OBSAH

 

ÚVOD

1 OVZDUŠÍ

1.1 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

1.1.1 Zdroje skupiny REZZO I
1.1.2 Zdroje skupiny REZZO II a III
1.1.3 Mobilní zdroje znečištění ovzduší (REZZO IV)

1.2 HODNOCENÍ STAVU KVALITY OVZDUŠÍ V PRAZE ZA ROK 1992

1.2.1 Imise látek znečišťujících ovzduší
1.2.2 Staniční síť sledování kvality venkovního ovzduší v Praze
1.2.3 Znečištění ovzduší v Praze oxidem siřičitým, oxidy dusíku a prašným aerosolem
1.2.4 Atmosférická depozice,kvalita srážek
1.2.5 Prašný spad
1.2.6 Těžké kovy v prašném aerosolu
1.2.7 Měření znečištění ovzduší v okolí komunikací

1.3 SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM V PRAZE V ZIMNÍ SEZÓNĚ 1992-1993
1.4 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 1992 Z PRAŽSKÝCH STANIC
1.5 PROJEKT HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ S VYUŽITÍM MODELOVÝCH VÝPOČTŮ (ATEM)

2 VODA

2.1 Povrchová voda
2.2 Pitná voda
2.3 Odpadní voda

3 MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

3.1 Bilance ploch a evidence zeleně
3.2 Systém ekologické stability v Praze
3.3 Generel zeleně
3.4 Chemické znečištění půdy
3.5 Biomonitoring životního prostředí

4 ODPADY

4.1 Stav odpadového hospodářství v Praze

5 HLUK

5.1 HLUK SILNIČNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

5.1.1 Hodnocení hlučnosti
5.1.2 Hluková měření a jeho výsledky

5.2 LETECKÝ HLUK

6 DODATKY

6.1 Praha a státní správa v ochraně životního prostředí
6.2 Kvalita a kontaminace potravin
6.3 Praha v číslech městské statistiky
6.4 Informační systém o životním prostředí v Praze - IOŽIP


AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

REJSTŘÍK OBRÁZKŮ

REJSTŘÍK TABULEK