úvod
ÚVOD
obecné
OBECNÉ
ovzduší
OVZDUŠÍ
voda
VODA
krajina
KRAJINA
odpady
ODPADY
hluk
HLUK
zdraví
ZDRAVÍ
dodatky
DODATKY

ÚVOD

Ročenka PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2002 je již třináctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP).

0_uvod.jpg

Od roku 2000 je ročenka nově uspořádána a vychází z principů uplatňovaných při tvorbě obdobných publikací v zahraničí i v České republice. Obsah i tematická struktura ročenky odráží schéma vliv – stav – odezva, mezinárodně používané např. při klasifikaci indikátorů životního prostředí. Důraz je kladen na statistický charakter publikace (tabulky, grafy, mapy, méně textu). Podle možností uvádíme informace i za několikaleté období.

V oddíle A – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY jsou vedle základních údajů o Praze převážně uvedeny údaje zpracované ve spolupráci s Českým statistickým úřadem – obyvatelstvo, domy a byty, údaje o financích, zaměstnanost, výroba a spotřeba. Z údajů o produkci a infrastruktuře jsou samostatně vyčleněny údaje za energetiku a dopravu. Z důvodu poškození sídla i dokumentace ČSÚ při povodni v srpnu 2002 nebylo možno pro některé položky uvést aktualizované údaje.

Obsáhlý oddíl B – STAV A VÝVOJ SLOŽEK PROSTŘEDÍ si zachovává obvyklé tematické členění údajů tj. – ovzduší (meteorologie, zdroje znečišťování, výsledky měření a modelování), voda, krajina, odpady a hluk. Tento oddíl byl vytvořen právě s využitím údajů o složkách prostředí, které jsou součástí datové základny systému IOŽIP.

Oddíl C – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ obsahuje základní údaje ze zdravotnických statistik a ze systému monitorování, které dokreslují situaci v Praze, i když vždy nemusí jít pouze o důsledky zhoršené kvality životního prostředí.

Závěrečný oddíl D – NÁSTROJE POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE obsahuje přehled základních zákonů a vyhlášek uplatňovaných v péči o životní prostředí v Praze, údaje o akcích posuzování vlivů na životní prostředí, informaci o novém zákonu o integrované prevenci a omezování znečištění, o dokumentech plánujících rozvoj města, projektech a mezinárodní spolupráci města v oblasti informatiky o životním prostředí, přehled informačních zdrojů na internetu aj. V závěru oddílu je zařazena kapitola věnovaná povodni v srpnu 2002 a novinkou je i přehled indikátorů.

Poskytování informací o životním prostředí města je součástí celkového rozvoje veřejných informačních služeb a úsilí o otevírání veřejné správy občanům. Stále vyšší využití internetu – vedle tištěných publikací – pak odráží technologický vývoj posledních let. Významným okamžikem bylo přijetí zákonů 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Praha má díky dlouholeté tradici v oblasti zpracování a publikování údajů o životním prostředí skutečně bohatou nabídku. Řady tištěných publikací doplňují informace na webových stránkách města, kde je nejen řada ročenek od roku 1992, ale i rozsáhlá sada map ve formě Atlasu životního prostředí nebo aktuální údaje o kvalitě ovzduší ve městě, měřené v síti stanic Automatického imisního monitoringu. Praha se v posledních letech stále intenzivněji zapojuje i do úzké mezinárodní spolupráce, zejména ve strukturách Evropské unie. Samozřejmostí se proto stalo dvojjazyčné česko-anglické zpracování publikace.

Věříme, že stejně jako v minulých letech, všichni zájemci o problematiku životního prostředí v Praze ocení nabídku široké škály informací zpracovaných v této publikaci.

OBSAH AUTOŘI
ZKRATKY