Praha - životní prostředí 1992

Ovzduší

Voda

Krajina

Odpady

Hluk

Dodatky

 

OBSAH

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

REJSTŘÍK OBRÁZKŮ

REJSTŘÍK TABULEK


Redakce: Ing. J. Šolc

Digitální zpracování (HTML): EnviTypo, P. Oborník

Grafické přílohy: EnviTypo - Ing. V. Gajdůšek, M. Vlachová

Digitální verze ročenky je zpracována podle publikace vydané tiskem.

Děkujeme všem autorům, spolupracovníkům a organizacím, které poskytly údaje pro zpracovnání ročenky.

 

Institut městské informatiky hl. města. Prahy, Žatecká 2, 110 01 Praha 1

ÚVOD

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1992 je periodikem, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Je určena jak orgánům státní a městské správy, tak široké odborné i laické veřejnosti. V české verzi je již čtvrtou v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). V letošním roce je poprvé zkrácená verze ročenky vydávána i v anglickém překladu a v počítačové (hypertextové) verzi.

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1992 obsahuje nejen standardní výběr údajů umožňující srovnání s minulými lety, ale i některé nové okruhy informací. Obsah ročenky je již tradičně členěn podle jednotlivých složek prostředí: ovzduší, voda, městská a příměstská krajina, odpady a hluk. Další zajímavé údaje jsou obsaženy v tématicky různorodých dodatcích.

Pro zpracování ročenky byly využity údaje z databáze IOŽIP, ale i řada dalších podkladů poskytnutých různými institucemi. Z organizačních a technických důvodů není zatím reálné získat potřebné podklady za uplynulý rok hned na počátku následujícího roku a vydat tak ročenku v dřívějším termínu. Přestože se touto cestou dostávají uživatelům údaje s jednoletým odstupem, věříme že ročenka splní svůj cíl a přinese cenné informace nejen těm, kteří rozhodují o aktivitách v péči o životní prostředí v Praze, ale i všem zájemcům o problematiku.

 

Stručně o kapitolách

1 OVZDUŠÍ

Kapitola je velmi rozsáhlá a obdobně jako v minulých letech ji tvoří dva hlavní oddíly, tj. zdroje znečištění (emise) a následně hodnocení kvality ovzduší na základě měřených údajů (imise). Samostatně je uvedena pasáž o smogovém varovném a regulačním systému spolu s hodnocením epizody z počátku roku 1993. Nově jsou zařazeny části o meteorologii a informace o projektu hodnocení kvality ovzduší v Praze s využitím modelových výpočtů.

2 VODA

V kapitole je dokumentováno znečištění povrchových toků na území Prahy podle ČSN 75 7221. Dálší část je věnováva pitné vodě z hlediska množství i kvality, poslední pak problematice odpadní vody a jejího čištění.

3 MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

Kapitola se zabývá prováděným ekologickým hodnocením území hl. m. Prahy a uvádí možnosti praktického využití jeho výsledků. Informuje o zpracovaném Systému ekologické stability a Generelu zeleně jako podkladech rozhodujících pro další vývoj městské a příměstské krajiny. Tradičně uvádí výsledky průzkumu kontaminace pražských půd a prezentuje výsledky několikaletého biomonitoringu na vybraných územích.

4 ODPADY

V kapitole je stručně popsána dlouhotrvající neutěšená situace v likvidaci tuhých odpadů a nepříznivý stav evidence programů odpadového hospodářství v hl. m. Praze.

5 HLUK

Kapitola je věnována převážně problematice hluku silniční automobilové dopravy s uvedením údajů z měření na vybraných lokalitách za několik posledních let. Je zařazena i informace o leteckém hluku.

6 DODATKY

V této kapitole je zařazena aktualizovaná informace o problematice výkonu státní správy v ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Novými tématy jsou hodnocení kvality a kontaminace potravin i statistické údaje o Praze související s problematikou životního prostředí. Ročenku uzavírá pasáž věnovaná pražskému Informačnímu systému o životním prostředí.