4 ODPADY
4.1 Stav odpadového hospodářství v Praze

4 ODPADY

4.1 STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V PRAZE

K termínu přípravy ročenky předložilo v Praze program odpadového hospodářství pouze 325 původců odpadů (cca 20 %). Na základě těchto údajů , jejichž vypovídací hodnota je velice nízká,byla zpracována analytická část POH hl.m. Prahy. Z ní vychází následující text o celkovém množství produkovaných odpadů.

Odpady jsou dle Kategorizace a katalogu odpadů, vyhlášeném jako Opatření FVŽP v r. 1991, rozděleny na dvě základní kategorie, a to na zvláštní odpady a ostatní odpady. Zvláštní odpady, které mají nebo mohou mít nebezpečné vlastnosti jsou odpady nebezpečnými. V Katalogu odpadů jsou odpady členěny do nadskupin, skupin, podskupin a druhů odpadů s vyznačením příslušných kódů. Pro účely zpracování POH byly odpady setříděny do pěti souborů.

Pro účely zpracování POH byly způsoby nakládání s odpady členěny na:

Údaje o produkci odpadů v Praze za r.1991

  Soubor odpadů Množství (t)
I. zeminy a hlušiny 33 517
II. ostatní odpady (bez zemin a hlušin) 113 311
III. komunální odpad 290 100
IV. zvláštní odpady (bez komunálních a nebezpečných) 130 361
V. nebezpečné odpady 320 561
  CELKEM 887 850

Zdroj: MHMP

Údaje o produkci v členění dle způsobů nakládání s odpady

  Skupina odpadů Způsob nakládání s odpady (množství v tis. t)
1 2 3 4 5 6 7
I. zeminy a hlušiny 0 0 0 16.0 11.2 4.7 1.6
II. ostatní odpady (bez zemin a hlušin) 0.4 0.2 0.7 79.0 17.5 14.6 0.9
III. komunální odpad              
IV. zvláštní odpady (bez komunálních a nebezp.) 9.9 0.5 0.1 56.2 0.5 63.1 0
V. nebezpečné odpady 89.6 1.8 1.6 0.7 2.7 224.0 0.2

Zdroj: MHMP

V Praze ročně vzniká, dle sdělení Magistrátu hl.m. Prahy, 290,1 tis. tun komunálního odpadu. Pod pojmem komunální odpad se rozumí směsný odpad, který vzniká v oblasti bydlení, občanské a technické vybavenosti. Údaje o množství a způsobech nakládání s komunálním odpadem v POH hl.m. Prahy (analytické části) chybí, a nejsou k dispozici ani údaje o produkci a nakládáním s komunálním odpadem v jednotlivých městských částech. Veškeré komunální odpady byly v r. 1992 zneškodňovány skládkováním. Provoz jediné skládky komunálního odpadu v Dolních Chabrech bude v roce 1993 ukončen. Výstavba spalovny komunálního odpadu v Malešicích bude dokončena nejdříve koncem roku 1994, skládka komunálního odpadu v Ďáblicích bude uvedena do provozu koncem roku 1993 a kompostárna Štěrboholy je zrušena. To znamená, že po několik měsíců bude v r. 1993 veškeré produkované množství komunálního odpadu zneškodňováno na zařízeních mimo hl.m. Prahu.

V některých městských částech je zaveden separovaný sběr papíru, skla a suchých galvanických článků z komunálního odpadu. Údaje o množství takto separovaných odpadů nemá MÚ hl.m. Prahy k dispozici.

Závěrem nezbývá než jako v minulých letech konstatovat, že stav odpadového hospodářství v hl.m. Praze zůstává tíživý a je snad ještě horší než v minulých letech.