logo

Praktické využití výsledků modelových výpočtůProjekt
ATEM
Výsledky modelových výpočtů
Kontakt

Zkušenosti s využitím projektu ATEM v období 1994 - 2000 jednoznačně prokázaly, že nejvýznamnější praktickou aplikací projektu jsou variantní modelové výpočty (VMV). Na základě dosavadní praxe považujeme VMV za nejúčinnější nástroj pro vyhodnocení dopadů investičních i koncepčních záměrů na kvalitu ovzduší v území. V následujícím přehledu uvádíme nejčastěji se vyskytující úlohy:

  • vyhodnocení účinnosti nápravných opatření (např. instalace odlučovačů, odsíření zdrojů, změny v technologiích, výstavba silničních obchvatů, plynofikace území, apod.)
  • vyhodnocení očekávaného vlivu nových investic na kvalitu ovzduší, stanovení kritérií pro jejich výstavbu z hlediska hygienických norem a platné legislativy
  • posouzení dopadů urbanistického rozvoje území
  • posouzení dopadů investičních, urbanistických a koncepčních záměrů v etapě projektové přípravy (např. teplofikace území, změny palivové základny, výstavba komunikací, podpora MHD apod.)
  • vyhodnocení efektivnosti prostředků vynakládaných na zlepšení kvality ovzduší
  • návrhy redukce emisí jednotlivých zdrojů z hlediska imisních limitů
  • návrh umístění nových měřicích stanic znečištění ovzduší
  • variantní posouzení návrhů řešení z hlediska kvality ovzduší v kombinaci s hledisky ekonomickými, urbanistickými, demografickými a hygienickými

Variantní modelové výpočty poskytují uživatelům základní podklad pro rozhodování v oblasti ochrany ovzduší. Umožňují hledat z více variant optimální a účinná řešení, jejichž budoucí přínos lze v předstihu objektivně posoudit. Uživatel má pro svoji činnost k dispozici potřebné argumenty a aktuální informace o vlivu všech současných a budoucích změn na kvalitu ovzduší.

Praktické příklady provedených variantních modelových výpočtů

Praktický význam VMV spočívá především v možnostech hledání účinných řešení, jak minimalizovat vliv zdroje znečištění na blízké okolí (záměna paliva, výměna kotle s lepšími emisními parametry, umístění nového zdroje v území, vliv výšky komína, změna režimu parkování v podzemních garáží, změna technologie apod.).
Jestliže v počátečním období 1994 - 95 byly VMV zaměřeny vesměs na vyhodnocení dopadů plánovaných investic, cca od roku 1996 je možné zaznamenat významný kvalitativní zlom v přístupu k tomuto posuzování. V současné době jsou VMV využívány zejména pro hledání nejvhodnějších řešení posouzením všech dostupných argumentů.

Nejčastějším zadavatelem VMV jsou v posledních letech znečišťovatelé ovzduší, kteří hledají řešení, jak při stanoveném množství prostředků minimalizovat imisní dopady na okolí. Domníváme se, že v příštích deseti letech budou VMV využívány především pro hodnocení účinnosti nápravných opatření a efektivnosti vynakládaných prostředků na zlepšení kvality prostředí.

V období 1998 - 2000 byla s využitím datové základny Aktualizace 1998 zpracována řada projektů metodologického charakteru, vyhodnocení urbanistických koncepcí, posouzení investičních záměrů a imisních analýz na území Prahy. V následujícím přehledu uvádíme příklady využití VMV na území Prahy v období 1999 - 2000.