logo

Aktualizace 2000 - Výsledky modelových výpočtůProjekt
ATEM
Praktické využití výsledků modelových výpočtů
Kontakt

Výsledky modelových výpočtů "Aktualizace 2000" umožňují vyhodnotit celkový současný stav kvality ovzduší na území Prahy a jeho vývoj v jednotlivý etapách projektu ATEM od r. 1994.

V posledním období 1998 - 2000 došlo k velmi významným pozitivním změnám v imisní situaci Prahy, především z hlediska imisní zátěže polétavého prachu (PP), oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhelnatého (CO). Příčinou tohoto příznivého vývoje je především výrazné snížení produkce emisí ze stacionárních zdrojů znečištění, u kterých došlo k poklesu emisí tuhých látek a SO2 během dvou let téměř o 75 % a u oxidu uhelnatého o více než 50 % .Uvedené změny se odrazily rozsáhlým poklesem koncentrací polétavého prachu, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého na území Prahy.

V případě oxidů dusíku (NOx) došlo v uplynulých dvou letech k poklesu produkce emisí ze stacionárních zdrojů (bodové a plošné zdroje) cca o 25 %, emise z automobilové dopravy (liniové zdroje, křižovatky a výduchy tunelů) však v období 1998 - 2000 mírně narostly a v současné době tvoří téměř 80 % všech emisí NOx. Tyto změny se odrazily v imisní zátěži oxidů dusíku, a to postupným soustřeďováním pásem vyšších hodnot do blízkého okolí hlavních komunikací a křižovatek. V ostatních částech Prahy se imisní situace oxidů dusíku postupně zlepšuje.

Nárůst koncentrací v okolí komunikací je mírnější než nárůst intenzit dopravy. To je způsobeno tím, že současně probíhá obměna vozového parku (tj. zvyšuje se podíl vozidel s řízeným katalyzátorem), což působí na relativní snižování emisí.