba kyslíku

biological oxygen demand (BOD)

ČEÚ

Český ekologický ústav

Czech Environmental Institute

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

Czech Hydrometeorological Institute

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

Czech Environmental Inspectorate

ČOV

čistírna odpadních vod

waste water treatment plant

ČR

Česká republika

Czech Republic

ČSL s.p.

Česká správa letišť s.p.

Czech Airport Administration

ČSN

Česká státní norma

Czech Standard

ČSOP

Český svaz ochránců přírody

Czech Union of Nature Conservation

ČSÚ

Český statistický úřad

Czech Statistical Office

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre

EIA

posuzování vlivů na životní prostředí

environmental impact assessment

GIS

geografický informační systém

geographic information system

hl. m. Praha

Hlavní město Praha

The Capital City of Prague
(in the whole book simplified as the City of Prague)

HMAD

Hluková mapa automobilové dopravy

Road Traffic Noise Map

HS HMP

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Public Health Authority of the City of Prague

CHSK

chemická spotřeba kyslíku

chemical oxygen demand (COD)

IMIP

Institut městské informatiky hl. m. Prahy

Institute of Municipal Informatics of the City
of Prague

IOŽIP

Informační systém (okruh) o životním
prostředí v Praze

Prague Environmental Information System

ISKO

Informační systém kvality ovzduší
České republiky

Air Quality Information System of the Czech
Republic

katastrální území

cadastral district

městská část

city district

MDS ČR

Ministerstvo dopravy a spojů České
republiky

Ministry of Transport and Communications
of the Czech Republic

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

Prague City Hall

MO ČR

Ministerstvo obrany České republiky

Ministry of Defence of the Czech Republic

MRHZ

Mapa rozložení hlukové zátěže

Noise Burden Distribution Map

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministry of Health of the Czech Republic

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministry of Agriculture of the Czech Republic

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České
republiky

Ministry of the Environment of the Czech Republic

NEL

nepolární extrahovatelné látky

non-polar extractable substances

NL

nerozpustné látky

insoluble matter (IM)

NM VOC

nemetanické těkavé organické látky

non-methanic volatile organic compounds

NPP

národní přírodní památka

National Nature Monument

NPR

národní přírodní rezervace

National Nature Reserve

OIM MHMP

Odbor infrastruktury města Magistrátu
hl. m. Prahy

Department of Municipal Infrastructure
of the Prague City Hall

OOM MHMP

Odbor obecního majetku Magistrátu
hl. m. Prahy

Department of the City Property Management
of the Prague City Hall

o.p.s.

obecně prospěšná společnost

generally beneficial company (g.b.c.)

Obvodní úřad

District Authorities

OŽP MHMP

Odbor životního prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy

Department of the Environment of the Prague
City Hall

PAH, PAU

polyaromatické uhlovodíky

polycyclic aromatic hydrocarbons, polyaromatic
hydrocarbons (PAHs)

PCB

polychlorované bifenyly

polychlorinated biphenyls (PCBs)

PIS

Pylová informační služba

Pollen Information Service

PM10

respirabilní frakce prašného aerosolu
(velikost částic do 10 µm)

inhalable particulate matter
(particle size under 10 µm)

PP

přírodní památka

Nature Monument

PP a.s.

Pražská plynárenská a.s.

Prague Gas Utility Company

PPO

problémová podoblast systému IOŽIP

theme dedicated subarea (data register)
of the IOŽIP System

PR

přírodní rezervace

nature reserve

PRE a.s.

Pražská energetika a.s.

Prague Energy Utility Company

PT a.s.

Pražská teplárenská a.s.

Prague Heat Utility Company

PUDIS a.s.

Projektový ústav dopravních
a inženýrských staveb

Design Institute of Transport and Engineering
Constructions

PVK a.s.

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Prague Water Supply and Sewerage Company

PVS a.s.

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Prague Water Management Authority

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

Air Pollution Sources Inventory

SLBD

sčítání lidu, domů a bytů

census

SPM

prašný aerosol

suspended particulate matter, suspended
particulates

SRS

Smogový regulační systém

Smog Regulation System

SZ

staré zátěže

(old) contaminated sites

SZÚ

Státní zdravotní ústav

National Institute of Public Health

ÚČOV

Ústřední čistírna odpadních vod

Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP)

ÚDI

Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy

Institute of Transportation Engineering of the City
of Prague

ÚEP

Ústav pro ekopolitiku o.p.s.

Institute for Ecopolicy g.b.c.

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Institute of Forestry Management

UO

urbanistické obvody

City Planning Districts (CPDs)

ÚRM

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

City Development Authority of the City of Prague

ÚSES

Územní systém ekologické stability

territorial system of ecological stability

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky

Institute of Health Informatics and Statistics

VOC

těkavé organické látky

volatile organic compounds (VOCs)

VŠCHT

Vysoká škola chemicko technologická

Institute of Chemical Technology, Prague

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

T. G. Masaryk Water Research Institute

ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Municipal Assembly of the City of Prague

ZPF

zemědělský půdní fond

agricultural land resources

ŽP

životní prostředí

the environment


CONTENTS AUTHORS